STOP ACIZILOR TRANS, cele mai nocive grăsimi, responsabile de starea de sănătate a consumatorilor!!!

0
304

Scri­soa­re des­chi­să către Auto­ri­tă­ți­le Publi­ce ale Sta­tu­lui Român, pen­tru creș­te­rea gra­du­lui de sănă­ta­te a popu­la­ți­ei.

Soli­ci­tăm de urgen­ță adop­ta­rea Direc­ti­vei și să nu aștep­tăm până în 2021, în al doi­spre­ze­ce­lea ceas, în con­di­ți­i­le în care toa­te par­ti­de­le poli­ti­ce pot și tre­bu­ie să se soli­da­ri­ze­ze pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ți­ei.

Soli­ci­tăm auto­ri­tă­ți­lor o situ­a­ție la zi a tipu­ri­lor de pro­du­se și a can­ti­tă­ți­lor de sub­stan­țe ce se regă­sesc în Direc­ti­vă ce s‑au aflat pe pia­ță în ulti­mii ani și până în pre­zent, în pro­cen­te.

Toa­te sta­te­le mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne vor fi obli­ga­te să limi­te­ze can­ti­ta­tea de acizi grași trans nesa­tu­rați din ali­men­te, potri­vit unui regu­la­ment adop­tat recent de Comi­sia Euro­pea­nă. Aci­zii trans sunt cele mai noci­ve gră­simi din ali­men­te, con­si­de­ra­te res­pon­sa­bi­le pen­tru declan­șa­rea unor afec­țiuni (boli car­di­o­vas­cu­la­re, acci­dent vas­cu­lar cere­bral, dia­bet, can­cer, Alzhe­i­mer) ce pro­voa­că anu­al 50.000 de dece­se în Euro­pa.

Pro­du­se­le ali­men­ta­re care nu sunt con­for­me, nu vor mai putea fi intro­du­se pe pia­ță, după data de 1 apri­lie 2021. 

Măsu­ra lua­tă de Comi­sia Euro­pea­nă vizea­ză ali­men­te­le boga­te în gră­simi pro­ce­sa­te, pre­cum:

- Mar­ga­ri­na;

- Meze­lu­ri­le;

- pro­du­se­le de tip fast-food;

- pro­du­se­le de pati­se­rie;

- Pră­ji­tu­ri­le;

- Bis­cu­i­ții;

- pop­cor­nul pen­tru micro­un­de;

- Chip­su­ri­le;

- mân­ca­rea semi-pre­pa­ra­tă;

- supe­le la plic;

- Maio­ne­za;

- cre­me­le tar­ti­na­bi­le;

- diver­se tipuri de sosuri sau cere­a­le­le pream­ba­la­te.

Regu­la­men­tul CE devi­ne obli­ga­to­riu în toa­te sta­te­le mem­bre, la fina­lul aces­tei luni. Pro­du­se­le ali­men­ta­re care nu sunt con­for­me mai pot fi comer­ci­a­li­za­te până cel târ­ziu la data de 1 apri­lie 2021. După aceas­tă dată, intro­du­ce­rea lor pe pia­ță va fi inter­zi­să.

În con­di­ți­i­le în care Româ­nia a ajuns pe pri­me­le locuri în cadrul Uniu­nii Euro­pe­ne la cele mai mul­te boli tip: can­cer, obe­zi­ta­te infan­ti­lă este momen­tul să ne soli­da­ri­zăm și să înțe­le­gem că vii­to­rul nos­tru și vii­to­rul copi­i­lor nu poa­te exis­ta decât dacă avem sănă­ta­te. Sănă­ta­tea înseam­nă cum tră­im, ce facem, ce aer res­pi­răm, dar mai ales ce mân­căm. În con­di­ți­i­le aces­tui sem­nal de alar­ma al Comi­si­ei Euro­pe­ne, sper să ne tre­zim cu toții si pro­du­că­to­rii să fie mai res­pon­sa­bili, iar auto­ri­tă­ți­le publi­ce ale sta­tu­lui să își ducă la impli­ni­re meni­rea pe care o au în slu­j­ba cetă­țea­nu­lui.”

Sorin Mier­lea – Pre­șe­din­te Info­Cons.


Fede­ra­tia Aso­ci­a­ti­i­lor de Con­su­ma­tori (F.A.C.), este per­soa­na juri­di­ca de drept pri­vat, repre­zen­ta­ti­va, care sus­ti­ne si pro­te­jea­za drep­tu­ri­le si inte­re­se­le orga­ni­za­ţi­i­lor negu­ver­na­men­ta­le care acti­vea­za in dome­ni­ul pro­tec­ti­ei con­su­ma­to­ri­lor si care au ca scop apa­ra­rea drep­tu­ri­lor si inte­re­se­lor legi­ti­me ale con­su­ma­to­ri­lor, in gene­ral, la care au afi­li­at prin­ci­pa­le­le orga­ni­za­tii de pro­fil acti­ve de pe teri­to­ri­ul Roma­niei. 

Info­Cons (www.infocons.ro) — Aso­ci­a­ție Națio­na­lă de Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor, uni­ca orga­ni­za­ție din Româ­nia cu drep­turi depli­ne în Con­su­mers Inter­na­tio­nal, este o aso­ci­a­ție de con­su­ma­tori negu­ver­na­men­ta­lă, apo­li­ti­că, repre­zen­ta­ti­vă, de drept pri­vat, fără scop lucra­tiv, cu patri­mo­niu dis­tinct și indi­vi­zi­bil, inde­pen­den­tă, înte­me­ia­tă pe prin­ci­pii demo­cra­ti­ce, ce apă­ră drep­tu­ri­le con­su­ma­to­ri­lor – mem­bră fon­da­toa­re a Fede­ra­ți­ei Aso­ci­a­ți­i­lor de Con­su­ma­tori.

Fii infor­mat! Ia ati­tu­di­ne! Cunoaș­te-ți drep­tu­ri­le și exer­ci­tă-le ape­lând 021 9615!** din ori­ce rețea fixă sau mobi­lă sau *9615*** din ori­ce rețea mobi­lă!

**Număr de tele­fon ape­la­bil din ori­ce rețea fixă sau mobi­lă cu tarif nor­mal în rețea­ua Tele­kom
***Număr de tele­fon ape­la­bil din ori­ce rețea mobi­lă cu tarif nor­mal.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.