Ziua Românilor de Pretutindeni. Dorin Popescu: ‘Eu celebrez astăzi Românii “de Pretutindeni” (în special Românii din comunitățile istorice), cu o emoție puternică…’

0
503

”Cele­brăm, astăzi, Ziua Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni, insti­tu­i­tă prin Lege încă din 2007 (în peri­oa­da 2007–2014, aceas­tă Zi s‑a cele­brat la 30 noiem­brie, iar din 2015 — în ulti­ma dumi­ni­că a lunii mai). 

Eu cele­brez astăzi Româ­nii “de Pre­tu­tin­deni” (în spe­cial Româ­nii din comu­ni­tă­ți­le isto­ri­ce), cu o emo­ție la fel de puter­ni­că pre­cum va fi fost cea a întâl­ni­rii mele direc­te cu ei, la Cer­nă­uți, în peri­oa­da 2007–2011 (peri­oa­da man­da­tu­lui meu diplo­ma­tic de la Cer­nă­uți).  Le-am înțe­les atunci năzu­in­țe­le și sufe­rin­țe­le, cru­ci­le pe care le duc. Le-am înțe­les pen­tru tot­dea­u­na și nu mă sfi­esc să spun că pen­tru mine Româ­nii “de Pre­tu­tin­deni”, în spe­cial cei din comu­ni­tă­ți­le isto­ri­ce româ­nești, sunt cei mai valo­roși Români din întrea­ga lume. Pen­tru că ei își ASUMĂ iden­ti­ta­tea româ­neas­că (în timp ce Româ­nii din Româ­nia o expri­mă doar), pen­tru că ei poar­tă cru­ci­le și sufe­rin­țe­le asu­mă­rii aces­tei iden­ti­tăți, pen­tru că ei apă­ră aceas­tă iden­ti­ta­te, în țări­le lor “adop­ti­ve”, în cir­cum­stan­țe de care Bucu­rești­ul și Româ­nii din Româ­nia ade­sea nu au habar.

Cine vrea să înțe­lea­gă sufe­rin­țe­le aces­to­ra poa­te mer­ge, măcar o dată, la Fân­tâ­na Albă, aco­lo unde mulți din­tre bune­ii lor au ales să moa­ră pen­tru Țara pe care o iubeau, în nume­le iden­ti­tă­ții de Român. Sunt pli­ne Sibe­ri­i­le de oase­le celor care și-au asu­mat, în spa­ți­ul ex-sovi­e­tic, iden­ti­ta­tea de român. Au gemut puș­că­ri­i­le sovi­e­ti­ce de Români care și-au iubit Țara necon­di­țio­nat. 

Unchiul soți­ei mele, Nico­lae Gârscan, învă­ță­tor din nor­dul Basa­ra­biei, a fost unul din­tre mii­le de români care și-au mar­ti­ri­zat des­ti­nul în nume­le aces­tei iden­ti­tăți. Însă întrea­ga veci­nă­ta­te a Româ­ni­ei, de la Cer­nă­uți la Isma­il, de la Boian la Babe­le, din Timoc la Vidin, din Her­ța la Hre­at­ca, de la Chi­și­nău la Cău­șeni etc. este pli­nă de oase­le și cru­ci­le lor. Pămân­tul aces­ta geme de mar­tiri români.

Pen­tru urma­șii aces­to­ra, Minis­te­re­le noas­tre de resort, care au obli­ga­ția con­sti­tu­țio­na­lă de a‑i spri­jini, ges­tio­nea­ză pro­gra­me fără impact și rele­van­ță, iar mulți din­tre cei ce ges­tio­nea­ză rela­ția Sta­tu­lui Român cu ei sunt sine­cu­riști sau vână­tori de jil­țuri căl­du­țe.

Am făcut întot­dea­u­na, pen­tru Româ­nii din comu­ni­tă­ți­le isto­ri­ce româ­nești (în spe­cial pen­tru cei din regiu­nea Cer­nă­uți), tot ce mi‑a stat în putin­ță, con­sti­tu­țio­nal și legal, în cali­ta­te de diplo­mat român, pen­tru a‑i spri­jini — ade­sea sacri­fi­cand și ris­cand liniș­tea mea și a fami­li­ei mele. Gân­dul că le-am fost (și sunt, moral) aproa­pe este unul din­tre cele mai impor­tan­te teme­iuri de satis­fac­ție și mân­drie ale vie­ții mele.

Știu că astăzi se cele­brea­ză Ziua Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni, la Cer­nă­uți și Isma­il, pre­cum și în alte locuri emble­ma­ti­ce ale Roma­ni­tă­ții. Nu pot par­ti­ci­pa la fes­ti­vi­tă­ți­le res­pec­ti­ve, dar îi asi­gur pe pri­e­te­nii și co-natio­na­lii mei care le orga­ni­zea­ză că ini­ma mea bate în con­ti­nu­a­re la fel de puter­nic (și) pen­tru ei. 

La mulți ani, Româ­ni­lor din comu­ni­tă­ți­le isto­ri­ce româ­nești! 
La mulți ani, Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni! 
Vă mul­țu­mesc pen­tru că expri­mați și apă­rați iden­ti­ta­tea noas­tră națio­na­lă, din­co­lo de gar­du­ri­le care ne sepa­ră…”

Dorin Popes­cu, Dumi­ni­că, 26 mai 2019. (Man­ga­lia News, prelu­a­re).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.