Colegiul Economic Mangalia şi‑a desemnat câştigătorii pentru Concursul judeţean plurilingvistic şi de creaţie artistică „CREO CREARE” [galerie FOTO]

0
628

În data de 6 iunie 2019, înce­pând cu ora 13.00, a avut loc la Cen­trul de Docu­men­ta­re şi Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia expo­zi­ţia dedi­ca­tă con­cur­su­lui judeţean plu­ri­ling­vis­tic şi de cre­a­ţie artis­ti­că „Creo Cre­a­re,” edi­ţia a IV‑a 2019, eta­pa pre­li­mi­na­ră.

La înce­pu­tul lunii mar­tie, s‑a trans­mis ele­vi­lor tema con­cur­su­lui, iar aceş­tia s‑au orga­ni­zat în echi­pe de 3–5 mem­bri. Por­nind de la cita­tul lui Albert Ein­ste­in: „Via­ţa însă­şi este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încear­că să o tră­ieşti ca pe ceva magic,” ele­vii Cole­gi­u­lui au rea­li­zat o serie de pro­iec­te con­stând din­tr-un text (poe­zie sau eseu în lim­ba engle­ză sau fran­ce­ză) şi în core­la­ţie cu aces­ta un desen pe for­mat A3, sau o par­ti­tu­ră. Toa­te aces­te lucrări au fost juri­za­te de cadre didac­ti­ce de spe­cia­li­ta­te şi au fost expu­se în cadrul expo­zi­ţi­ei.

Dese­ne­le şi tex­te­le au fost expu­se, iar com­po­zi­ţi­i­le muzi­ca­le au fost audi­a­te în cadrul eve­ni­men­tu­lui, câţi­va din­tre ele­vii par­ti­ci­panţi având posi­bi­li­ta­tea de a‑şi pre­zen­ta lucră­ri­le. Întâl­ni­rea s‑a desfă­şu­rat într‑o atmosfe­ră dega­ja­tă, fiind pre­să­ra­tă de dis­cu­ţii des­pre mesa­jul pe care auto­rii au vrut să‑l trans­mi­tă şi des­pre mun­ca în echi­pă. Pro­fe­so­rii îndru­mă­tori au vor­bit des­pre pro­vo­că­ri­le pe care le-au depă­şit pe par­cur­sul deru­lă­rii pro­iec­tu­lui, mai ales că acest con­curs de cre­a­ţie artis­ti­că era des­ti­nat în prin­ci­piu fili­e­rei teo­re­ti­ce şi nu unui liceu teh­no­lo­gic.

Eve­ni­men­tul s‑a desfă­şu­rat cu spri­ji­nul DAMEN SHIPYARDS MANGALIA, care le‑a ofe­rit câş­ti­gă­to­ri­lor pre­mii, şi al doam­ne­lor Cris­ti­na Ghe­or­ghe Tran­ca şi Delia Flo­rea, care le-au dăru­it ele­vi­lor cărţi inte­re­san­te în lim­ba româ­nă şi engle­ză.

Lucră­ri­le câş­ti­gă­toa­re vor fi pos­ta­te pe site-ul şco­lii, ală­tu­ri de imnul pro­pus pen­tru aceas­tă edi­ţie a con­cur­su­lui. Feli­ci­tări câş­ti­gă­to­ri­lor şi suc­ces la eta­pa fina­lă!

GALERIE FOTO:

Imnul edi­ţi­ei poa­te fi acce­sat aici: https://www.youtube.com/watch?v=FcZJb2zB7BU


Man­ga­lia News, 06.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.