Analistul american George Friedman: „Constanța va fi un oraș foarte important, dar trebuie să construiți drumuri. Constanța este o bijuterie nedescoperită a Europei”

0
582

Pre­zent la cea de‑a III‑a edi­ție a foru­mu­lui de secu­ri­ta­te „Bla­ck Sea and Bal­kans Secu­ri­ty Forum”, Geor­ge Fried­man, unul din­tre cei mai cunos­cuți ana­liști geo­po­li­tici din lume, a decla­rat că „Euro­pa are puți­ne biju­te­rii care nu au fost des­co­pe­ri­te încă, iar Con­stan­ța este una din­tre ele”. Totuși, pen­tru a deve­ni un oraș impor­tant, Geor­ge Fried­man cre­de că muni­ci­pi­ul de la malul mării tre­bu­ie să con­stru­ias­că dru­muri, care să lege por­tul de Euro­pa de Vest:

Cred că por­tul este extrem de impor­tant, dar con­si­der că are nevo­ie de dru­muri care duc către res­tul Euro­pei. Una din­tre pro­ble­me­le Româ­ni­ei, care poa­te fi rezol­va­tă, este cea a dru­mu­ri­lor care trec prin Transil­va­nia, pe care se cir­cu­lă foar­te difi­cil. Aceas­ta este o pro­ble­mă mili­ta­ră și o pro­ble­mă eco­no­mi­că.

Am rămas uimit când eram în eli­cop­ter și am avut șan­sa de a mă uita în jos și să văd dimen­siu­nea por­tu­lui civil și cât spa­țiu mai este. Când mă uit la Con­stan­ța, la aceas­tă con­fe­rin­ță, la uni­ver­si­tăți și la con­du­ce­rea lor, îmi dau sea­ma că aces­ta va fi un oraș foar­te impor­tant, dar tre­bu­ie să con­stru­iți dru­muri.

Am fost uimit când am văzut cât de mare este ora­șul. Am venit în Româ­nia de mul­te ori, nici­o­da­tă în Con­stan­ța până la aceas­tă con­fe­rin­ță. Am fost uimit în ceea ce pri­veș­te hote­lu­ri­le de‑a lun­gul coas­tei, în ceea ce pri­veș­te nisi­pul fru­mos. Aceas­ta este o biju­te­rie, iar Euro­pa are puți­ne biju­te­rii care nu au fost des­co­pe­ri­te încă. Con­stan­ța este una din­tre ele.

Con­stan­ța tre­bu­ie să se așe­ze cu lide­rii poli­tici și cu lide­rii de afa­ceri și să-și plă­nu­ias­că vii­to­rul. Sunt mul­te lucruri pe care ame­ri­ca­nii le vor dezvol­ta și care vor înlesni pro­ce­sul de a deve­ni un oraș major. Am fost uimit că am venit în Româ­nia de mul­te ori și nu am văzut nici­o­da­tă un oraș care să seme­ne cu Miami Bea­ch.

Cu sigu­ran­ță o să mă reîn­torc, dar nu voi spu­ne nimă­nui că o să fiu aici. Con­stan­ța este un loc în care turiș­tii ar tre­bui să vină, care are una din­tre cele mai fru­moa­se pla­je, are res­ta­u­ran­te și cafe­ne­le.

Când am des­co­pe­rit Con­stan­ța a fost o expe­rien­ță ca și atunci când am găsit Gre­cia. Numai că aici nisi­pul pla­je­lor este mult mai bun”, a decla­rat Geor­ge Fried­man, în cadrul celei de‑a III‑a edi­ții a „Bla­ck Sea and Bal­kans Secu­ri­ty Forum” de la Con­stan­ța.

Ana­lis­tul ame­ri­can Geor­ge Fried­man (foto: Cap­tu­ră video).

Auto­rul arti­co­lu­lui: Cris­ti­an Andrei Leon­te, info-sud-est.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.