1200+ km pentru Educație’. Raluca Ciulei se întâlnește cu elevii Școlii ”Gala Galaction” din Mangalia

0
1218

Dumi­ni­că, 10 iunie, la ora 17.30, ele­vii Șco­lii ”Gala Galac­tion” Man­ga­lia, înso­țiți de cadre didac­ti­ce și părinți, se vor întâl­ni cu spor­ti­va Ralu­ca Ciu­lei, ini­ția­toa­rea pro­iec­tu­lui ”1200+ km pen­tru Edu­ca­ție”. Școa­la ”Gala Galac­tion” este ulti­ma școa­lă vizi­ta­tă, sin­gu­ra de pe tra­se­ul Con­stan­ța — Man­ga­lia.


Spu­ne-mi și voi uita.
Înva­ță-mă și îmi voi amin­ti.
Impli­că-mă și voi învă­ța”.
Con­fu­ci­us.

Des­pre RALUCA CIULEI:

”Mă numesc Ralu­ca Ciu­lei și în peri­oa­da 11 mai — 9 iunie 2019 voi par­cur­ge, la pas, 1.200+ kilo­me­tri pen­tru edu­ca­ție, între Cluj-Napo­ca și Vama Veche. Vara tre­cu­tă am stră­bă­tut 600 de kilo­me­tri, între Bis­tri­ța și Bucu­rești și am lucrat cu copi­ii din 40 de școli pe tra­seu, majo­ri­ta­tea din medi­ul rural. 

De ce merg, din nou?

Merg pen­tru că nu mai pot să văd atâ­ția copii lăsați în urmă, atâ­ția copii lip­siți de un minim de bunăs­ta­re și îngri­ji­re, atâ­ția copii pri­vați de posi­bi­li­ta­tea de a‑și valo­ri­fi­ca poten­ți­a­lul, de a ieși din cer­cul vicios al sără­ci­ei și exclu­de­rii soci­a­le, de a deve­ni adulți care se adap­tea­ză cu suc­ces la cerin­țe­le vie­ții.

Merg pen­tru că este tim­pul să ară­tăm soli­da­ri­ta­te, să cerem și să obți­nem schim­bă­ri­le nece­sa­re în sis­te­mul edu­ca­țio­nal, și nu numai, schim­bări care să adu­că valoa­re adă­u­ga­tă celor ce bene­fi­ci­a­ză de el. Fac apel insis­tent să ne tre­zim până nu este prea târ­ziu. Avem nevo­ie de o refor­mă pro­fun­dă în edu­ca­ție, întoc­mi­tă docu­men­tat, gân­di­tă atât de oameni din dome­ni­ul ei cât și din afa­ra lui; avem nevo­ie de das­căli com­pe­tenți, edu­cați să facă față gene­ra­ți­i­lor atât de dife­ri­te față de cele cu ce eram obiș­nu­iți. Dar avem nevo­ie și de ini­ția­ti­ve la firul ier­bii, cu oameni care nu mai au timp să aștep­te refor­ma și se impli­că de azi, oameni care acti­vea­ză resur­se deja exis­ten­te și dezvol­tă comu­ni­tăți puter­ni­ce.

Pe Maria am cunoscut‑o într-un sat din Arde­al. Este în cla­sa a doua și tră­ieș­te într‑o sără­cie lucie, împre­u­nă cu încă patru frați. Mama ei este alco­o­li­că, tatăl ple­cat de-aca­să. Petrec câte­va zile cu acești copii, timp în care ne jucăm, facem mate­ma­ti­că și învă­țăm să citim. În cea de‑a patra zi, Maria dese­nea­ză pe o foa­ie mare de hâr­tie visul ei. Se dese­nea­ză într‑o casă spa­ți­oa­să, așe­za­tă la o masă cu mul­te cărți în jur. Ală­tu­ri se dese­nea­ză mare, îmbră­ca­tă într-un halat alb. “Doresc să devin doc­tor când voi fi mare, să ajut mulți oameni. Pen­tru asta este nevo­ie să mun­cesc mult”, îmi spu­ne feti­ța cu un zâm­bet ado­ra­bil.

Tim­pul să ară­tăm soli­da­ri­ta­te este acum. Maria și fra­ții ei nu mai pot aștep­ta. Refuz să cred că ei sunt doar niș­te cifre în niș­te sta­tis­tici pe hâr­tie.

Ape­lul meu către public

În dru­mul meu, m‑aș bucu­ra să fiu întâm­pi­na­tă și înso­ți­tă de cât mai mulți oameni soli­dari aces­tei cau­ze. Ne vom cunoaș­te și vom afla împre­u­nă cum să ne impli­căm cu sens în comu­ni­tă­ți­le noas­tre și cum putem cola­bo­ra. 

În șco­li­le care mă vor, mă voi opri, ne vom juca și voi poves­ti cu ele­vii, pro­fe­so­rii și părin­ții pre­zenți. Voi lăsa apoi o serie de acti­vi­tăți prac­ti­ce pen­tru pre­ș­co­lari, șco­la­rii mici și ele­vii de gim­na­ziu, pe care le-am pilo­tat cu suc­ces în alte școli.

Mergi cu mine pen­tru edu­ca­ție?

Înscrie-te aici >

Amba­sa­dori

Este o onoa­re să am ală­tu­ri oameni exem­plari din toa­te col­țu­ri­le lumii, pre­cum Kent Hoffman, unul din dezvol­ta­to­rii pro­gra­mu­lui de edu­ca­ție paren­ta­lă “Cer­cul Sigu­ran­ței” sau Mir­cea Miclea, un psi­ho­te­ra­pe­ut de excep­ție și fost Minis­tru al Edu­ca­ți­ei.

Des­pre mine 

Am tră­it 21 de ani în SUA, Elve­ția și Ger­ma­nia. Am fost în cla­sa­men­tul mondi­al, la tenis de câmp. Am stu­di­at infor­ma­ti­că, logi­că și Ști­in­te cog­ni­ti­ve, la facul­ta­tea lui Ben­ja­min Fran­k­lin, Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia în Phi­la­del­phia, SUA. Am stu­di­at mate­ma­ti­că la una din­tre cele mai pres­ti­gi­oa­se uni­ver­si­tăți din Elve­ția, ETH Züri­ch care a dat pes­te 20 de lau­reați ai Pre­mi­u­lui Nobel, cel mai cunos­cut fiind Albert Ein­ste­in. În vara lui 2017, m‑am întors în Româ­nia, unde des­fă­șor pro­iec­te edu­ca­țio­na­le cu Aso­ci­a­ția mea Love for Life, în Româ­nia rura­lă. Misiu­nea pro­iec­te­lor este “Niciun copil lăsat pe dina­fa­ră. Nicio comu­ni­ta­te răma­să în urmă.” 

Foto­gra­fii

1200+ km pen­tru edu­ca­ție” [11.05.2019 — 9.06.2019] >
“Edu­ca­ție pen­tru via­ță” [1.10.2018 — 31.05.2019] >
“600+ km pen­tru edu­ca­ție” [30.07.2018–19.08.2018] >

Ralu­ca Ciu­lei, Fon­da­tor și Pre­șe­din­te Love for Life.


Man­ga­lia News, 08.06.2019. Ști­re trans­mi­să de doam­na învă­ță­toa­re Ali­na Nego­i­ță.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.