Arca TV: Andreea Mateescu, de vorbă cu terapeutul Viorel Neagu, în București, România [VIDEO]

0
482

Arca TV: Renun­ța­rea la un job de suc­ces în dome­ni­ul jur­na­lis­mu­lui, în favoa­rea unei cari­e­re ca tera­pe­ut, poa­te fi o ale­ge­re pe care mulți din­tre noi o con­si­de­răm greși­tă. Dar, când simți că aceas­ta e calea pe care trebie să o urmezi și că nimeni și nimic nu îți poa­te schim­ba hotâră­rea, atunci ajungi la con­clu­zia că tre­bu­ie să faci ceea ce simți, mai ales când acest lucru te face să fii împli­nit și mul­țu­mit cu sine însuți. Des­pre schim­ba­re și împli­ni­re, într-un inter­viu cu Vio­rel Nea­gu, rea­li­zat de Andre­ea Mate­es­cu în Bucu­rești, Româ­nia.

Vizi­tați și http://www.bodymindhouse.ro/


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici. (Man­ga­lia News, Vineri, 21.06.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.