DE LA 1 IULIE, SCADE PRETUL GAZELOR NATURALE PENTRU POPULAŢIE

0
566

CRONICA.RO: 1. Pre­țul gaze­lor natu­ra­le sca­de pen­tru popu­la­ţie, de la 1 iulie, cu pes­te 5%. (News.ro)

2. Comi­sia de la Vene­ția cere Guver­nu­lui Româ­ni­ei să redu­că dras­tic folo­si­rea de ordo­nan­țe de urgen­ță în Jus­ti­ție și rei­te­rea­ză reco­man­da­rea de a „recon­si­de­ra seri­os nevo­ia creă­rii Sec­ți­ei spe­ci­a­le pen­tru inves­ti­ga­rea magis­tra­ți­lor, arhi­tec­tu­ra insti­tu­țio­na­lă și prin­ci­pi­i­le de func­țio­na­re”, potri­vit rapor­tu­lui Comi­si­ei. (Hot­news)

3. O gos­po­dă­rie din patru nu a putut face față chel­tu­ie­li­lor cu veni­tul total net rea­li­zat, anul tre­cut, reie­se dintr‑o publi­ca­ție a Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Sta­tis­ti­că. De ase­me­nea, din­tre aces­tea, 2 din 5 au pro­ble­me cu pla­ta la timp a între­ți­ne­rii locu­in­ței, aproa­pe 15% cu ener­gia elec­tri­că, 8,2% cu tele­fo­nul, iar 7,7% cu pla­ta abo­na­men­tu­lui radio-TV. (Hot­news)

4. Mugur Isă­res­cu este sus­ți­nut de PSD și ALDE pen­tru un man­dat la con­du­ce­rea Băn­cii Națio­na­le a Româ­ni­ei, unde se află din 1990, a con­fir­mat pre­șe­din­te­le Sena­tu­lui, Călin Popes­cu Tări­cea­nu. Săp­tămâ­na vii­toa­re, în Par­la­ment va fi sesiu­ne extra­or­di­na­ră pen­tru vota­rea nou­lui Con­si­liu de Admi­nis­tra­ție al băn­cii cen­tra­le (Profit.ro). Sena­to­rii PSD nu vor să‑l sus­țî­nă pe Mugur Isă­res­cu pen­tru un nou man­dat în frun­tea BNR. La ședin­ța de grup o par­te din­tre sena­tori PSD s‑au revol­tat și au anun­țat că nu vor vota pen­tru reîn­no­irea man­da­tu­lui de guve­ra­tor al lui Mugur Isă­res­cu. (Hotnews.ro)

5. Pro­cu­ro­rul gene­ral al Româ­ni­ei, Bogdan Licu, a for­mu­lat o cere­re prin care a soli­ci­tat inter­zi­ce­rea pără­si­rii teri­to­ri­u­lui Româ­ni­ei de către Sori­na, mino­ra adop­ta­tă de o fami­lie sta­bi­li­tă în Ame­ri­ca. (News.ro)

6. Cota­ția Bit­co­in-ul a ajuns la aproa­pe $11.000 pen­tru pri­ma oară în ulti­me­le 15 luni. Creș­te­rea de la înce­pu­tul anu­lui este de 170%. (CNBC)

7. În ulti­ma sută de ani pămân­tul pe care cul­ti­văm legu­me­le și fruc­te­le nu mai este bogat în vita­mi­ne și mine­ra­le. Astăzi este nevo­ie să mân­căm 8 por­to­ca­le pen­tru a acu­mu­la can­ti­ta­tea de Vita­mi­na A pe care buni­cii noș­tri o luau dintr‑o sin­gu­ră por­to­ca­lă. (Link)

8. Indus­tria cimen­tu­lui este res­pon­sa­bi­lă pen­tru 7% din polu­a­rea pla­ne­tei, mai mult decât polu­a­rea gene­ra­tă de toa­te cami­oa­ne­le din întrea­gă lume. (Blo­om­berg)

9. Un jude­că­tor din Marea Bri­ta­nie a decis că o feme­ie de 20 de ani, însăr­ci­na­tă în 22 de săp­tămâni, tre­bu­ie să avor­te­ze. Cre­ie­rul feme­ii nu s‑a dezvol­tat, rămânând la sta­di­ul unui copil de 6–9 ani, iar în pofi­da opo­zi­ți­ei mamei sale, jude­că­to­rul a decis că este în inte­re­sul feme­ii că aceas­tă să avor­te­ze, chiar dacă deci­zia este “dure­roa­să”. Nu sunt cla­re împre­ju­ră­ri­le în care feme­ia a rămas însăr­ci­na­tă. (NYTi­mes)

10. Har­ry Pot­ter: Wizar­ds Uni­te, urma­șul jocu­lui Poke­mon Go, a fost lan­sat și în Româ­nia, vari­an­ta pen­tru Andro­id. (Profit.ro)

Mai mult, în CRONICA.RO


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele