45 de milioane de euro pentru infrastructura Constanței: Cum vrea Primăria să schimbe la față marile bulevarde ale orașului, cu bani europeni

0
469

În muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, banii euro­peni au schim­bat fața sta­țiu­nii Mama­ia, dar și a cen­tru­lui vechi al ora­șu­lui. Infu­zia de bani veniți de la Bru­xe­l­les a reu­șit să revi­go­re­ze cele două zone turis­ti­ce ale muni­ci­pi­u­lui de la malul mării și să îmbu­nă­tă­țeas­că infras­truc­tu­ra exis­ten­tă. Doar că, în aceas­tă peri­oa­dă, mari­le bule­var­de au rămas în urmă din punct de vede­re al infras­truc­tu­rii, iar Con­stan­ța nu a reu­șit să se ali­ni­e­ze cu mari­le ora­șe ale țării pri­vind mobi­li­ta­tea urba­nă: pis­te de bici­cliști, benzi spe­ci­a­le pen­tru trans­por­tul public, spa­ții verzi, tro­tu­a­re moder­ne. Acest lucru se poa­te schim­ba prin trei pro­iec­te cu finan­ța­re euro­pea­nă pe care Pri­mă­ria Con­stan­ța le‑a depus spre finan­ța­re prin POR 2014–2020.

Bule­var­dul pie­to­nal Ște­fan cel Mare din cen­trul Con­stan­ței.

Însu­mând apro­xi­ma­tiv 211 mili­oa­ne lei (45 mili­oa­ne euro), pro­iec­te­le de infras­truc­tu­ră vor recon­fi­gu­ra mari­le bule­var­de ale ora­șu­lui: tra­se­ul care tra­ver­sea­ză muni­ci­pi­ul și care face legă­tu­ra din­spre intra­rea din sudul lito­ra­lu­lui și până în sta­țiu­nea Mama­ia și zona cen­tra­lă a ora­șu­lui, pre­pon­de­rent pie­to­na­lă, care de aproa­pe un dece­niu se află într‑o sta­re vizi­bi­lă de degra­da­re.

Cen­trul Con­stan­ței: o zonă pono­si­tă care poa­te prin­de aripi cu fon­duri euro­pe­ne
În jurul bule­var­du­lui Ște­fan cel Mare, prin­ci­pa­la arte­ră pie­to­na­lă a ora­șu­lui, în jurul căre­ia în tre­cut se dezvol­ta­se cea mai impor­tan­tă zonă eco­no­mi­că, au fost nenu­mă­ra­te dis­cu­ții în ulti­mul dece­niu. Con­stăn­țe­nii au acu­zat că pri­mă­ria nu inves­teș­te deloc în aceas­tă zonă și că ea s‑a degra­dat cu tim­pul, mai ales din cau­za apa­ri­ți­ei mall-uri­lor în oraș și muta­rea cen­tru­lui de gra­vi­ta­ție din punct de vede­re comer­ci­al înspre aces­tea. De o bună buca­tă de timp, aceas­tă zonă pare că a fost aban­do­na­tă de admi­nis­tra­ția loca­lă.

Doar că, în 28.03.2019, Con­si­li­ul Local Con­stan­ța a apro­bat docu­men­ta­ția de avi­za­re a lucră­ri­lor de inter­ven­ție și a prin­ci­pa­li­lor indi­ca­tori teh­ni­co-eco­no­mici pen­tru pro­iec­tul “Acces și mobi­li­ta­te în zona cen­tra­lă a muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța”, cu o valoa­re esti­ma­tă la 75,6 mili­oa­ne lei fără TVA.

Con­ti­nu­a­rea, pe info-sud-est.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.