CALLATIS – patrimoniul numismatic. Expoziție tematică la Muzeul de Arheologie din Mangalia

0
344

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia orga­ni­zea­ză luni, 1 iulie, ora 11.00, la sedi­ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis, eve­ni­men­tul dedi­cat lan­să­rii pro­iec­tu­lui « CALLATIS – patri­mo­ni­ul numis­ma­tic », aria tema­ti­că Patri­mo­niu Cul­tu­ral Mate­ri­al, finan­țat prin Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal. Enti­tă­ţi­le res­pon­sa­bi­le de imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui sunt: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, ser­vi­ci­ul Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar și  Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal, în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te finanțatoare.

Pro­iec­tul, menit să popu­la­ri­ze­ze patri­mo­ni­ul cal­la­tian, con­stă în orga­ni­za­rea unei expo­zi­ții numis­ma­ti­ce cu carac­ter per­ma­nent și a unor acti­vi­tăți edu­ca­tiv-par­ti­ci­pa­ti­ve (mode­laj în lut) pen­tru copii și elevi. Obiec­ti­vul gene­ral al aces­tu­ia este pro­mo­va­rea isto­ri­ei anti­cu­lui Cal­la­tis în rân­dul publi­cu­lui, ast­fel încât aceas­ta să ajun­gă un sim­bol defi­ni­to­riu al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Obiec­ti­vul spe­ci­fic al pro­iec­tu­lui îl repre­zin­tă rea­li­za­rea, în scop didac­tic, a unor replici după obiec­te muze­a­le (mone­de), sub­sti­tu­te ce  reflec­tă nevo­ia omu­lui de a face apel la o memo­rie a obiectelor.

Peri­oa­da de des­fă­șu­ra­re a pro­iec­tu­lui cul­tu­ral este 1 iulie – 30 noiem­brie 2019.


Man­ga­lia News, Vineri, 28 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply