Ziua Rezervistului Militar, sărbătorită la Mangalia cu un program artistic deosebit [VIDEO]

0
622

SĂRBATORIREA ZILEI REZERVISTULUI MILITAR LA MANGALIA.

Sâm­bă­tă, 25 mai 2019, am săr­bă­to­rit la Man­ga­lia Ziua Rezer­vis­tu­lui Mili­tar, prin orga­ni­za­rea unui spec­ta­col artis­tic susţi­nut de arti­şti ama­tori din loca­li­ta­te.

Pe sce­na salii de spec­ta­co­le a Cer­cu­lui Mili­tar a urcat, pen­tru înce­put, corul “Cal­la­tis” con­dus de cole­gul nos­tru, colo­ne­lul în rezer­vă Tra­ian Broas­că. Pre­zen­ta­rea coru­lui a fost făcu­tă de un alt cama­rad iubi­tor de cul­tu­ră, sub­lo­co­te­nen­tul în rezer­vă Vio­rel Chiur­tu. Aşa am aflat de rea­li­ză­ri­le deo­se­bi­te ale coru­lui, des­pre sacri­fi­ci­i­le făcu­te de fete pen­tru a face par­te din aceas­tă echi­pă dar şi des­pre vii­toa­re­le apa­ri­ţii pe sce­ne­le de spec­ta­col din ţară şi de pes­te hota­re. Sub con­du­ce­rea diri­jo­ru­lui său, corul a pre­zen­tat celor afla­ţi în sală cinci melo­dii “a cape­l­la” ce au fost o ade­vă­ra­tă încân­ta­re.

Au urcat apoi pe sce­nă, rând pe rând, cele trei gene­ra­ţii de dan­sa­tori ai Ansam­blu­lui “Zes­trea Cal­la­tia­nă”, con­dus cu pri­ce­pe­re de doam­na Sla­gi­a­na Vesici. O sui­tă de dan­suri popu­la­re din toa­te zone­le ţării şi minu­na­te­le cos­tu­me naţio­na­le au fost răs­plăti­te de către cei pre­zenţi cu ropo­te de apla­u­ze.

Ruxan­dra Geor­ges­cu, pre­zen­ta­toa­rea spec­ta­co­lu­lui, a dorit să dove­deas­că celor pre­zenţi că este şi o solis­tă voca­lă talen­ta­tă, ofe­rin­du-le două sla­gă­re inter­na­ţio­na­le.

Sur­pri­za eve­ni­men­tu­lui a fost gru­pul coral “Patri­ot” al Aso­ci­a­ţi­ei Ofi­ţe­ri­lor şi Ser­genţi­lor în Rezer­vă din Sha­bla, Bul­ga­ria. Evo­lu­ţia a fost pre­fa­ţa­tă prin cuvin­te­le de feli­ci­ta­re adre­sa­te rezer­vi­ş­ti­lor români de doam­na Ior­dan­ka Sto­e­va, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Oră­şe­nesc Sha­bla şi dom­nul mai­or în rezer­vă Emil Todo­rov, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Ofi­ţe­ri­lor şi Ser­genţi­lor în Rezer­vă din ace­ea­şi loca­li­ta­te.

Corul a inter­pre­tat trei melo­dii, din­tre care, două în lim­ba româ­nă, aspect apre­ciat în mod deo­se­bit de spec­ta­tori. Aşa am aflat cum sună prin voci­le veci­ni­lor noş­tri de la sud melo­dia “Are mama fată mare!”.

Au urmat evo­lu­ţia Ansam­blu­lui fol­cloric “Lito­ral” al pen­sio­na­ri­lor din Man­ga­lia, care se face tot mai cunos­cut in ora­şul nos­tru dar şi în ţară şi în afa­ra ei. Ca de la pen­sio­nar la pen­sio­nar, ansam­blul a ofe­rit un sui­tă de cân­te­ce popu­la­re, de acum con­sa­cra­te.

Şi pen­tru că toţi mili­ta­rii din rezer­vă au aca­să copii şi nepoţi talen­ta­ţi, în fina­lul spec­ta­co­lu­lui au cân­tat pe sce­na Cer­cu­lui Mili­tar repre­zen­tanţii MC M Aca­demy, coor­do­na­ţi de dom­nul Mari­us Chir­cu, cel care a rea­li­zat şi sono­ri­za­rea aces­tul eve­ni­ment.

Un spec­ta­col reu­şit, de două ore, care a încân­tat pe mili­ta­rii rezer­vi­şti din gar­ni­zoa­nă şi i‑a mai făcut să uite de umi­linţe­le la care sunt supu­şi în ulti­mii ani de cei ce s‑au suc­ce­dat la pute­re în Româ­nia de după 1989.

La fine­le aces­tor rân­duri, doresc să mulţu­mesc, încă o dată, tutu­ror celor care au urcat pe sce­na Cer­cu­lui Mili­tar care au pri­mit câte o diplo­mă de par­ti­ci­pa­re dar şi recu­noş­tinţa noas­tră.

Dea­se­me­nea, mulţu­mim con­du­ce­rii Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, dom­nu­lui coman­dor Petri­că Pâr­vu, care ne‑a apro­bat desfă­şu­ra­rea eve­ni­men­tu­lui şi a par­ti­ci­pat la spec­ta­col şi doam­nei Lia­na Naum, şefa Cer­cu­lui Mili­tar, pen­tru spri­ji­nul nemij­lo­cit acor­dat orga­ni­ză­rii aces­tu­ia.

Vice­preşe­din­te­le fili­a­lei Man­ga­lia a Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi în Retra­ge­re,

Coman­dor în retra­ge­re Ghe­or­ghe Miha­la­che”.


Geor­ge Ser­ban: A fost o zi minu­na­tă pli­nă de cân­te­ce, dan­suri și voie bună. Gene­ri­cul vă va des­crie pro­gra­mul deo­se­bit. Nu veți regre­ta, privindu‑l. Vizio­na­re plă­cu­tă!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.