Trafic întrerupt temporar la graniţa cu Ungaria!

0
343
Booking.com

Auto­ri­tă­ţi­le de fron­ti­e­ră din Unga­ria au infor­mat Inspec­to­ra­tul Teri­to­ri­al al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Ora­dea, des­pre fap­tul că astăzi Luni, 06.05. a.c., înce­pând cu ora 8.30 (ora Româ­ni­ei), sis­te­mul infor­ma­tic al auto­ri­tă­ți­lor unga­re nu func­țio­nea­ză, sens în care nu pot fi efec­tu­a­te for­ma­li­tă­ți­le de fron­ti­e­ră pe sen­sul de intra­re şi ieşi­re  în/din Unga­ria. Ast­fel, în une­le punc­te de fron­ti­e­ră de la gra­ni­ţa comu­nă se înre­gis­trea­ză valori ridi­ca­te ale tim­pu­lui de aştep­ta­re.

Până la reme­di­e­rea situ­a­ţi­ei, tra­fi­cul este între­rupt tem­po­rar pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de mij­loa­ce de trans­port.

Inspec­to­ra­tul Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Ora­dea ține per­ma­nent legă­tu­ra cu auto­ri­tă­ți­le de fron­ti­e­ră unga­re în vede­rea sta­bi­li­rii unor măsuri comu­ne, ast­fel încât, la reme­di­e­rea situ­a­ţi­ei şi relu­a­rea for­ma­li­tă­ţi­lor de către auto­ri­tă­ţi­le unga­re, con­tro­lul de fron­ti­e­ră să se des­fă­șoa­re ope­ra­tiv.

Menţio­năm că, la gra­ni­ţa cu Unga­ria for­ma­li­tă­ţi­le de fron­ti­e­ră se efec­tu­ea­ză în comun de către auto­ri­tă­ţi­le de fron­ti­e­ră ale celor două sta­te, în con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ţia euro­pea­nă în vigoa­re.


Man­ga­lia News, Luni, 6 mai 2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.