Codrin Ștefănescu — Declarație de presă

0
446

Astăzi, luni, 25 iunie a.c., la ora 12.30, la sedi­ul PSD din Bănea­sa, îmi depun can­di­da­tu­ra pen­tru func­ția de secre­tar gene­ral al partidului. 

Mă cunoaș­teți! Și cu bune și cu rele. Indi­fe­rent ce se spu­ne sau se poa­te inven­ta des­pre mine, am fost per­ma­nent și necon­di­țio­nat ală­tu­ri de par­tid, de lide­rii jude­țeni, de pri­mari, de con­si­li­e­rii jude­țeni și locali. 

Eu sunt Codrin Ște­fă­ne­scu. Am foar­te mulți pri­e­te­ni și par­te­neri care nu m‑au tră­dat nici­o­da­tă și care cred în mine. Une­ori sunt difi­cil, dar toa­te acțiu­ni­le mele sunt pen­tru bine­le par­ti­du­lui. Îmi pun tot sufle­tul pen­tru voi și pen­tru PSD

Nea­pă­rat tre­bu­ie să ne tre­zim și să ne recu­pe­răm elec­to­ra­tul. Să câști­gam ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, loca­le și par­la­men­ta­re. Să fim con­sec­venți și loiali cre­din­țe­lor noas­tre. Mai mult ca nici­o­da­tă, acum tre­bu­ie să fim uniți. Să fim români și să lup­tăm pen­tru Româ­nia! Tre­bu­ie să fim echi­pă, indi­fe­rent de inte­re­se­le personale. 

Nu am avut func­ții publi­ce în ulti­mii ani. Nu am cerut și nici nu îmi doresc așa ceva. Vreau să fiu par­te a rede­fi­ni­rii și reîn­vi­e­rii aces­tui par­tid, necon­di­țio­nat. Pen­tru toa­te efor­tu­ri­le pe care le-ați făcut în ulti­mii ani, pen­tru zile­le și nop­ți­le nedor­mi­te în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le, pen­tru că une­ori v‑ați negli­jat via­ța per­so­na­lă și fami­li­i­le, mă înclin în fața voas­tră. Pen­tru că voi faceți dife­ren­ța. Voi sta­bi­liți lide­rii care dau sens aces­tui par­tid. Să avem înțe­lep­ciu­nea să ale­gem corect, în acest moment de coti­tu­ră vita­lă pen­tru par­tid. Din nou, să îl ducem împre­u­nă pe dru­mul succesului! 

Vă cer să pri­viți în jurul vos­tru, să vedeți ce se întâm­plă și să votați așa cum vă dic­tea­ză con­ști­in­ța și sufle­tul. Func­ți­i­le și guver­nă­ri­le sunt tre­că­toa­re, dar putem lăsa în urma noas­tră ceva cu ade­vă­rat impor­tant pen­tru România. 

Nu uitați că voi sun­teți baza par­ti­du­lui! PSD tră­ieș­te prin noi toți. Vă cer șan­sa să facem echi­pă și să fim puter­nici împreună!

Codrin Ște­fă­ne­scu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply