Ciocârliile cântă cu jale în Dobrogea și‑n Bărăgan, de teamă că vor fi împușcate

0
682

Româ­ni­lor le plac cio­câr­li­i­le. Le admi­ră, cân­tă des­pre ele și com­pa­ră voci­le celor mai buni soliști cu tri­lul aces­tor păsări. Se spu­ne că încă din cele mai vechi tim­puri, țăra­nii români vor­beau fru­mos des­pre cio­câr­lii, pen­tru că le țineau de urât dimi­nea­ța, când ieșeau pe câmp la sece­riș și le cân­tau, să nu se plic­ti­seas­că. Să nu uităm de  Rap­so­dia Româ­nă a lui Geor­ge Ene­scu și de cele­bra ”Cio­câr­lie” care ne‑a cuce­rit pe toți.

Omorâm ciocârliile, deși nu produc nicio pagubă

Minis­te­rul Ape­lor și Pădu­ri­lor a auto­ri­zat vână­toa­rea a 440.000 de cio­câr­lii, până în pri­mă­va­ra anu­lui vii­tor, potri­vit unui ordin apă­rut în Moni­to­rul Ofi­ci­al. Ovi­diu Bufni­lă, res­pon­sa­bil pe par­tea de comu­ni­ca­re a Soci­e­tă­ții Orni­to­lo­gi­ce din Româ­nia afir­mă că nu exis­tă o moti­va­ție pe bază ști­in­ți­fi­că pen­tru comi­te­rea aces­tui masa­cru. ”Nu au niciun stu­diu ști­in­ți­fic din care să reia­să fap­tul că este nevo­ie să împuș­căm pes­te 400.000 de cio­câr­lii. De fapt, cifra aceas­ta era mult mai mare, dar, din punc­tul de vede­re al Soci­e­tă­ții Orni­to­lo­gi­ce din Româ­nia sunt 440.000 de păsări care nu ar tre­bui să moa­ră”, mi‑a decla­rat Ovi­diu Bufni­lă. El spu­ne că, ceea ce se întâm­plă în Româ­nia nu este vână­toa­re de cio­câr­lii. ”Vână­toa­re este la iepu­re, la mis­treț, la lup, la urs, la alte spe­cii. La cio­câr­lii este o împuș­ca­re, că alt­fel nu putem să‑i spu­nem. Până în 1996, spe­cia aceas­ta nu a fost vâna­tă”, spu­ne Ovi­diu.

Românii iubesc ciocârlia, italienii o vânează și o mănâncă

Româ­nii iubesc cio­câr­lia, nu o vânea­ză și nu o mănân­că. În schimb, în țări­le medi­te­ra­ne­e­ne, cu pre­că­de­re în Ita­lia, cio­câr­lia un pro­dus exo­tic, căru­ia i‑au fost date puteri supra­na­tu­ra­le. Ita­li­enii spun că cei care mănân­că lim­bă de cio­câr­lie o să aibă ver­sul mai dul­ce și o să cuce­reas­că feme­i­le sau băr­ba­ții, ori că o să cape­te super­pu­teri. Nici vor­bă de așa ceva, pasă­rea nu e magi­că. Într-ade­văr, cân­tă extra­or­di­nar de fru­mos, dar până în 1996 aceas­tă pasă­re nu a fost vâna­tă. Din 1996, un lob­by extrem de puter­nic al aces­tor vână­tori din stră­i­nă­ta­te, a reu­șit să facă să apa­ră cio­câr­lia pe lis­ta de spe­cii de păsări care sunt vâna­te. În anul 2006, Soci­e­ta­tea Orni­to­lo­gi­că din Româ­nia (SOR) a reu­șit să scoa­tă cio­câr­lia de pe lis­tă, însă minu­nea a ținut doar un an, după care, lob­by-ul ita­li­eni­lor și banii lor au reu­șit să repu­nă cio­câr­lia pe lis­ta păsă­ri­lor care se vânea­ză, afir­mă Ovi­diu Bufni­lă, repre­zen­tan­tul SOR.

Oprește barbaria, salvează ciocârlia

”În 2015 erau aproa­pe 700.000 de cio­câr­lii care se vânau anu­al. Atunci, SOR a avut o cam­pa­nie inti­tu­la­tă ”Opreș­te bar­ba­ria, sal­vea­ză cio­câr­lia”, un spot video foar­te șocant, cu o sopra­nă care cân­tă și este uci­să pe sce­nă. În  urma cam­pa­niei, minis­trul de la acea vre­me a decis înju­mă­tă­ți­rea cotei de cio­câr­lii care pot fi împuș­ca­te. În loc de 100 de cio­câr­lii pe zi, un vână­tor are voie să împuș­te 50. Ulte­ri­or, cota a înce­put din nou să cre­as­că, apoi să sca­dă și să cre­as­că iar și vor­bim de sute de mii de păsări care nu au de ce să fie împuș­ca­te. Eu înțe­leg că, une­ori, vână­to­rii fac com­ba­te­re la coțo­fe­ne, la gra­uri, ciori și la alte spe­cii, dar cio­câr­lia nu pro­du­ce abso­lut nicio pagu­bă. Nu face decât să cân­te și să mănân­ce insec­te. Nu putem vor­bi des­pre vână­toa­re, pen­tru că aici, de fapt, vor­bim des­pre o spe­cie ”umbre­lă”, iar cio­câr­lia este spe­cia folo­si­tă de bra­co­ni­eri. Ei omoa­ră abso­lut ori­ce pasă­re cân­tă­toa­re și spun că au omorât cio­câr­lii. De fapt, au fost trans­por­turi sur­prin­se cu mul­te alte spe­cii de păsări care nu se află pe lis­ta de vână­toa­re”, am aflat de la Ovi­diu Bufni­lă.

Afacerea cu ciocârlii este profitabilă

Pen­tru Soci­e­ta­tea Orni­to­lo­gi­că din Româ­nia, împuș­ca­rea de cio­câr­lii repre­zin­tă bra­co­naj și o afa­ce­re pen­tru vână­to­rii din alte țări. Ei trag în stol și dobo­a­ră cu ali­ce foar­te mul­te păsări, fiind vor­ba de un masa­cru, nu de vână­toa­re. Repre­zen­tan­ții SOR apre­cia­ză că inte­re­sul este finan­ci­ar. Ges­tio­na­rii de fon­duri de vână­toa­re nu fac alt­ce­va decât să adu­că fir­me care orga­ni­zea­ză par­ti­de de vână­toa­re și vână­tori stră­ini care plă­tesc taxe pen­tru a par­ti­ci­pa la acest masa­cru și împuș­că abso­lut tot ce zbo­a­ră.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. (Foto: Răzvan Zinică/SOR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.