TONE DE ZAHĂR, CONFISCATE DE POLIȚIȘTII DE LA TRANSPORTURI

0
530

La data de 13 mai a.c., poli­ţi­şti din cadrul Sec­ți­ei Regio­na­le de Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța au sur­prins în fla­grant delict 5 per­soa­ne care ar fi încer­cat să sus­tra­gă zahăr din 2 vagoa­ne afla­te în Por­tul Con­stan­ța.

În urma cer­ce­tă­ri­lor s‑a sta­bi­lit fap­tul că, în dimi­nea­ța zilei de 13 mai a.c.,  cinci per­soa­ne ar fi arun­cat mai mulți saci, încăr­cați cu zahăr brun, între zona de epu­ra­re Con­stan­ța și sta­ția CF Palas, ulte­ri­or încer­când să scoa­tă, cu aju­to­rul unui tren aflat gol în tranzit prin port, can­ti­ta­tea de zahăr sus­tra­să.

În momen­tul în care poli­țiș­tii i‑au somat să se opreas­că, băr­ba­ții în cau­ză au încer­cat să fugă, însă trei din­tre  aceștia au fost prinși în scurt timp. Băr­ba­ții, cu vâr­ste cuprin­se între 26 și 32 de ani, au fost iden­ti­fi­cați și con­duși la sedi­ul Sec­ți­ei Regio­na­le de Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța pen­tru cer­ce­tări.

Poli­țiș­tii au recu­pe­rat 59 de saci, con­ținând apro­xi­ma­tiv 2.700 de kilo­gra­me de zahăr brun, pre­ju­di­ciu esti­mat la 21.000 de lei, can­ti­ta­tea fiind pre­da­tă mana­ge­ru­lui zonal.

Trei per­soa­ne au fost reți­nu­te pe bază de ordo­nan­ță pen­tru o peri­oa­dă de 24 de ore și intro­du­se în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța. În cur­sul zilei de astăzi, cei trei băr­bați urmea­ză să fie pre­zen­tați Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile.

În con­ti­nu­a­re, poli­țiș­tii efec­tu­ea­ză cer­ce­tări în vede­rea iden­ti­fi­că­rii celor­lal­te două per­soa­ne sus­pec­ta­te de săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de furt cali­fi­cat care, la acest moment, se sus­trag cer­ce­tă­ri­lor.


Man­ga­lia News, 15.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.