140 de ani de presă românească în Dobrogea. Trecut, prezent şi perspective’ — Simpozion aniversar găzduit de MINAC

0
423

Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa (MINAC) va găz­dui vineri, 21 iunie, de la ora 10.00, sim­po­zio­nul „140 de ani de pre­să româ­neas­că în Dobro­gea. Tre­cut, pre­zent şi per­spec­ti­ve”.

Orga­ni­za­to­rii susţin că mani­fes­ta­rea va mar­ca naş­te­rea pri­mu­lui ziar de expre­sie româ­neas­că în Dobro­gea, „Stea­ua Dobro­gei”, la data de 22 iunie 1879, la Tul­cea, dar şi rolul impor­tant al pre­sei regio­na­le în dezvol­ta­rea conş­ti­inţei naţio­na­le, al coa­gu­lă­rii comu­ni­tă­ţi­lor loca­le, al cre­ş­te­rii fac­to­ru­lui civi­li­za­tor al pro­vin­ci­ei. 

Din­tre invi­ta­ţi, îi amin­tim pe conf. univ. dr. Aure­lia Lăpu­şan, care va vor­bi des­pre „Publi­cisti­ca de pro­vin­cie şi spa­ţi­ul euro­pean”, dr. Cori­na Apos­to­lea­nu, cu tema „Poveşti jur­na­lis­ti­ce dobro­ge­ne inter­be­li­ce”, dr. Con­stan­tin Nico­lae, cu tema „Pro­ble­me ale Româ­ni­ei inter­be­li­ce în zia­rul Dacia”. Ală­tu­ri de aceş­tia se vor afla dr. Delia Cor­nea şi direc­to­rul MINAC, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, care vor vor­bi publi­cu­lui des­pre Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa în pre­sa vre­mii. (M.Ş.).


Aure­lia Lăpu­şan: La 140 de ani de pre­să româ­neas­că în Dobro­gea, măsu­rați de la 22 iunie 1879, când la Tul­cea a fost fon­da­tă publi­ca­ția Stea­ua Dobro­gei, prin­ci­pa­le­le insti­tu­ții de cul­tu­ră ale pro­vin­ci­ei erau datoa­re să mar­che­ze într-un eve­ni­ment spe­cial acest jubi­leu.

La ini­ția­ti­va Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de Isto­rie a Pre­sei, cu par­ti­ci­pa­rea Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, a Cen­tru­lui Cul­tu­ral ”Teo­dor Bura­da”, a Ser­vi­ci­u­lui Jude­țean Con­stan­ța al Arhi­ve­lor Națio­na­le, a Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us, spe­cia­li­za­rea Jur­na­lism, și a Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne ”I.N.Roman” sim­po­zio­nul își pro­pu­ne să adu­ne într-un dia­log con­vi­vi­al cer­ce­tă­tori, cadre didac­ti­ce, jur­na­liști și stu­denți cu pre­o­cu­pări pri­vind valo­ri­za­rea patri­mo­ni­u­lui isto­ric și cul­tu­ral al pre­sei regio­na­le. 

A fost adre­sa­tă invi­ta­ția de a par­ti­ci­pa între­gii comu­ni­tăți loca­le lega­te prin acti­vi­ta­te și pre­o­cu­pări de dome­ni­ul publi­cistic. 

Am apre­ciat că este pri­le­jul de a fi recon­si­de­rat res­pec­tul față de o pro­fe­sie de tra­di­ție și impor­tan­ță soci­a­lă, adu­când în aten­ție mode­le și valori.

Va fi pre­zent la Con­stan­ța conf. univ. dr. hab. Cătă­lin Nego­i­ță, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de isto­rie a Pre­sei. S‑au înscris cu lucrări:
1. Conf.univ.dr. Aure­lia Lăpușan — Publi­cisti­ca de pro­vin­cie și spa­ți­ul euro­pean.
2. Conf.univ.dr. Ralu­ca Petre — Rolul pre­sei în con­struc­ția insti­tu­țio­na­lă.
3. Lect. Mari­a­na Tocia — Obiec­ti­ve cul­tu­ra­le, ico­ni­ci­ta­te mul­ti­cul­tu­ra­lă sau diver­si­ta­te etni­că în pre­sa scri­să din Dobro­gea.
4. Dr. Ste­li­a­na Baj­dechi — Evo­lu­ția emi­siu­ni­lor cul­tu­ra­le difu­za­te de „Radio Con­stan­ța”.
5. Dr. Maria Pari­za — Zia­rul ROMÂNUL — cea mai lon­ge­vi­vă publi­ca­ție româ­neas­că a Dobro­gei de Sud.
6. Dr. Cris­ti­na Ivas­can — Publi­cisti­ca lui I.N. Roman din „Farul”, serie nouă.
7. Dr. Nico­le­ta Paras­chiv — Pre­sa con­stăn­țea­nă în docu­men­te arhi­vis­tic.
8. Dr. Cori­na Apos­to­lea­nu, dr. Lumi­ni­ța Ste­li­an, dr. Ange­la Anca — Povești jur­na­lis­ti­ce dobro­ge­ne inter­be­li­ce.
9. Dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu — Ion Mușat și publi­ca­ția „Danu­biu” din Cer­na­vo­da.
10. Dr. Con­stan­tin Nico­lae — Pro­ble­me ale Româ­ni­ei inter­be­li­ce în zia­rul „Dacia”.
11. Dr. Delia Cor­nea — Revis­te româ­nești din exil: stu­diu de caz – „Le Com­bat”.
12. Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc — Ima­gi­nea Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța în pre­sa vre­mii.
13. Dr.Mihai Petre – Emi­ne­scu și Dobro­gea.
14. Prof.Traian Bră­ti­a­nu – Înce­pu­tu­ri­le pre­sei poli­ti­ce dobro­ge­ne şi pro­ble­ma­ti­ca abor­da­tă.
15. Ade­li­na – Ale­xia Toci­tu — Radio Vacan­ța, un radio turis­tic.
Lis­ta a rămas des­chi­să.


Man­ga­lia News, 08.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.