Sanatoriul Mangalia semnează un nou contract cu Casa Națională de Pensii, în baza căruia aproape 700 de persoane vor veni, lunar, la tratament

0
1028

Repre­zen­tan­ții Sana­to­ri­u­lui Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia (SBRM) au decla­rat, recent, că insti­tu­ția urmea­ză să înche­ie un nou con­tract cu Casa Națio­na­lă de Pen­sii, după ce s‑au fina­li­zat pro­ce­du­ri­le lega­le de lici­ta­ție.

”Ca și în anii pre­ce­denți, vom sem­na un con­tract de pres­tări ser­vi­cii medi­ca­le, în baza căru­ia aproa­pe 700 de per­soa­ne vor veni, lunar, la tra­ta­ment, în cele două baze ale uni­tă­ții noas­tre”, au decla­rat ofi­ci­a­lii SBRM. Ei au pre­ci­zat că toa­te ser­vi­ci­i­le, res­pec­tiv caza­re masă și tra­ta­ment, vor fi decon­ta­te de Casa Națio­na­lă de Pen­sii.

Este un con­tract anu­al pe care Sana­to­ri­ul îl are are cu Casa de Pen­sii, în urma par­ti­ci­pă­rii la lici­ta­ție. Toți pacien­ții care vin prin Casa de Pen­sii vor fi cazați la hote­lul din incin­ta Sana­to­ri­u­lui. Cele­lal­te cate­go­rii de pacienți, care nu vin prin Casa de Pen­sii, pot bene­fi­cia de ser­vi­ci­i­le Baze­lor de tra­ta­ment chiar dacă sunt cazați la alte uni­tăți hote­li­e­re din apro­pi­e­rea insti­tu­ți­ei noas­tre”, au mai spus repre­zen­tan­ții Sana­to­ri­u­lui.

Ei au făcut aceas­tă pre­ci­zare întru­cât, pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val, creș­te numă­rul soli­ci­tă­ri­lor, însă aces­tea nu pot fi aco­pe­ri­te de uni­ta­tea pro­prie de caza­re a Sana­to­ri­u­lui. „De ace­ea, dorim să infor­măm pacien­ții că pot bene­fi­cia de tra­ta­ment la Sana­to­ri­ul Man­ga­lia, chiar dacă sunt cazați la alte uni­tăți hote­li­e­re, din zonă”, au con­chis repre­zen­tan­ții con­du­ce­rii uni­tă­ții sani­ta­re.


Man­ga­lia News, Joi, 16 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.