Asociația Grup Local Dobrogea Nord anunță prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru activitățile de pescuit sau acvacultură 

0
317

Repre­zen­tan­ții sec­to­ru­lui de pes­cu­it și acva­cul­tu­ră, dar și auto­ri­tă­ți­le din jude­țul Con­stan­ța au mai mult timp la dis­po­zi­ție pen­tru a depu­ne pro­iec­te în sec­tor, cu finan­ța­re de la Uniu­nea Euro­pea­nă.

Aso­ci­a­ția Grup Local Dobro­gea Nord, cu sedi­ul în Con­stan­ța, bule­var­dul Mama­ia, nr.214, etaj 1, ap.2, anun­ță pre­lun­gi­rea celei de‑a doua sesiuni de depu­ne­re a pro­iec­te­lor în cadrul Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re Loca­lă a Aso­ci­a­ți­ei Grup Local Dobro­gea Nord, cu două săp­tămâni, până pe data de 14.07.2019, ora 18.00, tipul ape­lu­lui fiind com­pe­ti­tiv.

În cadrul pre­zen­tei sesiuni, Cere­ri­le de finan­ța­re și docu­men­te­le ane­xa­te se vor depu­ne prin încăr­ca­re în sis­te­mul infor­ma­tic MyS­MIS 2014. Valoa­rea maxi­mă eli­gi­bi­lă a unui pro­iect nu poa­te depăși suma de 400.000 euro, pe măsu­ri­le 1.1, 1.2, 2.1, res­pec­tiv 100.000 euro pe măsu­ra 2.2.

Pro­iec­tul “Dobro­gea Nord – Pămân­tul săl­ba­tic între Dună­re și mare” este finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal pen­tru Pes­cu­it și Afa­ceri Mari­ti­me 2014–2020, cofi­nan­țat din FEPAM 2014–2020, în baza con­trac­tu­lui de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă nr. 91 / 29.12.2017, înche­iat cu MADR – prin DGP AMPOPAM, în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te Con­trac­tan­tă.

Suma tota­lă alo­ca­tă fie­că­rei măsuri este după cum urmea­ză:

Măsu­ra 1.1 „Dezvol­ta­rea uni­tă­ți­lor din dome­ni­ul pes­cu­i­tu­lui și acva­cul­tu­rii, ca agenți eco­no­mici via­bili și com­pe­ti­tivi prin creș­te­rea pro­duc­ti­vi­tă­ții, diver­si­fi­ca­rea acti­vi­tă­ți­lor și valo­ri­fi­ca­rea resur­se­lor loca­le”: 500.000 euro / 2.287.200,00 lei.

Măsu­ra 1.2 „Dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii spe­ci­fi­ce sec­toa­re­lor de pes­cu­it și acv­cul­tu­ră pen­tru sus­ți­ne­rea unui sec­tor pes­că­resc și de acva­cul­tu­ră com­pe­ti­tiv și via­bil”: 500.000 euro / 2.287.200,00 lei. 

Măsu­ra 2.1 „Pro­mo­va­rea și valo­ri­fi­ca­rea pro­du­se­lor și a acti­vi­tă­ți­lor spe­ci­fi­ce zonei”:  500.000 euro / 2.287.200,00 lei.

Măsu­ra 2.2 „Con­ser­va­rea valo­ri­lor natu­ra­le și con­ști­en­ti­za­rea ris­cu­ri­lor gene­ra­te de schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce”: 100.000 euro / 457.440,00 lei.

Cere­rea de finan­ța­re se va com­ple­ta urmă­rind “Instruc­țiu­ni­le de com­ple­ta­re a cere­rii de finan­ța­re”, Ane­xa 1 la ghi­dul soli­ci­tan­tu­lui, pre­cum și tuto­ri­a­le­le și instruc­țiu­ni­le pe care le puteți găsi pe site-ul Minis­te­ru­lui Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne la adre­sa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.

Infor­ma­ți­i­le deta­li­a­te pri­vind acce­sa­rea și deru­la­rea măsu­ri­lor sunt cuprin­se în ghi­du­ri­le soli­ci­tan­tu­lui afe­ren­te fie­că­rei măsuri, dis­po­ni­bi­le pe site-ul www.flagnord.ro

Mai mul­te infor­ma­ții, la tele­fon 0724.529.969, sau pe e‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 27.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele