CL Mangalia a aprobat acordarea burselor pentru elevi, precum și alte proiecte aflate pe ordinea de zi

0
732

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat, mier­curi, într‑o ședin­ță ordi­na­ră, numă­rul și cuan­tu­mul bur­se­lor acor­da­te ele­vi­lor din învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar de stat, pe cele două semes­tre din anul șco­lar 2018–2019.

Un alt pro­iect de hotă­râre adop­tat în ace­eași ședin­ță a vizat o rec­ti­fi­ca­re buge­ta­ră pe anul în curs, dar și ade­ra­rea mun­ci­pi­u­lui Man­ga­lia la Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Sta­țiu­ni­lor Bal­nea­re și Bal­ne­o­cli­ma­ti­ce din Româ­nia.

În ace­eași ședin­ță, con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au mai apro­bat drep­tul de admi­nis­tra­re a Gră­di­ni­lor de Vară din oraș și sta­țiuni, de către Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, afla­tă în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local.

De ase­me­nea, CL Man­ga­lia a adop­tat un pro­iect de hotă­râre, care se refe­ră la apro­ba­rea sche­mei de aju­tor de mini­mis pen­tru agenţii eco­no­mici din oraș și sta­țiuni. Potri­vit docu­men­tu­lui, se acor­dă redu­ceri la pla­ta impo­zi­tu­lui pen­tru clă­di­ri­le şi tere­nu­ri­le deţi­nu­te de agenţii eco­no­mici din turism. Aceas­tă măsu­ră a fost lua­tă ca o com­pen­sa­re pen­tru cei care au afa­ceri în turism şi fac efor­turi deo­se­bi­te de a‑și con­ti­nua acti­vi­ta­tea, de a păs­tra per­so­na­lul și de a oferi ser­vi­cii nece­sa­re într‑o sta­țiu­ne turis­ti­că și în luni­le în care aflu­xul de turiști sca­de con­si­de­ra­bil. Faci­li­tă­ți­le fis­ca­le pre­văd redu­ceri cu 50% a impo­zi­tu­lui pe clă­diri și a impo­zi­tu­lui pe teren, dato­ra­te de către între­prin­deri care au cali­ta­tea de con­tri­bu­a­bili la buge­tul local.

Redu­ce­rea se acor­dă atât pen­tru clă­di­ri­le uti­li­za­te în scop turis­tic, cât și pen­tru tere­nu­ri­le afe­ren­te aces­to­ra, uti­li­za­te pen­tru pres­ta­rea de ser­vi­cii turis­ti­ce pen­tru o peri­oa­dă de cel puțin 6 luni, în cur­sul unui an calen­da­ris­tic.

Tot­o­da­tă, s‑a mai votat pen­tru apro­ba­rea docu­men­ta­ți­i­lor teh­ni­ce pri­vind ame­na­ja­rea unor străzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 08.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.