CÂTEVA VORBE DESPRE VIRTUȚI – ROMÂNIA U21, cu Dorin Popescu

0
570

Dorin Popes­cu: Fan­tas­ti­ca repre­zen­ta­ti­vă de fotbal mas­culin a Româ­ni­ei U21 nu a apă­rut din neant. Ea este par­ți­al pro­du­sul Aca­de­mi­ei de fotbal a lui Gică Hagi de la Ovi­diu, par­ți­al expre­sia emble­ma­ti­că a “Pla­nu­lui pen­tru edu­ca­ție”, gân­dit de aces­ta ca para­dig­mă de renaș­te­re a fota­bu­lu­lui autoh­ton (da, Gică nu are dis­curs, dar are viziuni și cre­ea­ză para­dig­me), par­ți­al rezul­ta­tul întâl­ni­rii unor carac­te­re puter­ni­ce (Ionuț Radu, Ianis Hagi etc.), par­ți­al pro­du­sul fer­men­tă­rii / dis­ti­lă­rii unor nesfâr­și­te frus­trări și aștep­tări care se apro­pie de un sfert de veac de la dece­sul spor­tiv al Gene­ra­ți­ei de aur. 

Prin­ci­pa­le­le “docu­men­te pro­gra­ma­ti­ce” ale aces­tei renaș­teri a fotba­lu­lui / spor­tu­lui româ­nesc sunt inter­viu­ri­le (deo­po­tri­vă vechi și actu­a­le, ale) lui Gică Hagi pri­vind “Pla­nul pen­tru edu­ca­ție” al Aca­de­mi­ei “Ghe­or­ghe Hagi”, dar – mai ales – dis­cur­sul moti­va­tio­nal puter­nic al căpi­ta­nu­lui Ionuț Radu, în ves­ti­ar, îna­in­te de meci­ul cu Anglia din gru­pe. 

Reco­mand pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei, pre­mi­e­ru­lui țării, miniș­tri­lor, în gene­ral oame­ni­lor poli­tici ai aces­tei țări să stu­die­ze dis­cur­sul men­țio­nat al lui Ionuț Radu, care pare des­prins din poveș­ti­le cu Ște­fan cel Mare, căla­re, îna­in­tea oști­ri­lor.

Reco­mand anal­fa­be­ți­lor poli­tici și func­țio­nali din aceas­tă țară să ia lec­ții de ati­tu­di­ne de la cura­joa­sa și fas­ci­nan­ta echi­pă U21 a Româ­ni­ei, de la Cam­pi­o­na­te­le Euro­pe­ne de pro­fil din Ita­lia. 

Am spus‑o în mod repe­tat – avem nevo­ie de puțin pen­tru a per­for­ma, în sport și în soci­e­ta­te. De exem­plu, avem nevo­ie de moti­va­ții puter­ni­ce și de mode­le (nu de rela­ții și “love­le”). Avem nevo­ie acu­tă de antre­nori, de mode­le, de men­ta­li­tăți puter­ni­ce, nu de idoli de muca­va plân­gă­cioși. 

Spa­ți­ul public româ­nesc este domi­nat de anal­fa­beți și sine­cu­riști, de pla­gi­a­tori și hoți dove­diți, de măs­că­rici și cir­cari. Însă mode­le de ati­tu­di­ne exis­tă pes­te tot în aceas­tă țară. Câteo­da­tă se fac auzi­te, când încre­de­rea noas­tră se va fi atro­fi­at cel mai mult. Câteo­da­tă un culoar favo­ra­bil des­chi­de drum ure­chi­lor noas­tre pen­tru a auzi și vedea mode­le­le de ati­tu­di­ne ale aces­tei țări. 

Scriu aces­te rân­duri îna­in­te de meci­ul cu Fran­ța și de cele­lal­te care vor veni. Pen­tru că, indi­fe­rent de ceea ce urmea­ză disea­ră și în zile­le urmă­toa­re, avem astăzi o splen­di­dă echi­pă de tineri care a învins și învin­ge prin ati­tu­di­ne. Prin men­ta­li­ta­te puter­ni­că. Prin lip­sa de com­ple­xe. 

Avem un (nou) model.

Îmi doresc o eli­tă (publi­că, admi­nis­tra­ti­vă, poli­ti­că) ase­me­nea lor, în locul celei actu­a­le, care are pariuri de car­ti­er (să mitra­li­eze opo­nenți, să ares­te­ze pro­tes­ta­tari liberi, să pună cătu­șe liber­tă­ții de expre­sie, să des­poa­ie tre­cu­tul de aur, să gân­gă­veas­că impu­dic des­pre gene­ra­ți­i­le care au con­stru­it cu ade­vă­rat în Româ­nia, să jus­ti­fi­ce tor­țio­na­rii, să incri­mi­ne­ze rezis­ten­ța anti-comu­nis­tă, să per­for­meze în slu­go­ism și rapa­ci­ta­te etc.).

Îmi doresc mode­le publi­ce ase­me­nea tine­ri­lor de la U21. Nu (nea­pă­rat) talen­tul sau noro­cul fac dife­ren­ța (în sport și nu numai) la acest nivel, ci (pri­o­ri­tar) ati­tu­di­nea – cura­jul, agre­si­vi­ta­tea spor­ti­vă, con­ști­in­ța de înving­ă­tor. 

Astăzi, toa­te aces­tea exis­tă în buzu­na­re­le tine­ri­lor de la U21. Salut aceas­tă ati­tu­di­ne și o reco­mand prea plic­ti­si­ți­lor și prea învin­și­lor noș­tri de la FRF, din cla­sa poli­ti­că, din cer­cu­ri­le depra­va­te etic ale medi­i­lor poli­ti­ce, învin­și­lor noș­tri din medi­ul public, care cred că pot înlo­cui men­ta­li­ta­tea de înving­ă­tor cu scu­tu­ra­tul de sca­me al mai-mari­lor lor etc. 

Mă simt din nou ca într‑o oști­re îna­in­tea căre­ia alear­gă câte un Ște­fan pe cal, îmbăr­bă­tân­du-ne. Și nu îmi mai pasă foar­te mult că acel Ște­fan nu sunt eu…

Hai ROMÂNIA!


Man­ga­lia News, Marți, 25.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply