Ziua Internațională a Muzeelor, aniversată la instituțiile muzeale din Constanța. “Noaptea Muzeelor”, ediția a XV‑a

0
567

În fie­ca­re an, la data de 18 mai, este ser­ba­tă Ziua Inter­națio­na­lă a Muze­e­lor. Cu acest pri­lej este orga­ni­zat eve­ni­men­tul “Noap­tea Muze­e­lor”, ajuns anul aces­ta  la cea de a XV–a edi­ție. Insti­tu­ți­i­le de cul­tu­ră afla­te sub patro­na­jul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța vor par­ti­ci­pa la aceas­tă mani­fes­ta­re, după cum urmea­ză:

- Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța va avea urmă­to­rul pro­gram: Sec­ția Acva­riu va putea fi vizi­ta­tă între ore­le 20:00 — 24:00, Sec­ția Del­fi­na­riu și Mine­ra­lo­gie va avea o demon­stra­ție, de 20 de minu­te, înce­pând cu ora 21:00, iar Sec­ția Pla­ne­ta­riu va fi des­chi­să în inter­va­lul orar 19:00 – 23:00, timp în care vor fi orga­ni­za­te 5 demon­stra­ții a câte 40 de minu­te fie­ca­re. Acce­sul vizi­ta­to­ri­lor în cadrul sec­ți­ei Acva­riu, la demon­stra­ți­i­le sec­ți­ei Del­fi­na­riu și Mine­ra­lo­gie, pre­cum și la sec­ția Pla­ne­ta­riu va fi gra­tu­it, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le.

- Muze­ul de Artă Con­stan­ța va fi des­chis până la ora 24.00, înce­pând cu ora 18.00. Acce­sul publi­cu­lui va fi gra­tu­it.  În schimb, Muze­ul de Sculp­tu­ră “Ion Jalea” și Muze­ul “Dinu şi Sevas­ta Vin­ti­lă” – Topa­lu vor func­țio­na con­form pro­gra­mu­lui obiș­nu­it, între ore­le 10:00 – 18:00.

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța va fi des­chis publi­cu­lui în inter­va­lul orar 18:00 – 24:00. De ase­me­nea, Edi­fi­ci­ul Roman cu Mozaic va putea fi vizi­tat în inter­va­lul orar men­țio­nat ante­ri­or. Cei care vor tre­ce pra­gul muze­u­lui vor putea admi­ra, pe lân­gă expo­zi­ția inti­tu­la­tă „Daci și romani de 140 de ani în expo­zi­ția Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța” și expo­zi­ția tem­po­ra­ră „Moti­ve orna­men­ta­le în docu­men­te brân­co­ve­nești”. Tot în incin­ta  Muze­u­lui de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, vizi­ta­to­rii vor putea ascul­ta un micro­re­ci­tal de muzi­că cla­si­că, sus­ți­nut de elevi ai Cole­gi­u­lui de Artă „Regi­na Maria” din Con­stan­ța. Intra­rea publi­cu­lui va fi gra­tu­i­tă. De ase­me­nea, și Com­ple­xul Muze­al His­tria va putea fi vizi­tat în ace­lași inter­val orar, intra­rea fiind gra­tu­i­tă.

Pro­gra­mul com­plet al eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te de insti­tu­ți­i­le afla­te în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, cu oca­zia zilei de 18 mai poa­te fi con­sul­tat on line, pe situ­ri­le: http://www.muzeuldeartaconstanta.ro/index.html, https://www.minac.ro/ și http://www.delfinariu.ro/.


Man­ga­lia News, Vineri, 17 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.