5 iunie, Ziua Învăţătorului. Este data de naștere a dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern

0
398
https://www.mangalianews.ro/

Pe 5 iunie se săr­bă­to­reş­te Ziua Învă­ță­to­ru­lui, care coin­ci­de cu data de naş­te­re a das­că­lu­lui Ghe­or­ghe Lazăr, înte­me­ie­to­rul învă­țămân­tu­lui modern româ­nesc (5 iunie 1779 — 17 sep­tem­brie 1823). În aceas­tă zi, ele­vii vor vor lua par­te la acti­vi­tă­ţi extra­cur­ri­cu­la­re.

Ghe­or­ghe Lazăr, năs­cut la Avrig, este con­si­de­rat fon­da­to­rul învă­țămân­tu­lui în lim­ba națio­na­lă din Țara Româ­neas­că. În 1818, a înfi­in­țat în Bucu­rești pri­ma școa­lă cu pre­da­re în lim­ba româ­nă, Şcoa­la de la Sfân­tul Sava.

Potri­vit Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le (MEN), Ziua Învă­ţă­to­ru­lui va fi săr­bă­to­ri­tă prin acti­vi­tă­ţi extra­ş­co­la­re, orga­ni­za­te de fie­ca­re uni­ta­te de învă­ţământ şi nu vor avea loc cur­suri nor­ma­le.

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că unic, înche­iat între Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le şi fede­ra­ţi­i­le sin­di­ca­le repre­zen­ta­ti­ve din învă­ţământ, părţi­le sem­na­ta­re con­vin să săr­bă­to­reas­că pe 5 iunie – Ziua Învă­ţă­to­ru­lui şi pe 5 octom­brie – Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Edu­ca­ţi­ei, orga­ni­zând împre­u­nă, în tim­pul pro­gra­mu­lui de lucru, mani­fes­tări spe­ci­fi­ce dedi­ca­te aces­tor eve­ni­men­te. (…) De ase­me­nea, se sti­pu­lea­ză că în peri­oa­da desfă­şu­ră­rii aces­tor acti­vi­tă­ţi spe­ci­fi­ce nu se vor pres­ta acti­vi­tă­ţi­le pre­vă­zu­te în fişa pos­tu­lui a fie­că­rui sala­ri­at din învă­ţământ”, susţi­ne Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei.

Insti­tu­i­rea Zilei Invă­ţă­to­ru­lui a fost apro­ba­tă în 9 octom­brie 2007 de Par­la­ment şi apoi prin Legea nr. 289 din 29 octom­brie 2007. Mani­fes­ta­rea are carac­ter edu­ca­țio­nal, națio­nal, apo­li­tic și cul­tu­ral.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.