Deputatul Iulian Iancu, despre racordarea gratuită a consumatorilor la rețelele electrice și de gaze naturale

0
673

Iuli­an Ian­cu: ”Pro­vo­că­ri­le lega­te de secu­ri­ta­te și schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce au deter­mi­nat modi­fi­cări sub­stan­ți­a­le ale direc­ti­vei UE pri­vind gaze­le natu­ra­le, ener­gi­ei elec­tri­ce și ener­gi­ei din sur­se rege­ne­ra­bi­le, încât se impu­ne modi­fi­ca­rea legii 123, legea cadru pri­vind ener­gia elec­tri­că și gaze­le natu­ra­le.

Prin­tre modi­fi­cări, cred că se impu­ne și deblo­ca­rea racor­dă­rii tutu­ror con­su­ma­to­ri­lor aflați la o dis­tan­ță de maxi­mum 2,5 km față de rețea, de către ope­ra­to­rii de dis­tri­bu­ție gaze, res­pec­tiv ener­gie elec­tri­că. Difi­cul­tă­ți­le con­su­ma­to­ri­lor, bari­e­re­le admi­nis­tra­ti­ve, finan­ci­a­re și biro­cra­ti­ce fac foar­te difi­ci­lă, sau chiar impo­si­bi­lă pen­tru anu­mi­te cate­go­rii de con­su­ma­tori, racor­da­rea la rețea.

Pro­iec­tul, care se află în pre­gă­ti­re, sti­pu­lea­ză că ope­ra­to­rii de dis­tri­bu­ție își vor recu­pe­ra cos­tu­ri­le ulte­ri­or, prin tarif. Aceas­tă măsu­ră va repre­zen­ta un sti­mu­lent esen­ți­al pen­tru dezvol­ta­rea afa­ce­ri­lor, în spe­cial pen­tru zona rura­lă, pre­cum și pen­tru dis­tri­bu­i­tori, în vii­tor”.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 12.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.