Aurelia Lăpuşan: Timp de două zile, la Constanța și Tulcea, s‑au desfășurat lucrările Simpozionului ”140 de ani de presă românească în Dobrogea. Trecut, prezent şi perspective”, o manifestare de înaltă ținută culturală și științifică  

0
536

Timp de două zile, la Con­stan­ța și Tul­cea, s‑au des­fă­șu­rat lucră­ri­le Sim­po­zio­nu­lui “140 de ani de pre­să româ­neas­că în Dobro­gea. Tre­cut, pre­zent şi per­spec­ti­ve”.

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța și Fili­a­la Dobro­gea a Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de Isto­rie a Pre­sei, în par­te­ne­ri­at cu Ser­vi­ci­ul Jude­țean Con­stan­ța al Arhi­ve­lor Națio­na­le, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „I.N. Roman” Con­stan­ța, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Panait Cer­na” Tul­cea și Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Teo­dor Bura­da” Con­stan­ța au reu­șit să sus­ți­nă o mani­fes­ta­re de ținu­tă cul­tu­ra­lă și ști­in­ți­fi­că. Au par­ti­ci­pat cu lucrări cer­ce­tă­tori de isto­rie a pre­sei, muze­o­grafi, arhi­viști, bibli­o­grafi, cadre didac­ti­ce, zia­riști.

Pen­tru pri­ma dată, insti­tu­ți­i­le cul­tu­ra­le din cele două jude­țe au dez­bă­tut împre­u­nă pro­ble­me de inte­res comun accen­tu­ân­du-se pe spi­ri­tul de echi­pă al insti­tu­ți­i­lor de cul­tu­ră dobro­ge­ne care admi­nis­trea­ză fon­dul publi­cistic, pe cata­lo­ga­rea și digi­ti­za­rea publi­ca­ți­i­lor. A fost un bun pri­lej de a fi recon­si­de­rat res­pec­tul față de o pro­fe­sie de tra­di­ție și impor­tan­ță soci­a­lă, adu­când în aten­ție mode­le și valori.

La Con­stan­ța a fost orga­ni­za­tă o excep­țio­na­lă expo­zi­ție de pre­să veche și acte refe­ri­toa­re la zia­riști și zia­re din patri­mo­ni­ul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie și al Ser­vi­ci­u­lui Jude­țean Con­stan­ța al Arhi­ve­lor Sta­tu­lui.

Au fost pre­zenți, la lucră­ri­le sim­po­zio­nu­lui, la Con­stan­ța, conf. univ. hab. Cătă­lin Nego­i­ță, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de Isto­rie a Pre­sei, conf. univ. dr. Sil­via Gro­s­su, pre­șe­din­ta Fili­a­lei Basa­ra­bia a ARIP, Mire­la Mati­ches­cu, admi­nis­tra­to­rul Jude­țu­lui Con­stan­ța, iar la Tul­cea, au ono­rat cu pre­zen­ța epi­sco­pul Visa­rion și vice­pri­ma­rul Anda­lu­zia Luca.

Ca pre­șe­din­tă a fili­a­lei Dobro­gea a Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de Isto­rie a Pre­sei, mul­țu­mesc cu recu­noș­tin­ță celor care au făcut posi­bi­lă aceas­tă mani­fes­ta­re, cre­zând în capa­ci­ta­tea noas­tră de mobi­li­za­re și reu­și­tă.

Aure­lia Lăpu­şan.


UPDATESim­ple reflec­ții la sfâr­și­tul unei mani­fes­tări ani­ver­sa­re dedi­ca­te publi­cisti­cii dobro­ge­ne la 140 de ani de exis­ten­ță. Am încă în suflet bucu­ria că am reu­șit să des­chi­dem sufle­te și uși blo­ca­te, să sco­to­cim prin fon­duri docu­men­ta­re necu­nos­cu­te, să demon­străm că și fără buget se poa­te. Că putem fi împre­u­nă, insti­tu­ții cul­tu­ra­le și oameni de cul­tu­ră ai aces­tei pro­vin­cii dove­dind ace­leași inte­re­se și pre­o­cu­pări. 

M‑au sus­ți­nut necon­di­țio­nat în pro­iec­tul lan­sat de ARIP direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie, Sorin Coles­niuc, muze­o­gra­fa Delia Cor­nea și Cris­ti­an Cea­le­ra, dar și șefa Ser­vi­ci­u­lui jude­țean al Arhi­ve­lor Sta­tu­lui, Nico­le­ta Paras­chiv. Mi‑a fost ală­tu­ri Doi­na Voivo­zea­nu, direc­toa­rea Cen­tru­lui Teo­dor Bura­da.

A venit de la Chi­și­nău minu­na­ta noas­tră pri­e­te­nă, Sil­via Gro­s­su, adu­când mesa­jul isto­ri­ci­lor pre­sei din Basa­ra­bia, și de la Galați Cătă­lin Nego­i­ță, pre­șe­din­te­le ARIP.

A fost o reu­niu­ne de ținu­tă, de inte­res și auto­ri­ta­te ști­in­ți­fi­că. Ne-am pro­pus ca toa­te lucră­ri­le să fie adu­na­te într-un volum colec­tiv chiar dacă ne vom sus­ți­ne sin­guri finan­ci­ar. Și am lan­sat invi­ta­ția ca în fie­ca­re an, la 22 iunie, să cin­stim pre­sa dobro­gea­nă cu tot ce a însem­nat tra­di­ție, mode­le, valori. (Aure­lia Lăpușan).


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 23.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply