ZILELE CALLATIENE, la Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia. PROGRAMUL COMPLET

0
942

ZILELE CALLATIENE, la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” Man­ga­lia.

La Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia se va desfă­şu­ra, în peri­oa­da 29–31 mai 2019, edi­ţia a VIII‑a a Zile­lor Cal­la­ti­e­ne. Vă invi­tăm să ne fiţi ală­tu­ri la mani­fes­tă­ri­le şti­inţi­fi­ce, cul­tu­ral-artis­ti­ce şi spor­ti­ve ce se vor desfă­şu­ra în aces­te zile!

MIERCURI, 29 mai 2019    

 • Cam­pi­o­nat de șah — Cupa “Cal­la­tis”, coord. Andrei Fur­că — Sala de fes­ti­vi­tă­ţi, 8.00 — 12.00;
 • Des­chi­de­rea fes­ti­vă a mani­fes­tă­ri­lor — direc­tor Cori­na Miha­la­che — Sala de fes­ti­vi­tă­ţi, h.12.00;
 • Expo­zi­ție de cre­a­ții plas­ti­ce, coord. prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ță, Ramo­na Buzea;
 • Fii pre­zent la şcoa­lă!” – rea­li­za­rea unui panou tema­tic, coord. prof. Sil­via Cuseac- Cabi­ne­tul de isto­rie:
 • Showro­om de cre­a­ti­vi­ta­te a ele­vi­lor — Sala de fes­ti­vi­tăți 12.00–14.00;
 • ”Young Digi­tal Lea­ders”- Sesiu­ne cu părin­ții, coord. prof. Simo­na Gherfi — Sala de fes­ti­vi­tăți 17.00.

JOI, 30 mai 2019 – „Săr­bă­to­rim copi­lă­ria și ado­les­cen­ța!”

 • Public Spea­king Com­pe­ti­tion — coord. prof. Sil­via Lip­nic, prof. Adi­na Mun­tea­nu Labo­ra­to­rul fonic 00
 • ”Copi­lă­rie, te iubim!” — spec­ta­col de muzi­că și dans sus­ți­nut de ele­vii ciclu­lui pri­mar   — Sala de fes­ti­vi­tăți  9.30
 • Dez­ba­te­rea: “Exa­me­ne­le națio­na­le în con­tex­tul noii viziuni legi­sla­ti­ve” – prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ță, prof. Cori­na Miha­la­che — Ari­pa Nouă, et. II, Sala 1 11.00
 • Dez­ba­te­rea: „Pro­ble­me­le ado­les­cen­ți­lor în soci­e­ta­tea con­tem­po­ra­nă”, coord. prof. psi­ho­log Car­men Andrei, ele­vii cls. a X‑a A, B, C, D — Sala de fes­ti­vi­tăți   00
 • Mani­fest pen­tru sănă­ta­te”, coord. Buzea Ramo­na, prof. Bon­cu Cris­ti­na, prof. Han Geta, prof. Întor­su­ră-Mol­do­vea­nu Gea­ni­na, inf. Bar­gan Gabrie­la — rea­li­za­rea unor afi­şe, lucrări plastice/colaje — ele­vii cls. VI A, VI B, IX C, X D – Ari­pa Veche, Par­ter, Sala 1 12.00
 • Dan­săm pen­tru sănă­ta­te!” — dan­sul majo­re­te­lor, coor­do­na­tori, prof. psih. Car­men Andrei și ele­va Gabrie­la Din­co (XI B) — Ele­ve­le cl a V‑a A și a VI‑a A 12.15
 • Școa­la de ieri și de azi, reflec­ta­tă prin sce­ne­tă și cân­tec” — coord. prof. Ade­la Gro­zea­nu, cla­sa a IX‑a D 20
 • Ado­les­cen­ța în pași de dans” — coord. prof. Livia Cos­ta­che, cl. a IX‑a A 25
 • În acor­duri de pian” — „Requ­iem for a dream” — Carp Mihai (XI A) 30
 • Gra­ția unei bale­ri­ne” — „Sha­l­low”- Rugea Măli­na (VIII A) 35
 • Por­ta­ti­vul voci­lor”: „Nebun de alb” , „Apo­lo­gi­ze”- Ungu­ri­a­nu Olim­pia (X D), Vul­pe Vlad (X B) 40
 • Rise like a Pho­e­nix”- Andre­ea și Flo­ren­ti­na Mari­ne­scu (XI B) 50
 • Dans modern-tru­pa Mas­ter: Pavel Bea­tri­ce, Oan­cea Ema (X D), Cucin­schi Eve­li­na (X B) 00
 • Fla­sh mob – „Cuvin­te magi­ce” – „Dan­sul Poli­te­ții”, coor­do­na­tori, psi­ho­log Car­men Andrei și ele­va Bea­tri­ce Pavel (X D), par­ti­ci­pă ele­ve­le cla­se­lor a VI a A, B , a IX‑a D și a X‑a D 13.10
 • Uni­ver­sul copi­lă­ri­ei pe note muzi­ca­le”, coord. prof. Peghi Mar­cu — ele­vii cl. a VI‑a B
 • Chanson et poè­sie — coord. prof. Cris­ti­na Bon­cu — Dia­co­nu Ari­a­na (XI A), Mir­cio­iu Gra­z­zie­la (X C), Ifti­me Ioa­na (X D) 25
 • Dans modern — Pavel Bea­tri­ce (X D); Cio­co­iu Ire­ne și Ungu­rea­nu Ale­xia (VII B) — 13.30
 • Pe pla­i­ul doru­lui”: „Frun­zuli­ță ca mărul” — Liță Bian­ca (V A); „Eu la joc îs neîn­tre­cu­tă” Cocâr­lea Xime­na (XI B) 45
 • Pol­ca mol­do­ve­neas­că” — coord. p înv. pri­mar Sla­gi­a­na Vesici — Cocâr­lea Xime­na (XI B), Ducu­les­cu Edu­ard (VI A), Liță Bian­ca (V A), Saba­dac Sebas­ti­an (VI C) Sava Damian (VI A), Vasi­le Miha­e­la-Gabrie­la (VI A) 13.55
 • Cupa “T. Cal­la­tis”– fotbal gim­na­ziu — coord. prof. Ionuț Bâs­cea­nu, ele­vii cls. V‑VIII Par­cul “Dia­na” 13.00.

VINERI, 31 mai 2019

 • Gau­dea­mus igi­tur!”- Cur­sul fes­tiv al absol­ven­ți­lor a XII‑a  — Cur­tea inte­ri­oa­ră — coord. dir. prof. Cori­na Miha­la­che, dir. adj. Ghiul­nar Bechir, prof. Via­no­ra Avă­dă­nei, prof. Sil­via Lip­nic, prof. Geor­ge­ta Magaz, prof. Adi­na Mun­tea­nu       10.00
 • Con­curs bici­cle­te, role, tra­seu spor­tiv — coord. prof. Ionuț Bâs­cea­nu, ele­vii cls. V‑VIII

CICLUL PRIMAR

JOI, 30 mai 2019 – „Săr­bă­to­rim copi­lă­ria!”

 • ”Copi­lă­rie, te iubim !” — spec­ta­col de muzi­că și dans sus­ți­nut de ele­vii ciclu­lui pri­mar

MOMENTE ARTISTICE — Sala de fes­ti­vi­tăți — 9.30

 • Cân­tec tur­cesc — Sali Armi­na — Pâr­lan­ta, CP A, prof. înv. pri­mar, Lun­gu Geor­ge­ta
 • Dans modern ”El Cichi-Cichi ”- Nea­gu Des­tin­ny, Uță Bri­a­na, CP B, prof. înv. pri­mar, Ivan Ana-Anca
 • Dans popu­lar ”Hora cu stri­gă­turi” — Colec­ti­vul de elevi ai cla­sei I C, prof. înv. pri­mar, Vesici Sla­gi­a­na
 • Dans modern hawa­ian — Sar­da­ru Ales­sia, I B, prof. înv. pri­mar, Bibi­cu Mire­la
 • Dans modern ”Tachi-Tachi” – Gru­pa de dans ”Mini” , cla­sa I A, prof. înv. pri­mar, Necu­lăeș Mari­a­na
 • Dans “Cha- Cha- Azu­ri­ta ”- Unta­ru Maria, II C, prof. înv. pri­mar, Băr­bu­les­cu Ana – Maria
 • Cân­tec ”Che­ia tim­pu­lui” — Ciciu Maya, II A, coord. înv. Vlă­duț Dori­na
 • Dans modern ”Solo Con­tem­po­ran ”- Păiuș Ama­lia, II B, prof. înv. pri­mar, Din­că Anca – Maria
 • Sce­ne­tă — “Poves­tea unui elev leneș”, III B, prof. înv. pri­mar, Negri­lă Mar­ce­la
 • ”Geam­pa­ra­le­le” – Grup vocal fol­cloric, III A , coord. prof. înv. pri­mar, Codău Rodi­ca
 • Dans modern ”Micii dan­sa­tori cal­la­ti­eni”, 10 elevi IV B, coord. prof. î pri­mar, Ungu­rea­nu Mino­do­ra
 • Cân­te­ce: ”Mama coa­ce pâi­ne”, ” Dili­gen­ța cu păpuși”, corul de elevi din cla­sa IV A, coord. înv. Dra­go­tă Ghe­or­ghi­ța
 • Dans ”Sal­sa – Bai­lan­do”- Ale­xia Băe­ta­nu, Bri­a­na Mol­do­vea­nu, I C, prof. înv. pri­mar, Vesici Sla­gi­a­na
 • Par­ty-Kara­o­ke — Moment dis­trac­tiv de cân­tec și dans, sus­ți­nut de invi­ta­ții spe­ciali, ”Leo” și ”Prin­țe­sa Albas­tră” — ele­vii ciclu­lui pri­mar.

SHOWROOM DE CREATIVITATE A ELEVILOR

MIERCURI, 29 mai 2019 - SALA DE FESTIVITĂȚI

 • Pre­zen­tări power point
 • Cel mai mare LASER din lume — ROMÂNIA- MĂGURELE- Câr­jan Roxa­na, Mari­ne­scu Flo­ren­ti­na (XI B), coord. prof. Jani­na Iatan-Tohă­nea­nu ora 12.00
 • Dacul care a des­co­pe­rit Ame­ri­ca cu o mie de ani îna­in­tea lui Columb — Bălan Roxa­na, Dumi­tra­che Romi­na (X D), prof. San­da Pădu­rea­nu ora 12.10
 • Mate­ma­ti­că apli­ca­tă — Das­că­lu Teo­do­ra, Ili­es­cu Ana-Maria (XI A), coord. prof. Ghiul­nar Bechir, ora 12.15;
 • Mis­te­re­le mate­ma­ti­cii — Dia­co­nu Ari­a­na, Nico­lae Anto­nia (XI A), coord. prof. Ghiul­nar Bechir ora 12.20
 • Ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic “Cal­la­tis” oma­gi­a­ză ”Anul Inter­națio­nal al Tabe­lu­lui Peri­o­dic” — coord. prof. Lumi­ni­ța Pătrî­no­iu, prof. Adi­na Giur­că
 • Isto­ria tabe­lu­lui peri­o­dic — Isă­i­lă Anto­nia (X B), ora 12.25;
 • Tabe­lul peri­o­dic — Magaz Dia­na, Cocâr­lea Xime­na, Pre­di­că Ale­xan­dra (XI B)30
 • Mem­bra­na celu­la­ră și  rolul pro­te­i­ne­lor în trans­por­tul sub­stan­țe­lor — Băni­că Daria (IXC)      ora 12.35
 • ADN — Spi­ra­la vie­ții — Mari­ne­scu Andre­ea, Mari­ne­scu Flo­ren­ti­na (XI B), ora 12.40;
 • Rolul ioni­lor în pro­ce­se­le fizi­o­lo­gi­ce: exci­ta­bi­li­ta­tea — Pas­cu Bian­ca (X A) — 12.45;
 • Impor­tan­ța com­pu­și­lor orga­nici în via­ța de zi cu zi – Dode Ali­na, Mere­u­ță Iri­na (XA).

Pro­iec­te /filme

 • Ele­men­te­le Tabe­lu­lui peri­o­dic — Ruse Andrei (XI B)
 • De la atom la uni­vers — Popes­cu Andrei, Poto­roa­că Dia­na (XI A)

Sce­ne­te

 • ”Tabe­lul peri­o­dic al ele­men­te­lor lui Men­de­le­ev la ani­ver­sa­re” — sce­ne­tă chi­mi­că ști­in­ți­fi­co-umo­ris­ti­că — Cla­sa a IX‑a A 20;
 • ”Reac­ții chi­mi­ce” — Cla­sa a X‑a B;
 • Fla­sh mob — TABELUL MENDELEEV;
 • Expo­zi­ție de mache­te, pos­te­re, dese­ne cu tema­ti­ca Tabe­lu­lui peri­o­dic.

De aici puteți des­căr­ca Pro­gra­mul mani­fes­tă­ri­lor:

Pro­gram Zile­le Cal­la­ti­e­ne-2019.

CICLUL PRIMAR — Pro­gram Zile­le Cal­la­ti­e­ne-2019:


Man­ga­lia News, 29.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.