ANUNȚ în atenția pomicultorilor din municipiul Mangalia

0
533

Vă adu­cem la cunoș­tin­ță fap­tul că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le O.G. 28/2008  art. 11, alin.1, lit. a, peri­oa­de­le în care per­soa­ne­le fizi­ce si juri­di­ce au obli­ga­ția să declare date­le pen­tru înscri­e­rea in Regis­trul agri­col sunt urma­toa­re­le:

5 ianu­a­rie – 1 mar­tie, pen­tru date­le anu­a­le pri­vind mem­brii gos­po­dă­ri­ei, tere­nul aflat în pro­pri­e­ta­te și cel pe care îl uti­li­zea­ză, clă­di­ri­le cu des­ti­na­ția de locu­in­ță, con­struc­ți­i­le-ane­xe si mij­loa­ce­le de trans­port cu trac­țiu­ne ani­ma­lă și meca­ni­că, mași­ni­le, uti­la­je­le si insta­la­ți­i­le pen­tru agri­cul­tu­ră, pomi­cul­tu­ră și sil­vi­cul­tu­ră, efec­ti­ve­le de ani­ma­le exis­ten­te in gospodărie/unitatea cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că la înce­pu­tul fie­că­rui an, pre­cum și modi­fi­că­ri­le inter­ve­ni­te in cur­sul anu­lui pre­ce­dent în efec­ti­ve­le de ani­ma­le pe care le dețin, ca urma­re a vân­ză­rii-cum­pă­ră­rii, a pro­du­și­lor obți­nuți, a mor­ții sau sacri­fi­că­rii ani­ma­le­lor ori a altor intrări-iesiri”.

Urma­re a celor men­țio­na­te mai sus, vă rugăm res­pec­tu­os să vă pre­zen­tați la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Com­par­ti­men­trul Regis­trul Agri­col, până cel târ­ziu în data de luni, 10.06.2018, cu acte­le nece­sa­re în vede­rea înscri­e­rii în evi­den­țe­le Regis­tru­lui Agri­col.


Man­ga­lia News, 08.06.2019. (Comu­ni­cat — Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.