Șantierul Naval Mangalia, cel mai mare din Europa, intră pe segmentul vaselor de croazieră și a ambarcațiunilor pentru exploatații petroliere

0
1152

Vase de lux pen­tru croa­zi­e­re, ambar­ca­țiuni de mare capa­ci­ta­te pen­tru exploa­ta­ții petro­li­e­re și nave de trans­port mari­tim vor fi con­stru­i­te în Man­ga­lia, în cel mai mare șan­ti­er naval din Euro­pa, anun­ță Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

Potri­vit unui comu­ni­cat remis pre­sei, la doar șase luni de când șan­ti­e­rul Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia bene­fi­ci­a­ză de rețea­ua inter­națio­na­lă de vân­zări Damen, au fost atra­se noi con­trac­te majo­re care vor per­mi­te ca șan­ti­e­rul să func­țio­ne­ze la capa­ci­ta­te maxi­mă încă din aceas­tă vară.

Noi­le con­trac­te sunt axa­te pe toa­te cele trei sec­toa­re de acti­vi­ta­te ale șan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia: nave de croa­zie­ră, nave des­ti­na­te trans­por­tu­lui de pasa­geri și nave offsho­re.

Unul din­tre aces­te noi pro­iec­te care va fi rea­li­zat la Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, este o navă de croa­zie­ră – un mega iaht de 155 de metri pen­tru călă­to­rii de lux în întrea­ga lume. Con­trac­tul a fost sem­nat cu Sea­Dream Yacht Club din Nor­ve­gia, mar­când ast­fel intra­rea gru­pu­lui Damen pe pia­ta vase­lor de croa­zie­ra. Iah­tul va fi con­stru­it în între­gi­me la Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia.

Tot în Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia, mun­ci­to­rii români vor con­strui vase de trans­port și o navă com­ple­xă pen­tru exploa­ta­ții offsho­re, cu o capa­ci­ta­te de încăr­ca­re de pes­te 10.000 de tone.

Poten­ți­a­lul șan­ti­e­ru­lui Man­ga­lia este imens și repre­zin­tă baza ca Damen să-și rea­li­ze­ze ambi­ți­i­le pe ter­men lung de a con­strui nave mari, com­ple­xe, în spe­cial pen­tru sec­to­rul de croa­zie­ră, de nave de trans­port pasa­geri și offsho­re-ener­ge­tic. Șan­ti­e­rul ofe­ră oport­u­ni­tăți nu doar pen­tru gru­pul Damen, ci și pen­tru per­so­na­lul din con­struc­ții nava­le și pen­tru indus­tria mari­ti­mă româ­neas­că în ansam­blu”, decla­ră Chris Gro­nin­ger, mana­ging direc­tor al Șan­ti­e­ru­lui Naval Damen Man­ga­lia.

Pen­tru seg­men­tul offsho­re, fabri­ca­rea va inclu­de struc­turi offsho­re, șabloa­ne de sub­ma­ri­ne și diver­se con­duc­te sau plu­ti­toa­re pen­tru mori­le de vânt de pe mare, pre­cum și pen­tru pie­țe­le de acva­cul­tu­ră. În plus, se ține sea­ma de o gamă lar­gă de nave offsho­re, inclu­siv nave­le de inspec­ție și de insta­la­re a tur­bi­ne­lor, plat­for­me de ridi­ca­re, FPSO, nave de dezvol­ta­re a câm­pu­lui și nave spe­cia­li­za­te de adân­ci­me care aco­pe­ră atât sec­toa­re­le rege­ne­ra­bi­le, cât și cele nere­ge­ne­ra­bi­le din întrea­ga lume.

Oda­tă cu pre­lu­a­rea mana­ge­men­tu­lui șan­ti­e­ru­lui, Damen s‑a anga­jat într-un par­te­ne­ri­at stra­te­gic pe ter­men lung cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia bene­fi­ci­a­ză de capa­ci­ta­tea comer­ci­a­lă la nivel mondi­al și exper­ti­za în dome­ni­ul con­struc­ți­i­lor și repa­ra­ți­i­lor nava­le al Gru­pu­lui Damen pen­tru a dezvol­ta con­ti­nuu por­to­fo­li­ul de comenzi pri­mi­te de șan­ti­e­rul, pen­tru atra­ge­rea de for­ță de mun­că și pen­tru a face toa­te inves­ti­ți­i­le nece­sa­re.

Când gru­pul Damen a pre­lu­at con­du­ce­rea ope­ra­țio­na­lă, în șan­ti­e­rul Man­ga­lia erau 1.700 de anga­jați. Acest număr a cres­cut în mod con­stant și este de aștep­tat să se ajun­gă la apro­xi­ma­tiv 2.500 de anga­jați până la sfâr­și­tul anu­lui. Pe lân­gă creș­te­rea direc­tă a for­ței de mun­că, acti­vi­tă­ți­le șan­ti­e­ru­lui au un efect pozi­tiv asu­pra acti­vi­tă­ți­lor fur­ni­zo­ri­lor Șan­ti­e­ru­lui Damen Man­ga­lia, sti­mulând ast­fel nume­roa­se oport­u­ni­tăți indi­rec­te de anga­ja­re.

Pen­tru a con­tri­bui la rea­li­za­rea oport­u­ni­tă­ți­lor spo­ri­te de anga­ja­re pe care le pre­zin­tă, Șan­ti­e­rul Damen Man­ga­lia își inten­si­fi­că coo­pe­ra­rea cu șco­li­le pro­fe­sio­na­le, nu numai în Man­ga­lia, ci și pe întreg teri­to­ri­ul Româ­ni­ei. Pen­tru a sus­ți­ne aceas­tă nouă gene­ra­ție de con­struc­tori de nave, Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia ofe­ră cur­suri de for­ma­re la fața locu­lui și locuri de caza­re pen­tru par­ti­ci­panți. Damen Man­ga­lia se anga­jea­ză să ofe­re un loc de mun­că sigur și sta­bil pen­tru vii­to­rii anga­jați ai șan­ti­e­ru­lui cu oport­u­ni­tăți pe ter­men lung și cu o viziu­ne îndrep­ta­tă spre vii­tor.

Îna­in­te de a pre­lua con­du­ce­rea ope­ra­țio­na­lă a Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia, Gru­pul Damen a avut deja o expe­rien­ță de suc­ces în Româ­nia. Gru­pul Damen a achi­zi­țio­nat în anul 1999 Șan­ti­e­rul Naval Galați. De la des­chi­de­rea por­ți­lor sale în 1893, acest șan­ti­er a livrat pes­te 1.300 de nave, 400 din­tre aces­tea fiind con­stru­i­te de la pre­lu­a­rea șan­ti­e­ru­lui de către Gru­pul Damen. Aces­te nave repre­zin­tă o gamă lar­gă și ade­sea com­ple­xă de nave din por­to­fo­li­ul Damen. Șan­ti­e­rul con­ti­nuă să livre­ze 20 de nave în fie­ca­re an și asi­gu­ră anga­ja­rea direc­tă a apro­xi­ma­tiv 2.500 de anga­jați, pre­cum și anga­ja­rea supli­men­ta­ră a apro­xi­ma­tiv 1.500 de anga­jați ai sub­con­trac­tan­ți­lor. (Pre­lu­a­re: InCont.ro).


MN: Toa­te arti­co­le­le des­pre DAMEN SHIPYARDS MANGALIA, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pot fi citi­te AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.