Aproximativ 20.000 de pachete cu țigări de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră [VIDEO]

0
690

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale Găr­zii de Coas­tă, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stanţa, au efec­tu­at un fla­grant și o per­che­zi­ție domi­ci­li­a­ră, în urma căro­ra au fost ridi­ca­te, în vede­rea con­fis­că­rii, apro­xi­ma­tiv 20.000 pache­te cu țigări de contrabandă.

În luna iunie, în urma acti­vi­tă­ți­lor infor­ma­tiv-ope­ra­ti­ve desfă­şu­ra­te, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale Găr­zii de Coas­tă, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța, au rea­li­zat un fla­grant, în cadrul căru­ia, la tre­ce­rea pes­te flu­vi­ul Dună­rea între loca­li­tă­ți­le Brăi­la și Smâr­dan, au depis­tat două auto­tu­ris­me înma­tri­cu­la­te în Româ­nia la vola­nul căro­ra se aflau cetă­ţe­nii români, V.V. și B.C., în vâr­stă de 46, res­pec­tiv 37 de ani, ambii domi­ci­li­ați pe raza judeţu­lui Con­stan­ța, des­pre care exis­tau date că sunt impli­cați în acti­vi­tă­ţi de contrabandă.

La con­tro­lul efec­tu­at asu­pra auto­tu­ris­me­lor au fost des­co­pe­ri­te 8.490 pache­te cu ţigări, fără a deți­ne docu­men­te jus­ti­fi­ca­ti­ve, aceștia decla­rând că le-au achi­zi­țio­nat de pe raza jude­țu­lui Sucea­va, urmând a fi revân­du­te pe raza jude­țu­lui Constanța.

În vede­rea iden­ti­fi­că­rii loca­ți­i­lor unde sunt depo­zi­ta­te țigări de con­tra­ban­dă, în data de 11.06.2019, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța și cu spri­ji­nul poli­țiș­ti­lor de fron­ti­e­ră din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Sucea­va, au pus în apli­ca­re un man­dat de per­che­zi­ție domi­ci­li­a­ră, emis de Jude­că­to­rul de Drep­turi și Liber­tăți din cadrul Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța — Sec­ția pena­lă, pe raza jude­țu­lui Sucea­va, fiind iden­ti­fi­ca­tă can­ti­ta­tea de 11.490 pache­te de țigări de con­tra­ban­dă, ascun­să într-un pere­te fals dintr‑o ane­xă gospodărească.

În urma celor con­sta­ta­te, au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii 19.980 pache­te cu ţigări de con­tra­ban­dă, eva­lu­a­te la apro­xi­ma­tiv 199.800 lei și au fost indis­po­ni­bi­li­za­te două auto­tu­ris­me, eva­lu­a­te la 37.840 lei.

În cau­ză, sunt cer­ce­tați patru cetă­țeni români, cu vâr­ste cuprin­se între 30 și 48 de ani, pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de contrabandă,pentru doi din­tre ei fiind emi­se ordo­nanţe de reţi­ne­re pen­tru 24 de ore, iar în cur­sul zilei de astăzi vor fi pre­zen­ta­ţi Jude­că­to­ru­lui de Drep­turi şi Liber­tă­ţi din cadrul Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile.


Man­ga­lia News, 12.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.