ARCA TV: Adrian Ardelean şi Claudiu Pădurean, VIA/CLUJ, despre vizita Papei Francisc în România [VIDEO]

0
539

Știți de ce nu l‑a invi­tat nici­o­da­tă Ceau­șes­cu pe Papa de la Roma în Româ­nia? Pen­tru că nu voia să stri­ge lumea la aero­port “Cea­u­sescu — PAPA”…! Ei, bine, nu știm dacă în 1999 Ili­es­cu a avut emo­ții lega­te de un slo­gan gen “Ili­es­cu — PAPA”, dar in 2019, Iohan­nis n‑a mai avut nicio reți­ne­re, așa că l‑a invi­tat pe Sanc­ti­ta­tea Sa Papa Francisc în Româ­nia. Cores­pon­den­tul nos­tru de la Montre­al, Adri­an Arde­lean, pre­zent în Româ­nia ime­di­at după vizi­ta papa­lă, l‑a abor­dat pen­tru un dia­log pe aceas­tă temă pe jur­na­lis­tul Cla­u­diu Pădu­rean, de la por­ta­lul media “Via Cluj”. Vă invi­tăm să urmă­riți un dia­log mai mult decât inte­re­sant. Doam­ne-aju­tă!


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici. Man­ga­lia News, 07.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.