Românii — cobai pentru multinaționale! [Asociația Pro Consumatori]

0
548

Teh­no­lo­gia 5G: pro­fi­turi imen­se pen­tru indus­trie, can­ce­re si boli car­di­o­vas­cu­la­re pen­tru cetă­țeni!

In Româ­nia se tes­tea­za teh­no­lo­gia 5G, la Bucu­res­ti si in loca­li­ta­tea Flo­res­ti, jude­tul Cluj!

Com­pa­nia de asi­gu­rari Lloy­ds din Lon­dra refu­ză să inche­ie con­trac­te de asi­gu­ra­re a sănă­tă­ții față de efec­te­le teh­no­lo­gi­i­lor wire­less 5G!

Rusia nu va vin­de frec­ven­țe pen­tru teh­no­lo­gia 5G!

Ora­sul Flo­ren­ța apli­că prin­ci­pi­ul pre­ca­u­ți­ei, refu­zând sa per­mi­ta insta­la­rea rete­lei 5G!

Pri­ma­ria ora­su­lui Bru­xe­l­les a oprit pla­nu­ri­le de lan­sa­re a rete­le­lor 5G!

140 de arti­co­le sti­in­ti­fi­ce publi­ca­te numai in 2018 pe plan inter­na­tio­nal, evi­den­ti­a­za impac­tul nega­tiv asu­pra sana­ta­tii si, mai ales efec­te­le insu­fi­cient con­tro­la­te ale aces­tor cam­puri elec­tro­mag­ne­ti­ce pul­sa­te!

Aso­ci­a­ția Pro Con­su­ma­tori, orga­ni­za­tie de uti­li­ta­te publi­ca, mem­bra a Orga­ni­za­ti­ei Euro­pe­ne a Con­su­ma­to­ri­lor, lansea­ză Cam­pa­nia Națio­na­lă de Infor­ma­re și Edu­ca­re „Stop 5G”. Prin inter­me­di­ul aces­tei cam­pa­nii ne pro­pu­nem să atra­gem aten­ția auto­ri­ta­ti­lor sta­tu­lui roman asu­pra peri­co­le­lor gene­ra­te de apli­ca­rea teh­no­lo­gi­ei 5G in Roma­nia pen­tru mediu, oameni si ori­ce alta for­ma de via­ta. De ase­me­nea, vom des­fa­su­ra actiuni de con­sti­en­ti­za­re a con­su­ma­to­ri­lor cu pri­vi­re la impac­tul teh­no­lo­gi­ei 5G asu­pra vie­tii si sana­ta­tii aces­to­ra.

In pre­zent se pro­mo­vea­za puter­nic imple­men­ta­rea noi­lor rete­le de tele­co­mu­ni­ca­tii 5G, care vor ope­ra cu frec­ven­te din dome­ni­ul micro­un­de­lor de pana la 300 GHz. Pro­mo­va­rea aceas­ta mizea­za doar pe cri­te­rii teh­ni­ce de vite­ze foar­te mari de trans­mi­te­re si de des­car­ca­re a date­lor de catre uti­li­za­tori, de exem­plu pen­tru holo­gra­me, si res­pec­tiv pe cri­te­rii eco­no­mi­ce pri­vind gene­ra­rea rapi­da a pro­fi­tu­ri­lor de zeci de mili­ar­de de EUR sau dolari pen­tru ope­ra­to­rii de rete­le mobi­le si agen­ti­i­le guver­na­men­ta­le care regle­men­tea­za licen­te­le. La moda este rea­li­ta­tea vir­tu­a­la si inter­ne­tul lucru­ri­lor, asa-zisul Inter­net of thin­gs. Omul va fi inglo­bat ca ori­ce alt lucru gene­ra­tor de pro­fit in aceas­ta retea, pier­zan­du-si indi­vi­du­a­li­ta­tea de fiin­ta uma­na libe­ra.

Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă pen­tru Admi­nis­tra­re şi Regle­men­ta­re în Comu­ni­ca­ţii (ANCOM) a pus cu mare dis­cre­tie, timp de 30 de zile la final de 2018, in dis­cu­tie asa-zis publi­ca si a pro­mo­vat rapid Stra­te­gia națio­na­lă pen­tru imple­men­ta­rea 5G în Româ­nia.

S‑a tre­cut in 2019 la eta­pa tes­te­lor de imple­men­ta­re in teren, la Bucu­res­ti de catre Voda­fo­ne si la Flo­rești din jude­țul Cluj de catre Oran­ge, fara ca popu­la­tia sa fie infor­ma­ta des­pre efec­te­le adver­se asu­pra sana­ta­tii sau bunăs­ta­rii con­su­ma­to­ri­lor de ser­vi­cii de tele­fo­nie mobi­la si inter­net wire­less. Des­pre dez­a­van­ta­je­le pri­vind secu­ri­ta­tea date­lor per­so­na­le se vor­bes­te tan­gen­ti­al, mai mult din per­spec­ti­va vul­ne­ra­bi­li­ta­tii sis­te­me­lor insti­tu­tio­na­li­za­te de date. Aspec­te­le pri­vind secu­ri­ta­tea date­lor insti­tu­tio­na­li­za­te sunt publi­ca­te doar pen­tru eli­mi­na­rea con­cu­ren­tei puter­ni­ce a gigan­tu­lui chi­nez de tele­co­mu­ni­ca­tii Hua­wei.

Nimic nu sca­pa ofi­ci­al des­pre efec­te­le nega­ti­ve asu­pra sana­ta­tii, bunăs­ta­rii oame­ni­lor şi a mediu­lui. Daca se mai fac auzi­te voci neo­fi­ci­a­le des­pre acest subiect, mai mult in medi­ul onli­ne, atunci aces­tea sunt rapid con­tra­ca­ra­te ca vehi­cu­land pro­ble­me de mult timp regle­men­ta­te in Uniu­nea Euro­pea­na sau pro­mo­vand infor­ma­tii necon­fir­ma­te, chiar ten­den­ti­oa­se, con­tra­re pro­gre­su­lui teh­no­lo­gic cu ori­ce pret. Recent, pes­te 200 de cer­ce­tă­tori din pes­te 35 de ţări au sem­nat o peti­ţie cerând un mora­to­riu pen­tru lan­sa­rea teh­no­lo­gi­ei 5G, până când se va dove­di că nive­lul de radi­a­ţii la care vom fi expuși cu toţii este sigur.

Înca din 2011 Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii a cla­si­fi­cat radi­a­ţi­i­le tele­fo­ni­ei mobi­le drept un posi­bil can­ce­ri­gen, pe baza legă­tu­ri­lor aso­ci­a­te între tele­fo­nia mobi­lă și un risc spo­rit de gli­om, o for­mă de can­cer cere­bral, moti­vand ast­fel: “În cazul mole­cu­le­lor vii, osci­la­ţi­i­le pro­duc modi­fi­cări în meta­bo­lis­mul celu­lar, ducând la scă­de­rea imu­ni­tă­ţii orga­nis­mu­lui şi la scă­de­rea coe­ziu­nii ţesu­tu­ri­lor, faci­li­tând inclu­siv dezvol­ta­rea a dife­ri­te for­me de can­cer, mai ales cere­bral. Efec­te­le noci­ve depind de inten­si­ta­tea radi­a­ţi­i­lor elec­tro­mag­ne­ti­ce, care cresc expo­nenţi­al, adi­că pro­porţio­nal, în fun­cţie de apro­pi­e­rea faţă de insta­la­ţi­i­le ce le produc”.Astfel, tele­fo­nia mobi­lă intră în ace­eași cate­go­rie cu DDT-ul și cu vapo­rii de ben­zi­nă. Cu toa­te aces­tea, con­form Insti­tu­tu­lui Naţio­nal pen­tru Can­cer din SUA (https://www.cancer.gov/), doar „un număr limi­tat de stu­dii au evi­denţi­at o aso­ci­e­re sta­tis­ti­că între folo­si­rea tele­fo­ni­ei mobi­le și ris­cul de can­cer cere­bral…, dar cele mai mul­te stu­dii nu au găsit nicio legă­tu­ră”, iar pozi­ţia ofi­ci­a­lă a Cen­tru­lui pen­tru Pre­ve­ni­rea și Con­tro­lul Boli­lor (CDChttps://www.cdc.gov/) din ace­ea­si tară este că „nu exis­tă dovezi ști­inţi­fi­ce care să dea un răs­puns con­cret la aceas­tă între­ba­re. Nu știm sigur dacă radi­a­ţi­i­le de la tele­foa­ne­le mobi­le pot cau­za pro­ble­me de sănă­ta­te mai târ­ziu în via­ţă.”

Oare chiar asa sa fie?

In dome­ni­ul radi­a­ti­i­lor rete­le­lor 5G am iden­ti­fi­cat pes­te 140 de arti­co­le teh­ni­ce si sti­in­ti­fi­ce publi­ca­te numai in 2018 pe plan inter­na­tio­nal, care evi­den­ti­a­za impac­tul nega­tiv asu­pra sana­ta­tii si mai ales efec­te­le insu­fi­cient con­tro­la­te ale aces­tor cam­puri elec­tro­mag­ne­ti­ce pul­sa­te. Totu­si, dove­zi­le cli­ni­ce acu­mu­la­te des­pre oameni bol­navi, sen­si­bili şi afec­ta­ţi de elec­tros­mog, dovezi expe­ri­men­ta­le lega­te de dis­tru­ge­rea ADN, a celu­le­lor şi orga­ne­lor într‑o lar­gă vari­e­ta­te de plan­te şi ani­ma­le, pre­cum şi dova­da epi­de­mi­o­lo­gi­că a fap­tu­lui că majo­ri­ta­tea afe­cţiu­ni­lor civi­li­za­ţi­ei moder­ne: can­cer, boli de ini­mă şi dia­bet sunt, în mare par­te, cau­za­te de polu­a­rea elec­tro­mag­ne­ti­că. Toa­te aces­tea con­sti­tu­ie subiec­tul unei baze de arti­co­le de lite­ra­tu­ră sti­in­ti­fi­ca cu mai mult de 10000 stu­dii de spe­cia­li­ta­te. Nicio per­soa­nă, ani­mal, pasă­re sau insec­tă de pe pla­ne­tă nu va avea capa­ci­ta­tea de a evi­ta expu­ne­rea, 24 ore pe zi, 365 zile pe an, la nive­le de radi­a­ţie din dome­ni­ul micro­un­de­lor, care sunt de zeci până la sute de ori mai mari decât ceea ce exis­tă în acest moment. Den­si­ta­tea pla­ni­fi­ca­tă a trans­mi­ţă­toa­re­lor de frec­venţe pen­tru tele­co­mu­ni­ca­tii este impo­si­bil de ima­gi­nat. În plus faţă de mili­oa­ne­le de sta­ţii 5G noi de pe Pământ vor fi şi 20.000 sate­li­ţi in spa­ţiu pe orbi­ta geos­ta­tio­na­ra pen­tru apro­xi­ma­tiv 200 mili­ar­de de dis­po­zi­ti­ve mobi­le cu carac­ter recep­tor-trans­mi­ţă­tor.

Une­le frec­ven­țe uti­li­za­te de sta­ţi­i­le de tele­co­mu­ni­ca­tii 5G, cum este cea de 23,8 GHz, pot fur­ni­za sem­na­turi iden­ti­ce cu cele ale vapo­ri­lor de apă, deter­minând ast­fel sate­li­ţii de mete­o­ro­lo­gie să fur­ni­ze­ze infor­ma­ţii ero­na­te. „Nu am ști dacă sem­na­lul este com­plet natu­ral”, a spus Jor­dan Ger­th, mete­o­ro­log la Uni­ver­si­ta­tea din Wiscon­sin-Madi­son. În con­se­cinţă prog­no­ze­le ar deve­ni mai puțin corec­te, dacă mete­o­ro­lo­gii încor­po­rea­ză aces­te date fal­se în mode­le­le lor, dupa cum se con­clu­zio­nea­za intr-un arti­col publi­cat in pres­ti­gi­oa­sa revis­tă “Natu­re”.

Pe de altă par­tecor­pul uman este con­sti­tu­it din apă in pro­por­tie de pes­te 70% la adulti si pes­te 80% la copii. Nou­ta­tea abso­lu­ta, ingri­jo­ra­toa­re pen­tru oame­nii infor­mati pri­vind impac­tul asu­pra sana­ta­tii si bunăs­ta­rii publi­ce, este noua ban­da de frec­ven­te de 26 GHz repar­ti­za­ta pen­tru tele­co­mu­ni­ca­tii in Roma­nia, foar­te apro­pi­a­ta de 23,8 GHz, o frec­ven­ta de absorb­tie rezo­nan­ta a apei. Efec­te­le de pene­tra­re a frec­ven­te­lor de tele­fo­nie mobi­la actu­a­la la nive­lul capu­lui sunt ilus­tra­te mai jos.

Cer­ce­tă­to­rii în neu­ro­lo­gie au obiec­ti­vat prin ter­mo­gra­fie acti­vi­ta­tea cre­ie­ru­lui, impli­cit reflec­ta­rea câm­pu­ri­lor elec­tri­ce, care se gene­rea­ză la nive­lul aces­tu­ia, în acti­vi­ta­tea psi­ho­men­ta­lă şi reci­proc. Se obser­va ca efec­te­le rema­nen­te ale radi­a­ti­i­lor se mani­fes­ta la o adan­ci­me mai mare in cutia cra­ni­a­na la copii, cu atat mai mare cu cat var­sta e mai mica si asta in con­di­tii de absorb­tie nere­zo­nan­ta. Cre­ie­rul copi­i­lor in cres­te­re este în mod deo­se­bit în peri­col, deo­a­re­ce absoar­be de două ori mai mult radi­a­ția com­pa­ra­tiv cu cre­ie­rul adul­ți­lor. Rezo­nan­ta ampli­fi­ca foar­te mult efec­te­le de absorb­tie. Îna­in­te de aceas­tă des­co­pe­ri­re, psi­ho­fi­zi­o­lo­gii ame­ri­cani ară­ta­se­ră că o reflec­ta­re simi­la­ră are loc între acti­vi­ta­tea psi­ho­men­ta­lă şi sub­stanţe­le des­căr­ca­te la nivel cere­bral (neu­ro­tras­mi­ţă­tori şi hor­moni).

Aşa­dar, acti­vi­ta­tea elec­tri­că a cre­ie­ru­lui, cea chi­mi­că şi gân­du­ri­le sau emoţi­i­le unei per­soa­ne sunt inter­co­re­la­te. Ace­ea­şi infor­ma­ţie este oglin­di­tă în dife­ri­te­le struc­turi ale fiinţei uma­ne. Acti­vi­ta­tea elec­tri­că a cre­ie­ru­lui nu este ecra­na­tă de niciun scut de pro­te­cţie anti­ra­di­a­ţii. Cutia cra­ni­a­nă pro­te­jea­za doar faţă de acţiuni meca­ni­ce sau acţiuni ale fac­to­ri­lor cli­ma­tici obi­ş­nui­ţi: vânt, raze­le soa­re­lui, ploa­ie.

Deci, acti­vi­ta­tea elec­tri­că a cre­ie­ru­lui este expu­să ori­că­rei influ­enţe elec­tro­mag­ne­ti­ce exte­ri­oa­re, cu alte cuvin­te, ori­că­rui dis­po­zi­tiv Wi-Fi şi ori­că­ror emi­sii de unde elec­tro­mag­ne­ti­ce.

Cu toa­te aces­tea, chiar si regle­men­ta­ri­le inter­na­tio­na­le sta­bi­li­te pana acum pen­tru 2G si 3G, exem­ple fiind Euro­pean Com­mu­ni­ty July 1999.1 si ICNIRP April 1998.2 cu ace­lea­si valori maxi­me pen­tru 950MHz si 1850MHz, nu sunt adop­ta­te si res­pec­ta­te la fel in toa­te sta­te­le demo­cra­ti­ce. Ita­lia, Elve­tia si Bel­gia au adop­tat nive­le accep­ta­te mai sca­zu­te decat in regle­men­ta­ri­le men­tio­na­te, Ger­ma­nia a adop­tat exact valo­ri­le sta­tu­a­te, iar Aus­tria, Olan­da, Chi­na, Japo­nia si SUA au facut opi­nie sepa­ra­ta,  adop­tand valori mai mari. Deci, toc­mai SUA, care nu recu­noas­te o aso­ci­e­re între folo­si­rea tele­fo­ni­ei mobi­le și ris­cul de can­cer cere­bral, nu res­pec­ta nici regle­men­ta­ri­le inter­na­tio­na­le in dome­ni­ul pro­tec­ti­ei popu­la­ti­ei.  Oare sun­tem doar cobai pen­tru mul­ti­na­tio­na­le­le din dome­ni­ul tele­co­mu­ni­ca­ti­i­lor?

Cate­va stiri impor­tan­te din medi­ul onli­ne ne-au ridi­cat sem­ne de intre­ba­re, nouă, uti­li­za­to­ri­lor, dar nu si “auto­ri­ta­ti­lor” din Roma­nia in dome­ni­ul comu­ni­ca­ti­i­lor si sana­ta­tii publi­ce:

Con­ti­nu­a­rea, aiciapc-romania.ro/-romanii-cobai-pentru-multinationale


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.