S‑a stins din viață îndrăgitul profesor de Limba şi literatura română Marin Căutiş

0
1778

Ziua de Con­stan­ța: Repre­zen­tan­ții Lice­u­lui „Cal­la­tis” din Man­ga­lia au anun­țat că a înce­tat din via­ţă pro­fe­so­rul de Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă Marin Cău­tiş. După a via­ță dedi­ca­tă cate­drei, Marin Cău­tiş era pen­sio­nar.

Slu­j­ba de înmor­mân­ta­re va avea loc sâm­bă­tă, la ora 13.30, la Bise­ri­ca „Sfân­tul Ghe­or­ghe” din Man­ga­lia, cunos­cu­tă înde­o­bș­te drept „Bise­ri­ca veche”.

MN: Con­do­lean­țe, fami­li­ei îndu­re­ra­te. Sun­tem ală­tu­ri de publi­cistul Ale­xan­dru Cău­tiș, în aces­te momen­te de grea pier­de­re. Azi dimi­nea­ță, Alex a scris pe pagi­na sa de Face­bo­ok aces­te câte­va cuvin­te: 

Rămas bun, tată­lui meu. Aces­ta este cel mai greu text pe care l‑am scris vreo­da­tă. Cel care îmi este mai mult decât tată, îmi este model în via­ță, a tre­cut la cele veș­ni­ce, în dimi­nea­ța aceas­ta, după o grea și neme­ri­ta­tă sufe­rin­ță.

Dum­ne­zeu să‑l ier­te și să‑l odih­neas­că în pace pe dom­nul pro­fe­sor Marin Cău­tiș.


Man­ga­lia News, Joi, 23 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.