REZULTATE EXIT-POLL ALEGERI EUROPARLAMENTARE: PSD și PNL, 25.8%, USR-PLUS — 23,9%, la ora 19:00

0
770

CURS și Avan­gar­de au făcut publi­ce rezul­ta­te­le exit-poll-ului pen­tru ora 19.00. Se pre­fi­gu­rea­ză un dez­as­tru pen­tru PSD.

1. PSD — 25.8%

2. PNL — 25.8%

4. Pro Româ­nia — 5,4%

5. UDMR — 5,4%

6. PMP — 5,2%

7. ALDE — 4,9%

8. ALŢII — 3,3%.

Eșan­tio­nul pen­tru Exit-Poll este for­mat din 400 de sec­tii de vota­re. Aces­ta este stra­ti­fi­cat, pe medi­i­le urban si rural si pe regiuni isto­ri­ce.

Au fost uti­li­zați 450 de ope­ra­tori de inter­viu, ope­ra­tori de intro­dus date și experți în coor­do­na­rea cer­ce­tă­rii și ana­li­za date­lor, din par­tea celor 2 insti­tu­te, Cen­trul de Socio­lo­gie Urba­na și Regio­na­lă — CURS și Gru­pul de Stu­dii Socio-Com­por­ta­men­ta­le AVANGARDE.

Numă­rul de per­soa­ne inter­vi­e­va­te este de pes­te 20.000. Pon­de­rea refu­zu­ri­lor de a răs­pun­de la ches­tio­nar este de cir­ca 18%. Având în vede­re pon­de­rea refu­zu­ri­lor și alte difi­cul­tăți întâm­pi­na­te în sec­ți­i­le de vota­re, inde­pen­den­te de insti­tu­te­le de son­da­re, mar­ja teo­re­ti­că de eroa­re pre­vă­zu­tă pen­tru anche­ta rea­li­za­tă în eșan­tio­nul de sec­ții de vota­re din Româ­nia este de +/-2%, la un nivel de încre­de­re de 95%.

Este foar­te impor­tant de pre­ci­zat că eșan­tio­nul con­stru­it pen­tru exit poll nu a inclus sec­ții de vota­re din stră­i­nă­ta­te.

La ora 23.00 vor fi făcu­te publi­ce date­le pen­tru exit-poll-ul pen­tru ora 21.00.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.