Școala Gimnazială Nr.1 din Mangalia are nevoie de sprijin pentru achiziționarea unor calculatoare necesare pentru folosirea celor 10 videoproiectoare din dotare

2
1033

Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 Man­ga­lia, cu sedi­ul în Man­ga­lia, str. Matei Basa­rab, Nr. 44, repre­zen­ta­tă prin dom­nul prof. Cris­ti­an Dobre în cali­ta­te de direc­tor, soli­ci­tă spri­ji­nul comu­ni­tă­ții loca­le pen­tru strân­ge­rea sumei de 4.500 lei, sumă nece­sa­ră pen­tru achi­zi­țio­na­rea unui număr de 10 cal­cu­la­toa­re nece­sa­re pen­tru folo­si­rea a 10 vide­o­pro­iec­toa­re, achi­zi­țio­na­te ante­ri­or, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Se pot face dona­ții, pen­tru ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1, MANGALIA, CUI: 35868036, în CONTUL: RO97 BRDE 140S V523 5751 1400, des­chis la BRD Man­ga­lia.

Pri­mim și cal­cu­la­toa­re sau lap­to­puri mai vechi, dar în bună sta­re de func­tio­na­re, de la per­soa­ne fizi­ce sau juri­di­ce!

Mul­țu­mim anti­ci­pat pen­tru aju­tor!

Direc­tor, prof. Cris­ti­an Dobre.


Man­ga­lia News, 10.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

 1. Vide­o­pro­u­ec­toa­re­le pot fi folo­si­te și pe un sis­tem pla­sat in o sala de cla­sa cu acest scop.
  Ecran de pro­iec­ție au?
  Pina acum se sco­tea untul din ele.
  Eu as putea spon­so­ri­za doar cu ceva sis­te­me mai sla­be sau lap­to­puri fără dis­play. Licen­țe softwa­re cine asi­gu­ra?
  Tre­bu­ie lua­te și licen­țe dacă se mer­ge pe Win­dows . Pot pune ceva gra­tu­it Aca­de­miX GNU/Linux ce este cre­at in scop edu­ca­tio­nal.
  Dân­șii aleg!

Comments are closed.