Conceptul de hărți mentale — Tot ceea ce contează e să începi de undeva!

0
377
Booking.com

Mind mapsau har­ta men­ta­lă este un instru­ment care ne aju­tă să struc­tu­răm, orga­ni­zăm, memo­răm, să aran­jăm și să învă­țăm infor­ma­ții într-un mod orga­ni­zat. Hăr­ți­le men­ta­le încu­ra­jea­ză cre­a­ti­vi­ta­tea și fle­xi­bi­li­ta­tea și te aju­tă să gân­dești out­si­de the box.

Prac­tic vor­bind, o har­tă men­ta­lă este o dia­gra­mă care conec­tea­ză infor­ma­ția din jurul unui subiect cen­tral. Din aceas­tă cau­ză, ele mai sunt numi­te și dia­gra­me­le păi­an­jen.

Hăr­ți­le men­ta­le func­tio­nea­ză pen­tru că te aju­tă să eviți gân­di­rea linea­ră, care te limi­tea­ză, și te des­chid către noi feluri de gân­di­re. Sunt mai rea­lis­te, pen­tru că majo­ri­ta­tea lucru­ri­lor nu sunt ordo­na­te.

Ulti­mii ani ne-au per­mis mai mult ca nici­o­da­tă să pri­vim în min­tea uma­nă și în capa­ci­ta­tea noas­tră neli­mi­ta­tă de a înțe­le­ge și de a sto­ca foar­te mul­tă infor­ma­ție.

Ast­fel, s‑a des­co­pe­rit că abi­li­ta­tea noas­tră de a gân­di în mod efi­cient este strâns lega­tă de ima­gi­na­ția noas­tră și de abi­li­ta­tea de a crea aso­ci­a­ții între buca­ți­le de infor­ma­ție.

Hăr­ți­le men­ta­le s‑au dezvol­tat mult de când con­cep­tul a fost intro­dus de Tony Buzan. Astăzi, ele sunt pe punc­tul de a deve­ni o uneal­tă uni­ver­sa­lă care să aju­te pe toa­tă lumea, de la stu­denți la oameni de afa­ceri, să con­tro­le­ze imen­sa can­ti­ta­te de infor­ma­ții pe care sun­tem for­țați să o absor­bim zi de zi.

Mind maping-ul are mul­te bene­fi­cii, extin­zân­du-ne capa­ci­ta­tea de gân­di­re și abi­li­ta­tea de a gân­di late­ral în ori­ce situ­a­ție, îmbu­nă­tă­țeș­te capa­ci­ta­tea de a vedea situ­a­ți­i­le ca un întreg, de a vedea infor­ma­ții deta­li­a­te, de a‑ți amin­ti infor­ma­ții com­ple­xe, îmbu­nă­tă­țeș­te ima­gi­na­ția, memo­ria, capa­ci­ta­tea de reți­ne­re, nive­lul de con­cen­tra­re, capa­ci­ta­tea de a stu­dia.

Cum dese­nezi o har­tă men­ta­lă 

În pri­mul rând, ia o foa­ie albă de hâr­tie și lucrea­ză fără să te oprești să judeci sau să edi­tezi, ca să nu fii atras îna­poi către gân­di­rea linea­ră și pre­con­cep­ția că totul tre­bu­ie să fie per­fect.

În mij­lo­cul foii scrie rezo­lu­ția, ide­ea cen­tra­lă. Apoi gân­deș­te-te la idei noi, acțiuni și stra­te­gii care au legă­tu­ra cu ea, pe care să le tra­sezi din ide­ea prin­ci­pa­lă. Con­cen­trea­ză-te pe ide­i­le che­ie, folo­sin­du-ți pro­pri­i­le cuvin­te, apoi cau­tă legă­turi între ele.

Folo­sind meto­da vizu­a­lă, vei înțe­le­ge și îți vei amin­ti mai bine, vei fi des­chis posi­bi­li­tă­ți­lor și evi­ta res­tric­ți­i­le unui for­mat de lis­tă. Mai târ­ziu poți modi­fi­ca, dar mai întâi pune toa­te posi­bi­li­tă­ți­le pe foa­ie.

După ce ter­mini, poți folo­si linii, culori, săgeți, să com­ple­tezi ide­ea cen­tra­lă. Folo­seș­te ima­gini, te aju­tă să-ți folo­sești ima­gi­na­ția și să reții mai bine. Dacă încerci să folo­sești hărți men­ta­le, vei vedea cât este de eli­be­ra­tor să nu tre­bu­ias­că să te îngri­jo­rezi des­pre ordi­nea lucru­ri­lor. Tot ceea ce con­tea­ză e să începi de unde­va!

sur­sa: Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.