Românii din sudul Dunării – Istorie și actualitate’, sesiune științifică în cadrul ‘Săptămânii Culturii Macedo-Române’

0
538

Aca­de­mia Româ­nă și Soci­e­ta­tea de Cul­tu­ră Mace­do-Româ­nă orga­ni­zea­ză marți, 7 mai 2019, înce­pând cu ora 10, sesiu­nea ști­in­ți­fi­că „Româ­nii din sudul Dună­rii – Isto­rie și actu­a­li­ta­te“, pri­le­ju­i­tă de împli­ni­rea a 140 de ani de la înfi­inţa­rea Soci­e­tă­ţii de Cul­tu­ră Mace­do-Româ­nă. Mani­fes­ta­rea va avea loc în Amfi­tea­trul „Ion Heli­a­de Rădu­les­cu“ al  Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei Româ­ne, din Calea­Vic­to­ri­ei, 125.

Sesiu­nea va fi des­chi­să de acad. Ioan-Aurel Pop, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, și de acto­rul Ion Cara­mi­tru, pre­șe­din­te­le Soci­e­tă­ții de Cul­tu­ră Mace­do-Româ­nă.

Vor lua cuvân­tul acad. Eugen Simion, pre­șe­din­te­le Sec­ți­ei de filo­lo­gie și lite­ra­tu­ră a Aca­de­mi­ei Româ­ne, acad. Gri­go­re Brân­cuș, prof. univ. Nico­lae Sara­man­du, mem­bru cores­pon­dent al Aca­de­mi­ei Româ­ne, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Vio­rel Stă­ni­lă, Insti­tu­tul de Stu­dii Sud-Este Euro­pe­ne al Aca­de­mi­ei Româ­ne, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. hab. Manu­e­la Nevaci, Insti­tu­tul de Ling­vis­ti­că „Ior­gu Ior­dan – Al. Rosetti“ al Aca­de­mi­ei Româ­ne, și cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Emil Țîr­co­min­cu, Insti­tu­tul de Etno­gra­fie și Fol­clor „Con­stan­tin Bră­i­lo­iu“ al Aca­de­mi­ei Româ­ne, care vor tra­ta teme pre­cum: aro­mâ­nii – isto­rie și actu­a­li­ta­te; pro­vo­cări iden­ti­ta­re post­mo­der­ne: cazul româ­ni­lor sud-dună­reni; con­ști­in­ța româ­ni­tă­ții la româ­nii sud-dună­reni; 140 de ani de la înfi­in­ța­rea Soci­e­tă­ții de Cul­tu­ră Mace­do-Româ­nă.

Con­sti­tu­i­tă pe 23 sep­tem­brie 1879 la ini­ţi­a­ti­va unor remar­ca­bi­le per­so­na­li­tă­ţi poli­ti­ce şi cul­tu­ra­le ale vre­mii pre­cum Titu Mai­o­res­cu, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, V.A. Ure­chia, Dimi­trie Bră­ti­a­nu, mitro­po­li­tul pri­mat Cali­nic Micles­cu, Ion Ghi­ca, Vasi­le Alec­san­dri, Soci­e­ta­tea de Cul­tu­ră Mace­do-Româ­nă a fost ofi­ci­a­li­za­tă prin Decre­tul domnesc nr. 1289 sem­nat de Carol I la 15 apri­lie 1880 și avea să joa­ce un rol impor­tant în dobân­di­rea drep­tu­ri­lor popu­la­ți­ei româ­nești din sudul Dună­rii. Ast­fel, Soci­e­ta­tea a avut o con­tri­bu­ție sem­ni­fi­ca­ti­vă în recu­noa­ş­te­rea ofi­ci­a­lă a naţio­na­li­tă­ţii româ­ne din Impe­ri­ul Oto­man, la data de 9/22 mai 1905, când Sul­ta­nul Abdul Hamid emi­tea Ira­dea­ua (decre­tul) prin care popu­la­ția româ­neas­că din Mace­do­nia era recu­nos­cu­tă în mod ofi­ci­al și legal ca națio­na­li­ta­te româ­neas­că cu drep­turi civi­le, comu­na­le, șco­la­re și bise­ri­cești.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, Soci­e­ta­tea Cul­tu­ră Mace­do-Româ­nă a avut un rol deo­se­bit în cre­a­rea şi fun­cţio­na­rea a cir­ca 120 de şcoli de nivel pri­mar sau liceal, răs­pân­di­te în ţări­le bal­ca­ni­ce, pre­cum şi a bise­ri­ci­lor româ­neşti din aceas­tă zonă. Pen­tru aces­te insti­tu­ţii, Soci­e­ta­tea a tipă­rit şi răs­pân­dit în mod gra­tu­it manu­a­le, cărţi de cult, atât în dia­lec­tul aro­mân, cât şi în lim­ba lite­ra­ră.

Soci­e­ta­tea de Cul­tu­ră Mace­do-Româ­nă îşi pro­pu­ne să con­tri­bu­ie la con­ser­va­rea şi cul­ti­va­rea­di­a­lec­tu­lui aro­mân, a tra­di­ţi­i­lor spe­ci­fi­ce, a cul­tu­rii aro­mâ­ni­lor şi la păs­tra­rea uni­tă­ţii lor spi­ri­tu­a­le. Soci­e­ta­tea spri­ji­nă con­tac­te­le şi legă­tu­ri­le cul­tu­ra­le cu aro­mâ­nii de pre­tu­tin­deni şi cu popoa­re­le în mij­lo­cul căro­ra tră­iesc și doreș­te în mod deo­se­bit păs­tra­rea iden­ti­tă­ţii româ­nești prin cunoa­ş­te­rea de către tână­ra gene­ra­ţie a dia­lec­tu­lui, a cul­tu­rii şi tra­di­ţi­i­lor aro­mâ­neşti prin şcoa­lă.

Sesiu­nea ști­in­ți­fi­că orga­ni­za­tă de Aca­de­mia Româ­nă des­chi­de seria de eve­ni­men­te din cadrul Săp­tămâ­nii Cul­tu­rii Mace­do-Româ­ne, 7–10 mai 2019.


Man­ga­lia News, 05.05.2019. Mul­țu­mim, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.