UN SEMN? CURCUBEU URIAȘ în jurul Soarelui, la Sânnicolau Mare, în județul Timiș! [VIDEO]

0
998

Un feno­men meteo foar­te rar a avut loc în ţara noas­tră, la Sân­ni­co­lau Mare, în judeţul Timiş. Un cur­cu­beu uri­aş a apă­rut în jurul Soa­re­lui, feno­men cunos­cut sub nume­le de “halo cir­cu­lar”.

De obi­cei, s‑au putut obser­va cur­cu­bee parţi­a­le, însă un cur­cu­beu cir­cu­lar în jurul Soa­re­lui este o apa­ri­ţie deo­se­bi­tă şi des­tul de rară, con­di­ţi­i­le în care acest feno­men apa­re fiind des­tul de com­pli­ca­te, potri­vit spe­cia­li­ş­ti­lor.

Cur­cu­beu cir­cu­lar în jurul soa­re­lui, la Sân­ni­co­lau Mare, în Timiş

Un feno­men deo­se­bit a avut loc în judeţul Timiş, la Sân­ni­co­lau Mare. Un cur­cu­beu cir­cu­lar a apă­rut în jurul soa­re­lui, iar oame­nii au pri­vit fas­ci­na­ţi pri­ve­li­ş­tea, dân­du-şi cu păre­rea cam ce ar putea să însem­ne.

VIDEO și con­ti­nu­a­rea, AICI.

Şti­inţi­fic vor­bind, un cur­cu­beu în jurul soa­re­lui se for­mea­ză în con­di­ţii fora­te rare şi este cau­zat de un anu­mit tip de nori, numi­ţi “nori cir­rus”, nori de mare alti­tu­di­ne. Pică­tu­ri­le de apă se con­den­sea­ză în jurul unor mici par­ti­cu­le mine­ra­le în aer, apoi înghea­ță. Ast­fel, se for­nea­ză un inel în jurul soa­re­lui, sau al lunii (dupa caz), pen­tru că în momen­tul res­pec­tiv lumi­na reflec­tă cris­ta­le­le de ghea­ță și apoi se refrac­tă, tre­când prin ele.

Mete­o­ro­lo­gii pre­ci­zea­ză că apa­ri­ţia unor ast­fel de feno­me­ne pre­ves­tesc furt­uni foar­te puter­ni­ce, care se află în for­ma­re şi vor ajun­ge în zona res­pec­ti­vă într‑o zi, două.

Super­sti­ţii la apa­ri­ţia unui cur­cu­beu în jurul soa­re­lui

Fireş­te, de‑a lun­gul tim­pu­lui, apa­ri­ţia unor ast­fel de feno­me­ne meteo rare au atras şi anu­mi­te super­sti­ţii. De exem­plu, în cre­dinţa popu­la­ră, un ast­fel de feno­men meteo ar anu­nţa o mare schim­ba­re sau un eve­ni­ment de anver­gu­ră. De ase­me­nea, apa­ri­ţia unui cur­cu­beu în jurul soa­re­lui era per­ce­pu­tă în anti­chi­ta­te cu nece­si­ta­tea schim­bă­rii con­du­că­to­ri­lor sau apa­ri­ţia unui nou lider.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.