ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE ÎN GRECIA. CARE SUNT RISCURILE

0
1431

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne infor­mea­ză cetă­ţe­nii români care se află sau doresc să mear­gă în Gre­cia că Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral de Pro­te­cţie Civi­lă aver­ti­zea­ză că exis­tă un risc ridi­cat de incen­diu de pădu­re (grad 4 din 5) pen­tru aces­te zile, pe fon­dul vân­tu­lui şi al tem­pe­ra­tu­ri­lor ridi­ca­te, în Penin­su­la Atti­ca, Vio­tia, Insu­la Evia, Korin­thia şi Argo­li­da.

Potri­vit unui comu­ni­cat al MAE, cetă­ţe­nii români pot soli­ci­ta asis­tenţă con­su­la­ră la numă­rul de tele­fon al Amba­sa­dei Româ­ni­ei la Ate­na: +302106728879, ape­lu­ri­le fiind redi­re­cţio­na­te către Cen­trul de Con­tact şi Suport al Cetă­ţe­ni­lor Români din Stră­i­nă­ta­te (CCSCR) şi pre­lu­a­te de către ope­ra­to­rii Call Cen­ter în regim de per­ma­nenţă.

De ase­me­nea, cetă­ţe­nii români care se con­frun­tă cu o situ­a­ţie cu carac­ter de urgenţă, au la dis­po­zi­ţie şi tele­fo­nul de per­ma­nenţă al Amba­sa­dei Româ­ni­ei în Repu­bli­ca Ele­nă +306978996222 şi cel al Con­su­la­tu­lui Gene­ral al Româ­ni­ei la Salo­nic +306906479076.

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne reco­man­dă con­sul­ta­rea pagi­ni­lor de Inter­net http://atena.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro şi rea­min­teş­te fap­tul că cetă­ţe­nii români care călă­to­resc în stră­i­nă­ta­te au la dis­po­zi­ţie apli­ca­ţia “Călă­to­reş­te în sigu­ranţă” (www.mae.ro/app_cs), care ofe­ră infor­ma­ţii şi sfa­turi de călă­to­rie. (sur­sa: MAE).


Man­ga­lia News, 25.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply