Copii, părinţi, bunici, profesori! Iuliana Tudor caută noi talente. Preselecţii pentru „Vedeta populară”. Când vine la Constanţa. Ce valoare are Marele Premiu

  0
  480

  Iuli­a­na Tudor cau­tă noi talen­te ale fol­clo­ru­lui româ­nesc şi în acest sens va mer­ge la Caranse­beş, Cluj-Napo­ca, Bis­tri­ţa, Iaşi, Con­stanţa şi Bucu­reşti, unde echi­pa emi­siu­nii orga­ni­zea­ză în luna iunie pre­se­le­cţii, potri­vit TVR.

   „Iată, vă pot oferi ves­tea bună: pre­gă­tim sezo­nul 4 Vede­ta popu­la­ră şi por­nim la drum pen­tru pre­se­le­cţii! Voi veni în 7 ora­şe din Româ­nia, pen­tru a cunoa­ş­te cât mai mulţi români iubi­tori de fol­clor. Încear­că! Şan­sa e de par­tea ta! Poţi fi chiar Tu Vede­ta popu­la­ră! Te aştept cu drag la pre­se­le­cţii!”, îi anu­nţă Iuli­a­na Tudor pe fanii emi­siu­nii Vede­ta popu­la­ră de la TVR 1, pre­cum şi pe toţi cei care au talent şi curaj să încer­ce o carie­ră în muzi­ca popu­la­ră.

  Iuli­a­na Tudor şi echi­pa emi­siu­nii îi cau­tă cei mai buni inter­preţi de muzi­că popu­la­ră şi merg să îi întâl­neas­că în prin­ci­pa­le­le zone­le fol­clori­ce ale ţării. Con­cu­renţii tre­bu­ie să demon­stre­ze că ştiu fol­clor, că au voce şi dorinţa de a face publi­cul să vibre­ze la muzi­ca lor. Pe lân­gă titlu­lul de Vede­ta popu­la­ră, câş­ti­gă­to­rul con­cur­su­lui va intra şi în pose­sia mare­lui pre­miu de 100.000 lei al emi­siu­nii Vede­ta popu­la­ră.

  Chiar dacă sunt înce­pă­tori sau au deja expe­rienţa sce­nei, con­cu­renţii pot veni la pre­se­le­cţi­i­le pen­tru al patru­lea sezon Vede­ta popu­la­ră după urmă­to­rul pro­gram:

  6 iunie – CARANSEBEŞ — între ore­le 10.00 şi 18.00, la Casa de Cul­tu­ră Geor­ge Suru — Str. Nico­lae Cor­nea­nu nr. 6;
  8 iunie — CLUJ NAPOCA — între ore­le 10.00 şi 18.00, la sedi­ul TVR Cluj – Str. Dona­th nr.160;
  10 iunie – BISTRIŢA — între ore­le 10.00 şi 18.00, la Cen­trul Cul­tu­ral Dacia – Bdul. Dece­bal nr. 3–5;
  12 iunie – IAŞI — între ore­le 10.00 şi 18.00, la Pala­tul Copi­i­lor Iaşi – Bdul Carol I, nr. 2;
  14 iunie – CONSTANŢA — între ore­le 10.00 şi 18.00 – la Cen­trul Mul­ti­fun­cţio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” – Bdul. Fer­di­nand, nr.56;
  18 iunie – BUCUREŞTI — între ore­le 10.00 şi 18.00, la sedi­ul Tele­vi­ziu­nii Româ­ne  – Calea Doro­banţi­lor nr. 191.

  Mai mult, in ziuaconstanta.ro


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.