AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION ANUNȚĂ ÎNCEPEREA COMPETIȚIEI PENTRU PROGRAMUL CAMP KENNEDY RURAL 2019

0
369

Ame­ri­can Coun­cils for Inter­na­tio­nal  Edu­ca­tion Roma­nia anun­ță lan­sa­rea pri­mei edi­ții a Camp Ken­ne­dy RURAL.

Oport­u­ni­ta­te pen­tru ele­vii din medi­ul rural care îşi doresc să schim­be în bine comu­ni­tă­ţi­le din care pro­vin: tabă­ra Camp Ken­ne­dy Rural. Par­ti­ci­pa­rea este gra­tu­i­tă. Înscri­e­rea în com­pe­ti­ţia pen­tru un loc se poa­te face până pe 30 iunie la: https://bit.ly/2IslJ0Q.

Amba­sa­da Sta­te­lor Uni­te în Româ­nia, ală­tu­ri de Ame­ri­can Coun­cils for Inter­na­tio­nal Edu­ca­tion invi­tă ele­vii cu vâr­sta cuprin­să între 11–17 ani să can­di­de­ze la Şcoa­la de Vară pen­tru Edu­ca­ție Civi­că, Par­ti­ci­pa­re Acti­vă și Lea­der­ship, denu­mi­tă „Camp Ken­ne­dy RURAL, ce va avea loc la Bucu­rești, în peri­oa­da 20–26 August 2019.

Acest pro­gram îşi pro­pu­ne să ofe­re ele­vi­lor cu domi­ci­li­ul în medi­ul rural din Româ­nia, pasio­na­ţi de impli­ca­re civi­că, oport­u­ni­ta­tea de a învă­ţa cum fun­cţio­nea­ză sta­tul român, care este rolul cetă­ţea­nu­lui într‑o soci­e­ta­te demo­cra­ti­că şi cum pot ei să se impli­ce activ, adu­când schim­bări pozi­ti­ve în comu­ni­tă­ţi­le din care pro­vin.

Par­ti­ci­pa­rea în cadrul pri­mei edi­ţii a pro­gra­mu­lui Camp Ken­ne­dy RURAL în Româ­nia este gra­tu­i­tă, cei 20 de par­ti­ci­panți ce urmea­ză a fi selec­tați având asi­gu­ra­te inte­gral de către orga­ni­za­tori: caza­rea, trans­por­tul, mate­ri­a­le­le și sesiu­ni­le edu­ca­ti­ve cu trai­neri și invi­tați de pres­ti­giu.

Camp Ken­ne­dy RURAL este dedi­ca­tă ele­vi­lor domi­ci­li­ați în medi­ul rural, vizio­nari, cre­a­tivi, impli­cați şi urmă­reș­te dezvol­ta­rea lea­der­ship-ului civic și a cetă­țe­ni­ei acti­ve în rân­dul par­ti­ci­pan­ți­lor. Ele­vii par­ti­ci­panți vor avea par­te de acti­vi­tă­ţi diver­se, de tip team buil­ding, dez­ba­teri, wor­k­sho­puri şi sesiuni de infor­ma­re sau vizi­te în insti­tu­ţii publi­ce de inte­res pen­tru tema­ti­ca pro­gra­mu­lui. La fina­lul Șco­lii de Vară, par­ti­ci­pan­ții vor fi coor­do­nați în vede­rea imple­men­tă­rii unor pro­iec­te loca­le, în comu­ni­tă­ți­le sau șco­li­le din care pro­vin. Cele mai cre­a­ti­ve și de impact pro­iec­te vor fi ulte­ri­or pre­mi­a­te și apre­cia­te public.

Camp Ken­ne­dy RURAL îşi pro­pu­ne să îl oma­gie­ze pe pre­șe­din­te­le ame­ri­can căru­ia îi poar­tă nume­le, John F. Ken­ne­dy, şi să încu­ra­je­ze ele­vii în a cunoa­ş­te şi apli­ca prin­ci­pi­i­le unu­ia din­tre cei mai iubi­ţi preşe­din­ti din isto­ria Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii.

Cri­te­rii de eli­gi­bi­li­ta­te:

Com­pe­ti­ția este des­chi­să ele­vi­lor care înde­pli­nesc urmă­toa­re­le con­di­ții cumu­la­ti­ve:

  • au cetă­țe­nie româ­nă;
  • sunt, la momen­tul înscri­e­rii, elevi la ori­ce școa­lă, din medi­ul rural și urban, dar au domi­ci­li­ul în medi­ul rural;
  • au mini­mum 11 ani și maxi­mum 17 ani împli­niți în momen­tul înce­pe­rii pro­gra­mu­lui (20 august 2019);
  • sunt cre­a­tivi, impli­cați civic și cu rezul­ta­te șco­la­re și extraș­co­la­re bune;
  • demon­strea­ză inte­res față de tema­ti­ca pro­gra­mu­lui;
  • sunt dis­puși să orga­ni­ze­ze cel puțin un pro­iect civic local, în peri­oa­da 1 sep­tem­brie- 30 noiem­brie 2019.

Cei inte­re­sați se pot înscrie onli­ne până pe data de 30 iunie, com­ple­tând for­mu­la­rul dis­po­ni­bil aici: https://forms.gle/quSHmckv3ozeraHg7Infor­ma­ții com­ple­te des­pre pro­gram, pe site-ul www.americancouncils.ro

 

Per­soa­nă de con­tact:
Mari­le­na Vero­ni­ca Ene, Pro­gram Coor­di­na­tor.
E‑mail: [email protected]
Tele­fon: +40 752 800 768.


Man­ga­lia News, 22.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele