Ziua Mondială a Libertății Presei. ‘Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării’…

0
293

Astăzi, 3 mai, este Ziua Mondi­a­lă a Liber­tă­ții Pre­sei, o zi pro­cla­ma­tă ca ata­re de către Adu­na­rea Gene­ra­lă a ONU, în anul 1993, în urma unei reco­man­dări adop­ta­te în cadrul celei de‑a XXVI‑a sesiuni a Con­fe­rinţei Gene­ra­le a UNESCO, din anul 1991. Rolul unei ase­me­nea zi? Pen­tru a atra­ge atenţia între­gii lumi asu­pra impor­tan­ței și obli­ga­ţi­ei res­pec­tă­rii liber­tă­ții de expri­ma­re, aşa cum sunt ele sta­bi­li­te în Decla­ra­ția Uni­ver­sa­lă a Drep­tu­ri­lor Omu­lui, care, la arti­co­lul 19, ara­tă că: „Ori­ce om are drep­tul la liber­ta­tea opi­ni­i­lor și expri­mă­rii; acest drept inclu­de liber­ta­tea de a avea opi­nii fără imi­x­tiu­ne din afa­ră, pre­cum și liber­ta­tea de a cău­ta, de a pri­mi și de a răs­pân­di infor­ma­ții și idei prin ori­ce mij­loa­ce și inde­pen­dent de fron­ti­e­re­le de stat”.

Jur­na­liș­tii cele­brea­ză, astăzi, Ziua Mondi­a­lă a Liber­tă­ții Pre­sei, pro­mul­ga­tă de UNESCO pe 23 decem­brie 1993, la Adu­na­rea Gene­ra­lă a ONU. În 2019, Ziua Mondi­a­lă a Liber­tă­ții Pre­sei este dedi­ca­tă temei „Media pen­tru demo­cra­ție: jur­na­lism și ale­geri în vre­mu­ri­le dez­in­for­mă­rii”. Avem nevo­ie, poa­te mai mult decât ori­când, de o pre­să libe­ră, inde­pen­den­tă și plu­ra­lis­tă. Avem nevo­ie de jur­na­liști liberi, onești și cura­joși.

Rapor­tul Meca­nis­mu­lui de Coo­pe­ra­re și Veri­fi­ca­re insti­tu­it de Comi­sia Euro­pea­nă pen­tru Româ­nia, care eva­lu­ea­ză pro­gre­se­le înre­gis­tra­te în raport cu anga­ja­men­te­le asu­ma­te în dome­ni­ul refor­mei și al com­ba­te­rii corup­ți­ei, a fost făcut public în data de 13 noiem­brie 2018. Prin­tre cele zece reco­man­dări supli­men­ta­re ale CE pen­tru Româ­nia, amin­tim reco­man­da­rea care pre­ve­de ca „pre­sa să poa­tă func­țio­na libe­ră, fără pre­siuni”.

În decem­brie 2018, orga­ni­za­ția Repor­ters sans fron­ti­ers a ana­li­zat regre­sul liber­tă­ții pre­sei din Româ­nia, încu­ra­jând lup­ta împo­tri­va dez­in­for­mă­rii.

Într-un comu­ni­cat RSF, sunt enu­me­ra­te regre­se­le liber­tă­ții:
• „poli­ti­za­rea exce­si­vă a pre­sei”;
• „meca­nis­me­le de finanţa­re corup­te”;
• „aser­vi­rea agen­dei edi­to­ri­a­le inte­re­se­lor pro­pri­e­ta­ri­lor de trus­turi media”;
• „infor­ma­ţii fal­se”;
• „trans­for­ma­rea pre­sei într-un instru­ment de pro­pa­gan­dă poli­ti­că a fost mai vizi­bi­lă ca nici­o­da­tă în ulti­mii ani în Româ­nia, în spe­cial în tim­pul peri­oa­de­lor elec­to­ra­le care s‑au mul­ti­pli­cat din cau­za insta­bi­li­tă­ţii poli­ti­ce”
• „Cri­za a dus la închi­de­rea mai mul­tor trus­turi media, în timp ce oli­gar­hii au pre­lu­at con­tro­lul”;
• „pro­pri­e­ta­rii de trus­turi media repre­zin­tă prin­ci­pa­la pro­ble­mă, inde­pen­denţa edi­to­ri­a­lă este mai mult ca nici­o­da­tă ame­ninţa­tă”.

Le dorim tutu­ror jur­na­liș­ti­lor să fie liberi, pen­tru a putea lup­ta în con­ti­nu­a­re pen­tru infor­ma­ție, pen­tru ade­văr!

Echi­pa JuOC. (Pagi­na ofi­ci­a­lă a Spe­cia­li­ză­rii Jur­na­lism din cadrul Facul­tă­ții de Lite­re a Uni­ver­si­tă­ții “Ovi­di­us” din Con­stan­ța).


Înce­pând cu anul 2000 şi până în pre­zent, Spe­cia­li­za­rea Jur­na­lism (Facul­ta­tea de Lite­re, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” din Con­stanţa) a for­mat câte­va sute de absol­venţi, pe care îi găseşti în media loca­lă, naţio­na­lă şi inter­na­ţio­na­lă. Dacă aceas­ta este şi opţiu­nea ta, deta­lii des­pre admi­te­re găseşti aici: https://jurnalismovidius.wordpress.com/2017/07/10/admitere-jurnalism-universitatea-ovidius-din-constanta-2017/


Man­ga­lia News, Vineri, 3 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.