ANAFPROIECTE DE ACTE NORMATIVE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE [AUDIO]

0
204
Booking.com

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
AUDIO — Ascul­tă:

Even­tu­a­le­le suges­tii, pro­pu­neri sau opi­nii refe­ri­toa­re la pro­iec­te­le de acte nor­ma­ti­ve pot fi trans­mi­se în scris la Ser­vi­ci­ul Comu­ni­ca­re, Rela­ţii Publi­ce și Mass-Media — cu menţiu­nea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmă­toa­re­le adre­se:
• Prin scri­sori, la adre­sa poș­ta­lă: Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, str.Apolodor nr.17, sec­tor 5 Bucu­reşti 050741 — la Ser­vi­ci­ul Comu­ni­ca­re, Rela­ţii Publi­ce şi Mass-Media.
• Elec­tro­nic, la adre­sa de mail: [email protected]
• Prin fax, la numa­rul: 021–319.98.57.

Pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru apro­ba­rea Pro­ce­du­rii de medi­e­re, pre­cum și a docu­men­te­lor pe care debi­to­rii le pre­zin­tă în vede­rea susţi­ne­rii situ­a­ţi­ei eco­no­mi­ce și finan­ci­a­re — publi­cat în data de 27.06.2019.

Pro­iect de ordin pen­tru apro­ba­rea mode­lu­lui și conţi­nu­tu­lui for­mu­la­ru­lui (300) “Decont de taxă pe valoa­rea adă­u­ga­tă” — publi­cat în data de 26.06.2019.

Pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru apro­ba­rea Pro­ce­du­rii pri­vind moda­li­ta­tea de duce­re la înde­pli­ni­re a atri­bu­ţi­i­lor ANAF în dome­ni­ul san­cţiu­ni­lor inter­na­ţio­na­le — publi­cat în data de 26.06.2019.

Pro­iect de Ordin al Pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru modi­fi­ca­rea unor ordi­ne ale pre­șe­din­te­lui ANAF pri­vind apro­ba­rea mode­le­lor unor for­mu­la­re uti­li­za­te în dome­ni­ul colec­tă­rii cre­anţe­lor fis­ca­le — publi­cat în data de 19.06.2019.

Pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Ordi­nu­lui pre­șe­din­te­lui ANAF nr.49/2019 pen­tru apro­ba­rea mode­lu­lui, conţi­nu­tu­lui, moda­li­tă­ţii de depu­ne­re și de ges­tio­na­re a for­mu­la­ru­lui “Decla­ra­ţie uni­că pri­vind impo­zi­tul pe venit și con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce” — publi­cat în data de 19.06.2019.

Pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru apro­ba­rea mode­lu­lui, conţi­nu­tu­lui eși instru­cţiu­ni­lor de com­ple­ta­re ale for­mu­la­ru­lui (085) “Opţiu­ne pri­vind aplicarea/încetarea apli­că­rii pre­ve­de­ri­lor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal” — publi­cat în data de 06.06.2019.

Pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru modi­fi­ca­rea Ordi­nu­lui pre­șe­din­te­lui ANAF nr.49/2019 pen­tru apro­ba­rea mode­lu­lui, conţi­nu­tu­lui, moda­li­tă­ţii de depu­ne­re și de ges­tio­na­re a for­mu­la­ru­lui “Decla­ra­ţie uni­că pri­vind impo­zi­tul pe venit și con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce” — publi­cat în data de 15.05.2019.

Pro­iect de ordin pen­tru apro­ba­rea Pro­ce­du­rii de acor­da­re a boni­fi­ca­ţi­ei pen­tru depu­ne­rea prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de trans­mi­te­re la dis­tanţă în anul 2018 a decla­ra­ţi­ei uni­ce pri­vind impo­zi­tul pe venit şi con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce, pre­cum şi pen­tru pla­ta cu anti­ci­pa­ţie a obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le decla­ra­te în anul 2018 prin decla­ra­ţia uni­că — publi­cat în data de 15.05.2019. […]

Deta­lii, pe site-ul ANAF.


Man­ga­lia News, 27.06.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele