Voltaj și Clejanii, în concert, de 1 Mai, la Mangalia

0
748

Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză de 1 Mai, la debu­tul sezo­nu­lui esti­val, o serie de spec­ta­co­le cu muzi­că live pen­tru toa­te gus­tu­ri­le, dedi­cat local­ni­ci­lor, dar și turiș­ti­lor care vor petre­ce mini­va­can­ța de 1 Mai, la mare. În aceas­tă zi, comu­ni­ta­tea din Man­ga­lia săr­bă­to­reș­te și Ziua Man­ga­li­ei, iar auto­ri­tă­ți­le loca­le au pre­gă­tit con­cer­te în aer liber cu par­ti­ci­pa­rea invi­ta­ți­lor de la Vol­taj și Cle­ja­nii. Tot în aceas­tă zi, locu­i­to­rii ora­șu­lui, dar și turiș­tii care se vor afla în Man­ga­lia, vor avea par­te de mul­te sur­pri­ze.

Mara­to­nul muzi­cal va înce­pe la ore­le 14:00, mier­curi, 1 Mai și va fi sus­ți­nut timp de aproa­pe zece ore, pe sce­na exte­ri­oa­ră a Casei de Cul­tu­ră. În cadrul eve­ni­men­tu­lui, vor mai avea loc pres­ta­ții muzi­cal-artis­ti­ce sus­ți­nu­te de artiști locali, inter­ca­la­te cu înre­gis­trări audio cu melo­dii apar­ținând dife­ri­te­lor genuri muzi­ca­le, apre­cia­te în acest moment.

Tot de Ziua Man­ga­li­ei, în pro­xi­mi­ta­tea Casei de Cul­tu­ră, vor fi ame­na­ja­te câte­va cor­turi, unde vor fi pre­gă­ti­te dife­ri­te pre­pa­ra­te gus­to­a­se și savu­roa­se pen­tru cei care vor petre­ce 1 Mai la Man­ga­lia.

Auto­ri­tă­ți­le loca­le au mai pre­gă­tit un eve­ni­ment de excep­ție, între 9 – 12 mai, când se va des­fă­șu­ra Super Ral­ly Man­ga­lia, un spec­ta­col auto­mo­bi­lis­tic de sen­za­ție.


Man­ga­lia News, 1 Mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply