REALIZĂRI ale Consiliului Județean Constanța. Listă impresionantă a proiectelor finalizate și contractate, precum și a celor aflate în derulare

0
1413

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA,

PREȘEDINTE MARIUS HORIA ȚUȚUIANU.

REALIZĂRI

Au fost deblo­ca­te și fina­li­za­te pro­iec­te euro­pe­ne afla­te în dife­ri­te faze de exe­cu­ție. A fost evi­ta­tă ast­fel retur­na­rea unor sume sem­ni­fi­ca­ti­ve către Uniu­nea Euro­pea­nă și am reu­șit să redăm locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui obiec­ti­ve impor­tan­te, rea­bi­li­ta­te și dota­te la stan­dar­de moder­ne. În plus, au fost acce­sa­te noi fon­duri euro­pe­ne, prin pro­iec­te bene­fi­ce comu­ni­tă­ții. După cum știți, pro­ce­du­ri­le sunt extrem de spe­ci­fi­ce și nece­si­tă o peri­oa­dă de pre­gă­ti­re a docu­men­ta­ți­i­lor până la faza de precontractare/implementare. În ulti­mii 3 ani se poa­te dis­cu­ta des­pre un număr record de fon­duri acce­sa­te de către jude­țul Con­stan­ța. De ase­me­nea, un alt ele­ment impor­tat este fap­tul că nu ne-am axat pe o sin­gu­ră direc­ție, prac­tic au fost mai mul­te axe pri­o­ri­ta­te atin­se: sănă­ta­te, infras­truc­tu­ră, cul­tu­ră … etc.

PROIECTE FINALIZATE ȘI INAUGURATE – apro­xi­ma­tiv 14 mili­oa­ne de euro

-        ”Creș­te­rea atrac­ti­vi­tă­ții turis­ti­ce a Com­ple­xu­lui Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța” în valoa­re de aprox 2,8 mili­oa­ne de euro. Pro­iec­tul a vizat extin­de­rea şi moder­ni­za­rea clă­di­rii Com­ple­xu­lui Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii din Con­stanţa.

-        ”Moder­ni­za­rea dru­mu­lui jude­țean între Ovi­diu-Poar­ta Albă (DJ228A)” în valoa­re de 6,6 mili­oa­ne euro. Prin pro­iect a fost rea­bi­li­tat și moder­ni­zat dru­mul jude­țean DJ 228A Poar­ta Albă – Ovi­diu – 16 km.

-        ”Cen­trul mul­ti­func­țio­nal edu­ca­tiv pen­tru tine­ret” în valoa­re de 2,6 mili­oa­ne euro. Pro­iec­tul a vizat rea­bi­li­ta­rea şi moder­ni­za­rea clă­di­rii fos­tu­lui „Cine­ma­to­graf Repu­bli­ca” pre­cum şi dotarea/echiparea nou­lui cen­tru.

-        ”Rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea și dota­rea Ambu­la­to­ri­u­lui Efo­rie Sud” în valoa­re de aprox 2 mili­oa­ne de euro. Prin pro­iect a fost rea­bi­li­tat, moder­ni­zat și dotat cu apa­ra­tu­ră, echi­pa­men­te medi­ca­le moder­ne și mobi­ler Ambu­la­to­ri­ul Efo­rie Sud.

PROIECTE CONTRACTATE/SEMNATE ÎN PERIOADA 2016 — 2019 – apro­xi­ma­tiv 76 mili­oa­ne de euro

-       Pro­iec­tul „Rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea dru­mu­lui jude­țean DJ223, tron­so­nul Cer­na­vo­dă — Raso­va — Ali­man — Ion Cor­vin” în valoa­re de aprox. 35 mili­oa­ne euro;

Prin pro­iect se rea­bi­li­tea­ză și moder­ni­zea­ză DJ223 pe tron­so­nul Cer­na­vo­dă – Ion Cor­vin (38,777 km) acest tron­son fiind sin­gu­ra rută de trans­port ruti­er ce urmea­ză linia Dună­rii în jumă­ta­tea de sud a jude­țu­lui Con­stan­ța, ofe­rind avan­ta­je deo­se­bi­te prin conec­ta­rea la rețea­ua TEN‑T, la valo­ri­fi­ca­rea impor­tan­te­lor atrac­ții turis­ti­ce dună­re­ne, dar și cale de eva­cu­a­re în caz de acci­dent nuclear la Cen­tra­la de la Cer­na­vo­dă.

-       Pro­iec­tul „Rea­bi­li­ta­rea Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța” în valoa­re de aprox. 4,3 mili­oa­ne euro;

Pro­iec­tul vizea­ză res­ta­u­ra­rea, con­so­li­da­rea, pro­tec­ția și con­ser­va­rea monu­men­tu­lui isto­ric: Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța prin rea­li­za­rea de lucrări de revi­ta­li­za­re a zidă­ri­i­lor de pia­tră și cără­mi­dă și a bol­ți­lor cu degra­dări, lucrări de res­ta­u­ra­re inte­ri­oa­re la spa­ți­i­le bol­ti­te și la com­po­nen­te­le artis­ti­ce ale săli­lor și fres­cei din aula „Adri­an Radu­les­cu”, lucrări de res­ta­u­ra­re exte­ri­oa­re la fața­de și aco­pe­ri­șuri, lucrări de arhi­tec­tu­ră, lucrări de inter­ven­ție struc­tu­ra­lă și lucrări de insta­la­ții pre­cum și dota­rea (inclu­siv lif­turi) și pune­rea în valoa­re a monu­men­tu­lui.

Lucră­ri­le pro­pu­se repre­zin­tă o pre­mie­ră în isto­ria obiec­ti­vu­lui de patri­mo­niu.

-       Pro­iec­tul „Res­ta­u­ra­rea, con­ser­va­rea, ame­na­ja­rea și pune­rea în valoa­re a Edi­fi­ci­u­lui Roman cu Mozaic” – în valoa­re de aprox. 3 mili­oa­ne de euro;

Pro­iec­tul vizea­ză res­ta­u­ra­rea, con­so­li­da­rea, pro­tec­ția și con­ser­va­rea monu­men­tu­lui isto­ric Edi­fi­ci­ul Roman cu Mozaic (inclu­siv res­ta­u­ra­rea, pro­tec­ția și con­ser­va­rea mozai­cu­ri­lor inte­ri­oa­re și res­ta­u­ra­rea plas­ti­cii fața­dei și a aco­pe­ri­șu­lui) pre­cum și dota­rea și pune­rea în valoa­re a monu­men­tu­lui.

Lucră­ri­le pro­pu­se repre­zin­tă pri­ma încer­ca­re rea­lă de sal­va­re a monu­men­tu­lui de la des­co­pe­ri­rea lui din 1959.

-       Pro­iec­tul „Sal­va­rea și pune­rea în valoa­re a Mor­mân­tu­lui pic­tat Hypo­geu” – în valoa­re de aprox. 1,4 mili­oa­ne euro;

Pro­iec­tul vizea­ză con­ser­va­rea, res­ta­u­ra­rea și pro­te­ja­rea cavo­u­lui hypo­geu prin recon­sti­tu­i­rea pic­tu­rii mura­le din inte­ri­o­rul mor­mân­tu­lui, refa­ce­rea arhi­tec­tu­rii mor­mân­tu­lui (supra­fe­țe mura­le: zidă­rie, bol­tă, ele­men­te din pia­tră și cără­mi­dă) și rea­li­za­rea unei struc­turi de pro­tec­ție care să îl sepa­re de medi­ul încon­ju­ră­tor și să asi­gu­re un anu­mit cli­mat care să per­mi­tă con­ser­va­rea. Tot­o­da­tă se va dota și pune în valoa­re cores­pun­ză­tor monu­men­tul.

Este pri­ma dată de la des­co­pe­ri­rea impor­tan­tu­lui obiec­tiv isto­ric (1988) când se vor între­prin­de măsuri con­cre­te de con­ser­va­re, pro­te­ja­re, dar mai ales pune­re în valoa­re prin ofe­ri­rea lui vizi­ta­to­ri­lor.

-       Pro­iec­tul „Res­ta­u­ra­rea, con­ser­va­rea, ame­na­ja­rea și valo­ri­fi­ca­rea cul­tu­ral-turis­ti­că a Cetă­ții Car­si­um (Hâr­șo­va)” în valoa­re de aprox. 2,3 mili­oa­ne de euro;

Pro­iec­tul vizea­ză con­ser­va­rea, res­ta­u­ra­rea și pro­te­ja­rea Cetă­ții Car­si­um prin: rea­li­za­rea de lucrări afe­ren­te sec­to­ru­lui Tur­nul Coman­dan­tu­lui și zidu­ri­lor aces­tu­ia; con­so­li­da­re Zid Sec­tor Port; lucrări afe­ren­te Zidu­lui Sec­tor Incin­te Vest; lucrări ame­na­ja­re sit; lucrări împre­j­mu­i­re. Se va rea­li­za un corp mul­ti­func­țio­nal care să asi­gu­re toa­te uti­li­tă­ți­le admi­nis­tra­ti­ve cât și infor­ma­ți­i­le turis­ti­ce nece­sa­re. Tot­o­da­tă se va dota și pune în valoa­re cores­pun­ză­tor monu­men­tul.

Prin pro­iect se va încer­ca valo­ri­fi­ca­rea, din punct de vede­re turis­tic, a situ­lui arhe­o­lo­gic.

-       Pro­iect „Patri­mo­ni­ul cul­tu­ral comun – Sur­să pen­tru dezvol­ta­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui în Bazi­nul Mării Negre” în valoa­re de aprox. 1 mili­on de euro, în par­te­ne­ri­at cu Bul­ga­ria, Tur­cia și Mol­do­va;

Pro­iec­tul vizea­ză, din per­spec­ti­va acti­vi­tă­ți­lor CJC, dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii MINAC afe­ren­tă patri­mo­ni­u­lui sub­mers, prin dota­rea labo­ra­to­ru­lui de cer­ce­ta­re subac­va­ti­că cu echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce de cer­ce­ta­re (cos­tu­me sca­fan­dru, com­pu­ter de scu­fun­da­re, scan site, bar­că cu peri­doc, ROW-vehi­cul subac­va­tic, hărți digi­ta­le, auto­ve­hi­cul, oche­lari VR, apa­rat holo­gra­fic cu pro­iec­ție sit-navă, album digi­tal, etc.).

-       Pro­iect „Moni­to­ri­za­rea și pro­te­ja­rea în comun a mediu­lui încon­ju­ră­tor în Bazi­nul Mării Negre” în valoa­re de aprox. 750.000 de euro, în par­te­ne­ri­at cu Bul­ga­ria și Mol­do­va;

Cele mai impor­tan­te achi­zi­ţii pen­tru CJC con­stau în: un bul­do­ex­ca­va­tor, o maşi­nă de teren 4x4, un sis­tem de moni­to­ri­za­re a para­me­tri­lor de mediu, ela­bo­ra­rea unui plan de mana­ge­ment al mediu­lui încon­ju­ră­tor şi dezvol­ta­rea unei apli­ca­ţii pen­tru tineri.

-        „Moder­ni­za­re infras­truc­tu­ră de trans­port regio­na­lă pe tra­se­ul DJ226 Cor­bu – Săce­le – Istria – Mihai Vitea­zu” în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 20 mili­oa­ne de euro

Pro­iec­tul vizea­ză moder­ni­za­rea dru­mu­lui jude­țean DJ226 pe tron­so­nul Cor­bu – Mihai Vitea­zu pe o lun­gi­me de 46 km. Imple­men­ta­rea vizea­ză la acest moment deru­la­rea pro­ce­du­ri­lor de achi­zi­ție publi­că.

-        „Moder­ni­za­re infras­truc­tu­ră de trans­port regio­na­lă pe tra­se­ul DJ226A Ceta­tea His­tria — DN22 / Tari­ver­de” în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 5 mili­oa­ne de euro

Pro­iec­tul vizea­ză moder­ni­za­rea dru­mu­lui jude­țean DJ226A pe tron­so­nul Ceta­tea His­tria – DN22  pe o lun­gi­me de 17 km. Imple­men­ta­rea vizea­ză la acest moment deru­la­rea pro­ce­du­ri­lor de achi­zi­ție publi­că.

Prin moder­ni­za­rea aces­to­ra con­tri­bu­im direct la creș­te­rea sigu­ran­ței pe căi­le ruti­e­re ale jude­țu­lui, dar și la o impul­sio­na­re a acti­vi­tă­ți­lor comer­ci­a­le (trans­por­tu­ri­le de mar­fă sau per­soa­ne)  între – Regiu­nea de Dezvol­ta­re Sud-Est și Regiu­nea de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă Del­ta Dună­rii. Va exis­ta o con­e­xiu­ne mai bună și mai rapi­dă cu regiu­nea Dună­rii, fapt ce ar putea fi un avan­taj și pen­tru poten­ți­a­lii inves­ti­tori inte­re­sați de aceas­tă zonă. Pro­iec­te­le sunt finan­ța­te de către Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014 – 2020 ITI Del­ta Dună­rii.

-       „Îmbu­nă­tă­ți­rea capa­ci­tă­ții admi­nis­tra­ti­ve a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța” în valoa­re de aprox 540 mii euro. Pro­iec­tul vizea­ză rea­li­za­rea unei stra­te­gii de dezvol­ta­re a jude­țu­lui Con­stan­ța pen­tru peri­oa­da 2021–2027 și retro­di­gi­ta­li­za­rea a pes­te 250 m lini­ari de arhi­vă fizi­că.

-       „Închi­de­rea Cen­tru­lui de Pla­sa­ment Ovi­diu” — în par­te­ne­ri­at cu DGASPC — are ca obiec­ti­ve:

-       con­stru­i­rea și dota­rea a 2 case de tip fami­li­al, cu o capa­ci­ta­te de 16 locuri/ CTF, în muni­ci­pi­ul Med­gi­dia, str. Pro­gre­su­lui FN (fără număr), des­ti­na­te tine­ri­lor, cu vâr­ste între 14 și 26 de ani, din cadrul Cen­tru­lui de Pla­sa­ment Ovi­diu. Prin ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te de cele două case se cre­ea­ză un mediu pro­pi­ce de îngri­ji­re și asis­ten­ță, un mediu cât mai apro­pi­at celui de tip fami­li­al care, în func­ție de nevo­i­le fie­că­ru­ia, să per­mi­tă tine­ri­lor să dobân­deas­că un nivel cores­pun­ză­tor de inde­pen­den­ță pen­tru o inte­gra­re fami­li­a­lă, șco­la­ră, soci­a­lă și pro­fe­sio­na­lă adec­va­tă;

-       reabilitarea/ modernizarea/ dota­rea imo­bi­lu­lui situ­at în str. Teo­dor Aman, nr. 44, muni­ci­pi­ul Med­gi­dia în vede­rea des­chi­de­rii unui cen­tru de zi des­ti­nat bene­fi­ci­a­ri­lor din cadrul Cen­tru­lui de Pla­sa­ment Ovi­diu și din comu­ni­ta­te. Acest cen­tru va avea o capa­ci­ta­te de 30 de locuri, va fi des­ti­nat copi­i­lor aflați în difi­cul­ta­te și va pre­ve­ni intra­rea aces­to­ra în sis­te­mul rezi­den­ți­al de pro­tec­ție prin impli­ca­rea comu­ni­tă­ții loca­le, pro­mo­vând drep­tul fun­damen­tal al copi­lu­lui de a creș­te în pro­pria fami­lie.

Con­trac­tul pen­tru acest pro­iect a fost sem­nat în data de 08.04.2019, are o dura­tă de imple­men­ta­re de 18 luni și o valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 1 mili­on de euro cu o cofi­nan­ța­re de 2%, finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal (POR).

-        „Redu­ce­rea capa­ci­tă­ții CRRN Techir­ghi­ol, corp B – o șan­să pen­tru fie­ca­re” – în par­te­ne­ri­at cu DGASPC — pro­iect în valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 750 mii euro, cu o cofi­nan­ța­re de 27,38%, finan­țat prin POR. Obiec­ti­vul pro­iec­tu­lui vizea­ză înfi­inţa­rea de ser­vi­cii soci­a­le de tip cen­tre de zi, cen­tre respiro/centre de cri­ză şi locu­inţe pro­te­ja­te în vede­rea dez­in­sti­tu­ţio­na­li­ză­rii per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tă­ţi afla­te în insti­tu­ţii de tip vechi şi pen­tru pre­ve­ni­rea insti­tu­ţio­na­li­ză­rii per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tă­ţi din comu­ni­ta­te. Aces­ta va fi atins prin con­stru­i­rea a patru locu­in­țe pro­te­ja­te, în loca­li­ta­tea Chir­no­geni, cu o capa­ci­ta­te de 10 locuri/locuință și reabilitarea/modernizarea/dotarea unui imo­bil, situ­at în ace­eași loca­li­ta­te, în vede­rea des­chi­de­rii unui Cen­tru de Zi cu o capa­ci­ta­te de mini­mum 30 de locuri, des­ti­nat bene­fi­ci­a­ri­lor ser­vi­ci­i­lor de tip locu­in­ță pro­te­ja­tă și din comu­ni­ta­te.

-        „Tineri în comu­ni­ta­te” – în par­te­ne­ri­at cu DGASPC — în valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 750 mii euro, cu o cofi­nan­ța­re de 27,38% — apro­xi­ma­tiv 962 mii lei (962.623 lei), finan­țat prin Pro­gra­mul de Inte­res Națio­nal (PIN). Obiec­ti­vul prin­ci­pal îl repre­zin­tă înfi­inţa­rea de ser­vi­cii soci­a­le în vede­rea asi­gu­ră­rii tranzi­ți­ei tine­ri­lor cu diza­bi­li­tăți de la sis­te­mul de pro­tec­ție spe­cia­lă a copi­lu­lui către sis­te­mul de pro­tec­ție a per­soa­ne­lor adul­te cu diza­bi­li­tăți prin con­stru­i­rea a patru locu­in­țe pro­te­ja­te în loca­li­ta­tea Toprai­sar, a câte 10 locuri/locuință și modernizarea/ reabilitarea/ dota­rea  unui imo­bil, din ace­eași loca­li­ta­te, în vede­rea des­chi­de­rii unui Cen­tru de zi cu o capa­ci­ta­te de 30 de locuri, des­ti­nat bene­fi­ci­a­ri­lor ser­vi­ci­i­lor de tip Locu­inţe Pro­te­ja­te și din comu­ni­ta­te.

-        „Spri­jin pen­tru inte­gra­re comu­ni­ta­ră” — în par­te­ne­ri­at cu DGASPC — în valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 430 mii euro cu o cofi­nan­ța­re de 27,31 %, finan­țat prin PIN. Obiec­ti­vul aces­tu­ia este înfi­inţa­rea de ser­vi­cii soci­a­le de tip cen­tre de zi, cen­tre respiro/centre de cri­ză şi locu­inţe pro­te­ja­te în vede­rea dez­in­sti­tu­ţio­na­li­ză­rii per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tă­ţi afla­te în insti­tu­ţii de tip vechi şi pen­tru pre­ve­ni­rea insti­tu­ţio­na­li­ză­rii per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tă­ţi din comu­ni­ta­te. Pen­tru a atin­ge acest obiec­tiv se vor con­strui, în loca­li­ta­tea Nico­lae Băl­ces­cu, 3 Locu­in­țe Pro­te­ja­te cu o capa­ci­ta­te de 10 locuri/ locu­in­ță și se va reabilita/ moderniza/ dota un imo­bil, în ace­eași loca­li­ta­te, în vde­rea des­chi­de­rii unui Cen­tru de Zi cu o capa­ci­ta­te de mini­mum 30 de locuri, des­ti­nat bene­fi­ci­a­ri­lor ser­vi­ci­i­lor de tip locu­in­ță pro­te­ja­tă și din comu­ni­ta­te.

PROIECTE ÎN PRECONTRACTARE – apro­xi­ma­tiv 7,5 mili­oa­ne euro

-        „Extin­de­re Del­fi­na­riu Con­stan­ța” în valoa­re de aprox. 5 mili­oa­ne de euro – depus la Minis­te­rul Turis­mu­lui în vede­rea finan­ță­rii în cadrul Hg 558/ 2017. Pro­iec­tul este esen­ți­al pen­tru ali­ni­e­rea la regle­men­tă­ri­le euro­pe­ne în dome­niu, dar și pen­tru diver­si­fi­ca­rea acti­vi­tă­ți­lor deru­la­te cu del­fi­nii, urmă­rin­du-se în acest scop rea­li­za­rea unor spa­ții spe­cia­li­za­te pen­tru naștere/creșă del­fini, lucru cu per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți, spa­ții de recre­e­re pen­tru del­fi­nii impli­cați în spec­ta­co­le. Docu­men­ta­ția teh­ni­co-eco­no­mi­că a fost avi­za­tă de către Comi­sia Teh­ni­co-Eco­no­mi­că a Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui. În para­lel, la nive­lul CJC se pre­gă­tesc docu­men­ta­ți­i­le nece­sa­re dema­ră­rii pro­ce­du­ri­lor de achi­zi­ție publi­că pen­tru exe­cu­ția de lucrări, diri­gen­ție de șan­ti­er și asis­ten­ță teh­ni­că din par­tea pro­iec­tan­tu­lui.

-        „Rea­bi­li­ta­rea ener­ge­ti­că a clă­di­ri­lor Cen­tru­lui de Îngri­ji­re și Asis­ten­ță Poar­ta Albă” are ca obiec­tiv gene­ral spri­ji­ni­rea efi­cienţei ener­ge­ti­ce, a ges­tio­nă­rii inte­li­gen­te şi a uti­li­ză­rii ener­gi­ei din sur­se rege­ne­ra­bi­le în infras­truc­tu­ri­le clă­di­ri­lor publi­ce cu sco­pul spri­ji­ni­rii tranzi­ţi­ei către o eco­no­mie cu emi­sii scă­zu­te de car­bon prin cre­ş­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ţii eco­no­mi­ce şi îmbu­nă­tă­ţi­rea con­di­ţi­i­lor de via­ţă ale comu­ni­tă­ţi­lor loca­le şi regio­na­le. Prin acest pro­iect, UAT Judeţul Con­stanţa prin Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în par­te­ne­ri­at cu Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui urmă­reş­te cre­ş­te­rea efi­cienţei ener­ge­ti­ce pen­tru clă­di­ri­le: Pavi­li­on femei, Pavi­li­on mixt, Depen­dinţe-maga­zii şi Cen­tra­lă ter­mi­că din cadrul Cen­tru­lui de Îngri­ji­re şi Asis­tenţă Poar­ta Albă, situ­at în comu­na Poar­ta Albă, judeţul Con­stanţa. Valoa­rea tota­lă a aces­tu­ia este de apro­xi­ma­tiv 300 mii euro.

-        „Închi­de­rea Cen­tru­lui de Pla­sa­ment Del­fi­nul” are ca obiec­ti­ve rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea, dota­rea imo­bi­lu­lui situ­at în Muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, stra­da Pan­du­ru­lui nr. 120 în vede­rea rea­li­ză­rii unui Cen­tru de Zi, cu o capa­ci­ta­te de 40 de locuri și con­stru­i­rea a două case de tip fami­li­al cu o capa­ci­ta­te de 16 locuri/ CTF în ora­șul Mur­fa­tlar, str. Ion Cre­an­gă, nr. 27. Prin ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te de cele două case se va crea un mediu pro­pi­ce de îngri­ji­re și asis­ten­ță, un mediu cât mai apro­pi­at de cel fami­li­al care, în func­ție de nevo­i­le fie­că­rui bene­fi­ci­ar, să le dobân­deas­că la un nivel cores­pun­ză­tor de inde­pen­den­ță pen­tru o inte­gra­re fami­li­a­lă, șco­la­ră, soci­a­lă și pro­fe­sio­na­lă adec­va­tă. Cen­trul de zi este des­ti­nat copi­i­lor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Cen­tru­lui de Pla­sa­ment Del­fi­nul și din comu­ni­ta­te. Prin ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te, cen­trul con­tri­bu­ie la redu­ce­rea numă­ru­lui de copii care intră în sis­te­mul rezi­den­ți­al de pro­tec­ție și în spe­cial al copi­i­lor insti­tu­țio­na­li­zați din con­si­de­ren­te eco­no­mi­ce ale fami­li­ei, la men­ți­ne­rea unui număr mai mare de tineri în comu­ni­ta­tea de unde pro­vin și înti­ne­ri­rea for­ței de mun­că, la men­ți­ne­rea unei legă­turi per­ma­nen­te și acti­ve cu fami­lia natu­ra­lă și, nu în ulti­mul rând, la dezvol­ta­rea spi­ri­tu­lui de soli­da­ri­ta­te soci­a­lă prin impli­ca­rea comu­ni­tă­ții, prin asis­ta­rea mem­bri­lor ei aflați în situ­a­ții de risc. Valoa­rea tota­lă a aces­tui pro­iect este de  apro­xi­ma­tiv 1 mili­on euro, cu o cofi­nan­ța­re de 2%.

-        „Închi­de­rea Com­ple­xu­lui de Ser­vi­cii Comu­ni­ta­re Ori­zont” are ca obiec­ti­ve: rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea și dota­rea imo­bi­lu­lui situ­at pe stra­da Morii, nr. 79, lot.4/2, loca­li­ta­tea Lumi­na, în vede­rea rea­li­ză­rii unui Cen­tru de Zi de Recu­pe­ra­re cu  o capa­ci­ta­te de 30 de locuri, con­stru­i­rea și dota­rea a două case de tip fami­li­al cu o capa­ci­ta­te de 16 locuri/ CTF în loca­li­ta­tea Lumi­na, str. Morii, nr. 79, lot 4/1/1/13 și rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea și dota­rea imo­bi­lu­lui exis­tent în stra­da Horia Aga­rici, nr. 5, Mun­ci­pi­ul Con­stan­ța, în vede­rea rea­li­ză­rii unui Cen­tru Zi de Recu­pe­ra­re  cu o capa­ci­ta­te de 70 de locuri. Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de apro­xi­ma­tiv 1,2 mili­oa­ne lei și cofi­nan­ța­re de 2%.

Aces­te pro­iec­te vor avea ca par­te­ner Direc­ția Gene­ra­lă de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui.

PROIECTE DEPUSE LA FINANȚARE ȘI AFLATE ÎN EVALUARE – apro­xi­ma­tiv 6 mili­oa­ne de euro

-        „Coo­pe­ra­re trans­fron­ta­li­eră pen­tru a asi­gu­ra un mediu încon­ju­ră­tor și o soci­e­ta­te sănă­toa­se în Bazi­nul Mării Negre” – în par­te­ne­ri­at cu Direc­ția de Sănă­ta­te din Kir­k­la­reli – lider și Con­si­li­ul Raio­nal Ungheni în valoa­re de aprox. 1 mili­on de euro. Pro­iec­tul vizea­ză dota­rea Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța cu urmă­toa­re­le echi­pa­men­te: sta­ție de tra­ta­re a deșe­u­ri­lor medi­ca­le peri­cu­loa­se prin decon­ta­mi­na­re la tem­pe­ra­turi scă­zu­te și echi­pa­men­te pen­tru Sec­ția de Arși (sis­tem de decon­ta­mi­na­re a aeru­lui, pat spe­cial pen­tru per­soa­ne arse, sis­tem de mobi­li­za­re a per­soa­ne­lor arse, elec­tro­der­ma­tom și radio­ca­u­ter);

-        „Dezvol­ta­rea comu­nă şi dura­bi­lă a  patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral şi natu­ral în Bazi­nul Mării Negre” – CJC este lider de pro­iect, iar par­te­ne­rii sunt: Comi­te­tul Exe­cu­tiv al Con­si­li­u­lui Local Izma­il (Ucrai­na), Fun­da­ţia Sozo­pol (Bul­ga­ria) şi Con­si­li­ul Raio­nal Ungheni (Repu­bli­ca Mol­do­va) în valoa­re de aprox. 500 mii euro.

-        „Dezvol­ta­rea și pro­mo­va­rea turis­mu­lui activ în Bazi­nul Mării Negre” — CJC este par­te­ner în cadrul pro­iec­tu­lui ală­tu­ri de: Con­si­li­ul Jude­țean Galați (lider), Pri­mă­ria Viko­vo (Ucrai­na), Con­si­li­ul Raio­nal Can­te­mir (Mol­do­va) și Auto­gu­ver­na­rea ora­şu­lui Kutai­si (Geor­gia) în valoa­re de aprox. 300 mii euro. Pro­iec­tul vizea­ză ela­bo­ra­rea pla­nu­lui de dezvol­ta­re al turis­mu­lui pe seg­men­tul de agre­ment şi aven­tu­ră.

-        „Coo­pe­ra­re trans­fron­ta­li­eră pen­tru inter­venţii medi­ca­le în cazul dez­as­tre­lor de mediu” – CJC este lider de pro­iect în par­te­ne­ri­at cu Comi­te­tul Exe­cu­tiv al Con­si­li­u­lui Local Izma­il (Ucrai­na) şi Con­si­li­ul Raio­nal Ungheni (Repu­bli­ca Mol­do­va) în valoa­re de aprox. 500 mii euro. Prin­ci­pa­le­le acti­vi­tăți vizea­ză dota­rea secţi­ei de Neu­ro­chi­rur­gie a Spi­ta­lu­lui Judeţean de Urgenţă „Sfân­tul Apos­tol Andrei” Con­stanţa cu echi­pa­ment nece­sar pen­tru inter­venţii în situ­a­ţii pro­vo­ca­te de dez­as­tre natu­ra­le după cum urmea­ză: micro­scop ope­ra­tor, apa­rat radi­o­lo­gic cu braţ în C (C Arm), eco­graf neu­ro­chi­rur­gi­cal și lupe ope­ra­to­rii.

-        „Extin­de­rea Muze­u­lui de Artă”, trans­mis Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le, în baza OUG 76/ 2018 în valoa­re de aprox. 400 mii euro. Acti­vi­tă­ți­le pro­iec­tu­lui vizea­ză: rea­li­za­rea unui corp nou în cur­tea inte­ri­oa­ră din spa­te­le muze­u­lui P+2 (cu spa­țiu liber la nive­lul solu­lui) pen­tru a se asi­gu­ra spa­ți­i­le nece­sa­re unui ate­li­er de res­ta­u­ra­re și a unei săli de con­fe­rin­ță pre­cum și uti­la­rea în vede­rea asi­gu­ră­rii acce­su­lui la toa­te nive­lu­ri­le muze­u­lui a per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți;

-        „Rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re Tea­tru de Vară Mama­ia” trans­mis Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le în baza OUG 76/ 2018 în valoa­re de aprox. 2,5 mili­oa­ne euro. Pro­iec­tul vizea­ză rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea Tea­tru­lui de Vară Mama­ia în vede­rea asi­gu­ră­rii con­di­ți­i­lor cores­pun­ză­toa­re pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor cul­tu­ra­le.

-        „Spri­jin pen­tru o via­ță nor­ma­lă” — în par­te­ne­ri­at cu DGASPC în valoa­re de aprox. 500 mii euro. Prin res­truc­tu­ra­rea Cen­tru­lui de Îngri­ji­re și Asis­ten­ță ”ARMONIA” Negru Vodă se vor con­strui patru Locu­in­țe Pro­te­ja­te și se va des­chi­de un Cen­tru de Zi în loca­li­ta­tea Bănea­sa, jude­țul Con­stan­ța. Ast­fel, în urma pro­ce­su­lui de res­truc­tu­ra­re vor rezul­ta 4 Locu­in­țe Pro­te­ja­te, în loca­li­ta­tea Bănea­sa, cu o capa­ci­ta­te de 10 locuri/locuință și reabilitarea/ modernizarea/ dota­rea unui imo­bil în vede­rea des­chi­de­rii unui Cen­tru de Zi cu o capa­ci­ta­te de mini­mum 30 de locuri, des­ti­nat bene­fi­ci­a­ri­lor ser­vi­ci­i­lor de tip locu­in­ță pro­te­ja­tă și din comu­ni­ta­te.

-        „Redu­ce­rea capa­ci­tă­ții Cen­tru­lui de Îngri­ji­re și Asis­ten­ță Armo­nia” — în par­te­ne­ri­at cu DGASPC este un pro­iect cu o valoa­re de aprox. 300 mii euro. Atin­ge­rea obiec­ti­vu­lui aces­tui pro­iect se va rea­li­za prin con­stru­i­rea, în loca­li­ta­tea Negru Vodă, a 2 Locu­in­țe Pro­te­ja­te cu o capa­ci­ta­te de 10 locuri/locuință și reabilitarea/ modernizarea/dotarea, în ace­eași loca­li­ta­te, a unui imo­bil în vede­rea des­chi­de­rii unui Cen­tru de Zi cu o capa­ci­ta­te de mini­mum 30 de locuri, des­ti­nat bene­fi­ci­a­ri­lor ser­vi­ci­i­lor de tip locu­in­ță pro­te­ja­tă și din comu­ni­ta­te.

PROIECTE VIITOARE

Spi­ta­lul Regio­nal

S‑a iden­ti­fi­cat loca­ția și se va asi­gu­ra și infrastructura/logistica nece­sa­ră. Exis­tă sem­na­le puter­ni­ce din par­tea auto­ri­tă­ți­lor cen­tra­le că vor sus­ți­ne rea­li­za­rea aces­tui obiec­tiv. În acest moment se ana­li­zea­ză mai mul­te solu­ții de finan­ța­re.

Exis­tă un memo­ran­dum apro­bat de Guver­nul Româ­ni­ei și care, în acest moment, este pe masa pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei. S‑a cre­at un grup de lucru care o să sta­bi­leas­că con­di­ți­i­le în care o să se con­stru­ias­că uni­ta­tea medi­ca­lă, dar și cum o să func­țio­ne­ze aceas­ta.

PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE – apro­xi­ma­tiv 26,5 mili­oa­ne de euro

-        „Res­ta­u­ra­rea şi pune­rea în valoa­re a Cetă­ţii His­tria” în valoa­re de aprox. 10 mili­oa­ne de euro. Pro­iec­tul este unul de amploa­re ce se va rea­li­za în par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul Națio­nal al Patri­mo­ni­ul și Insti­tu­tul Națio­nal de Arhe­o­lo­gie „Vasi­le Pâr­van”. Docu­men­ta­ția de atri­bu­i­re a ser­vi­ci­i­lor de pro­iec­ta­re urmea­ză a fi trans­mi­să în SICAP.

-        „Con­stru­i­rea, orga­ni­za­rea și dota­rea unui nou Aqu­a­ri­um în cadrul Com­ple­xu­lui Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța” în valoa­re de aprox. 10 mili­oa­ne de euro. Pro­iec­tul vizea­ză con­stru­i­rea unui nou Acva­riu în cadrul Com­ple­xu­lui Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii. Docu­men­ta­ția de atri­bu­i­re a ser­vi­ci­i­lor de pro­iec­ta­re urmea­ză a fi trans­mi­să în SICAP.

-        „Rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea, extin­de­rea și dota­rea infras­truc­tu­rii Uni­tă­ții de Pri­miri Urgen­țe din cadrul Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță Sf. Apos­tol Andrei Con­stan­ța” în valoa­re de aprox. 1,5 mili­oa­ne de euro. La acest moment se așteap­tă iden­ti­fi­ca­rea unei sur­se de finan­ța­re.

-        “Pro­iec­te decon­ta­mi­na­re situri Con­stan­ța, Hâr­șo­va, Coge­a­lac și Med­gi­dia” în valoa­re de aprox. 5 mili­oa­ne de euro. Pro­iec­te­le vizea­ză res­pec­ta­rea regle­men­tă­ri­lor euro­pe­ne în dome­ni­ul pri­vind situ­ri­le con­ta­mi­na­te. Pro­iec­te­le se află în pro­ces de exper­ti­za­re din punct de vede­re al pro­ce­du­ri­lor de pro­tec­ție a mediu­lui.

PNDL ȘI ALTE PROIECTE IMPORTANTE PENTRU JUDEȚUL CONSTANȚA

Pro­gra­mul Națio­nal de Dezvol­ta­re Loca­lă este unul bene­fic pen­tru loca­li­tă­ți­le jude­țu­lui Con­stan­ța. Acest pro­gram a venit cu fon­duri pen­tru rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re dru­muri, sis­te­me de cana­li­za­re, construire/reabilitare/ moder­ni­za­re școli și gră­di­ni­țe, dis­pen­sa­re medi­ca­le, dar și asfal­ta­rea stră­zi­lor. Este un instru­ment care vine în spri­ji­nul auto­ri­tă­ți­lor loca­le pen­tru a ridi­ca nive­lul de trai în comu­ni­tă­ți­le pe care le admi­nis­trea­ză. Pri­ma­rii din jude­țul Con­stan­ța au fost con­si­li­ați și spri­ji­niți să acce­se­ze cât mai mul­te fon­duri, supli­men­tar față de banii alo­cați de către CJC. Putem spu­ne că jude­țul Con­stan­ța este un EXEMPLU în acest sens, sume­le con­trac­ta­te de auto­ri­tă­ți­le loca­le con­stăn­țe­ne fiind din­tre cele mai mari, iar pro­iec­te­le având o impor­tan­ță majo­ră pen­tru comu­ni­ta­tea loca­lă.

Pro­gra­mul Națio­nal de Dezvol­ta­re Loca­lă repre­zin­tă un instru­ment finan­ci­ar pe care auto­ri­tă­ți­le loca­le îl pot acce­sa pen­tru a creș­te nive­lul de trai al comu­ni­tă­ți­lor pe care le admi­nis­trea­ză. Cu aju­to­rul resur­se­lor finan­ci­a­re pri­mi­te de cei care au acce­sat aces­te fon­duri ale Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce, loca­li­tă­ți­le din jude­țul Con­stan­ța bene­fi­ci­a­ză de o infras­truc­tu­ră ruti­e­ră mai bună, sis­te­me de cana­li­za­re și ilu­mi­nat îmbu­nă­tă­ți­te și de școli, gră­di­ni­țe și cre­șe noi sau rea­bi­li­ta­te. Ast­fel, în jude­țul Con­stan­ța au fost finan­ța­te un număr de 169 de obiec­ti­ve, din care au fost deja sem­na­te 157. Până la data de 12 mar­tie 2019 au fost alo­ca­te apro­xi­ma­tiv 693 mili­oa­ne lei (692.893.783 lei) din care s‑a decon­tat suma de aprox. 57,6 mili­oa­ne lei (57.571.331 lei), rămânând un rest spre decon­ta­re de aprox. 635 mili­oa­ne lei (635.322.452 lei).

Uni­tă­ți­le admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le (U.A.T)

Din cele 71 de uni­tăți admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le din jude­țul Con­stan­ța, 67 au pri­mit cel puțin o finan­ța­re prin PNDL.

Pe dome­nii finan­ța­te, situ­a­ția se pre­zin­tă ast­fel:

1.     Apă și cana­li­za­re : finan­ța­te 57 obiec­ti­ve în valoa­re de 344 mili­oa­ne lei (23 prin PNDL I și 34 prin PNDL 2)

2.    Uni­tăți de învă­țământ: finan­ța­te 72 obiec­ti­ve în valoa­re de 169 mili­oa­ne lei (15 prin PNDL I și 57 prin PNDL 2)

3.    Dru­muri: finan­ța­te 88 obiec­ti­ve în valoa­re de 715 mili­oa­ne lei (41 prin PNDL I și 47 prin PNDL 2)

4.    Uni­tăți sani­ta­re: finan­ța­te 15 obiec­ti­ve în valoa­re de 17 mili­oa­ne lei (1 prin PNDL I și 14 prin PNDL 2)

5.    Poduri: finan­ța­te 3 obiec­ti­ve în valoa­re de 20,4 mili­oa­ne lei (1 prin PNDL I și 2 prin PNDL 2)

6.    Ilu­mi­nat: finan­ța­te 14 obiec­ti­ve în valoa­re de 8,2 mili­oa­ne lei (prin PNDL 2)

7.    Insti­tu­ții publi­ce: 3 obiec­ti­ve în valoa­re de 1,4 mili­oa­ne lei (prin PNDL I)

8.    Pie­țe publi­ce: 1 obiec­tiv în valoa­re de 580.000 lei (prin PNDL 2)

9.    Obiec­ti­ve cul­tu­ra­le: 1 obiec­tiv în valoa­re de 2,2 mili­oa­ne lei (prin PNDL I)

Extin­de­rea rețe­lei de gaze natu­ra­le în jude­țul Con­stan­ța

Comu­na Lima­nu a pri­mit în data de 25 apri­lie 2019, auto­ri­za­ția de con­stru­i­re pen­tru înfi­in­ța­rea dis­tri­bu­ți­ei de gaze natu­ra­le. Ordi­nul de înce­pe­re pen­tru lucră­ri­le afe­ren­te va fi dat curând, iar tim­pul de excu­ție pen­tru noua rețea este de 2 ani. Potri­vit pro­iec­tu­lui asu­mat de către Pri­mă­ria Lima­nu, rețea­ua va avea 45 de km și va asi­gu­ra gaze natu­ra­le pen­tru sate­le Lima­nu, 2 Mai și Vama Veche. Valoa­rea tota­lă a lucră­ri­lor este de 5.756.683 lei, din care comu­na Lima­nu asi­gu­ră o cofi­nan­ța­re de 35%.

Pro­iec­tul „Sis­tem de mana­ge­ment inte­grat al deşe­u­ri­lor în judeţul Con­stanţa”

Con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța pune în prac­ti­că stra­te­gia națio­na­lă de pro­te­ja­re a mediu­lui încon­ju­ră­tor și impli­cit a vie­ții locu­i­to­ri­lor din regiu­ne prin imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui „Sis­tem de mana­ge­ment inte­grat al deşe­u­ri­lor în judeţul Con­stanţa” — un pro­iect ambi­țios care va aju­ta la deli­mi­ta­rea zone­lor de depu­ne­re a deșe­u­ri­lor pre­cum și la modernizarea/construirea uno­ra noi. În cadrul aces­tui pro­iect s‑au sem­nat două con­trac­te:

- Con­trac­tul de Finanţa­re, nr. 636/RP/17.02.2014 Cod SMIS 48462, pro­iect cofi­nanţat de Uniu­nea Euro­pea­nă din Fon­dul Euro­pean de Dezvol­ta­re Regio­na­lă (FEDR), prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Sec­to­ri­al ”Mediu” 2007 – 2013.

- Con­trac­tul de Finanţa­re nr. 80/29.06.2017 cod SMIS 110880, pro­iect finanţat prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Infras­truc­tu­ră Mare.

Buget total esti­mat pro­iect: 188.899.461 lei (42.652.516 euro — curs euro pro­iect)

Faza I: 120.889.983 lei

Faza II esti­mat: 68.009.478 lei

Pro­iec­tul se va deru­la până la data de 31.12.2020

Sta­di­ul rea­li­ză­rii obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ții afe­ren­te imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui:

a)   inves­ti­ții fina­li­za­te și recep­țio­na­te:

●      Con­tract CL 1 – Închi­de­rea depo­zi­te­lor de deșe­uri urba­ne necon­for­me (Mur­fa­tlar, Med­gi­dia, Hâr­șo­va, Cer­na­vo­dă și Techir­ghi­ol);

●      Con­tract CL 2.1 – Con­stru­i­rea nou­lui depo­zit con­form de deșe­uri din loca­li­ta­tea Tor­to­man;

●      Con­tract CL 2.2 — Con­stru­i­rea Sta­ți­ei de sor­ta­re și Sta­ți­ei TMB Tor­to­man;

●      Con­tract CL 3 – Con­stru­i­rea Sta­ți­i­lor de trans­fer Deleni și Hâr­șo­va;

●      Con­tract  CL 4 — Con­stru­i­rea Sta­ți­ei de sor­ta­re și Sta­ți­ei TMB Ovi­diu;

b)   con­trac­te afla­te în deru­la­re:

●       con­tract de Asis­ten­ță Teh­ni­că pen­tru Mana­ge­men­tul Pro­iec­tu­lui;

●       con­tract de publi­ci­ta­te pen­tru Pro­iect;

●       con­tract de super­vi­za­re a lucră­ri­lor;

●       con­tract de audit;

c)     con­tract rămas de rea­li­zat:

●      Con­trac­tul CL 5 — Pro­iec­ta­rea și exe­cu­ția dru­mu­ri­lor de acces la obiec­ti­ve­le de la Ovi­diu, Deleni și Tor­to­man — urmea­ză a se dema­ra lici­ta­ția pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui.

Sta­di­ul rea­li­ză­rii în faza ope­ra­țio­na­lă:

a)    con­trac­te răma­se de rea­li­zat:

Con­trac­te pri­vind dele­ga­rea ser­vi­ci­i­lor de colec­ta­re, trans­port și ope­ra­rea inves­ti­ți­i­lor rea­li­za­te prin pro­iect.

Punc­te de tre­ce­re a fron­ti­e­rei

De ase­me­nea, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța a spri­ji­nit auto­ri­tă­ți­le loca­le din Lip­ni­ța și Dobro­mir în vede­rea des­chi­de­rii a două punc­te de fron­ti­e­ră. Două pro­iec­te trans­fron­ta­li­ere erau blo­ca­te de mai mulți ani și am reu­șit să le ren­ta­bi­li­zăm. Este vor­ba des­pre punc­tul de tre­ce­re a fron­ti­e­rei din­tre Lip­ni­ța și Kai­nar­gea pre­cum și de cel din­tre Dobro­mir și Krushari. Ast­fel, atât tra­fi­cul de măr­furi cât și cir­cu­la­ția per­soa­ne­lor este per­mi­să între Româ­nia și Bul­ga­ria prin aces­te punc­te. Fina­li­za­rea aces­tor pro­iec­te au un impact deo­se­bit asu­pra jude­țu­lui Con­stan­ța pen­tru că se îmbu­nă­tă­țeș­te acce­sul la infras­truc­tu­ra de trans­port și se asi­gu­ră o mai bună mobi­li­ta­te a bunu­ri­lor și per­soa­ne­lor. De ase­me­nea, o dată cu des­chi­de­rea celor două punc­te de tre­ce­re a fron­ti­e­rei Româ­no – Bul­ga­ră, turiș­tii au un acces mai facil către lito­ral și obiec­ti­ve­lor turis­ti­ce din zonă, efec­te­le fiind une­le bene­fi­ce pen­tru dezvol­ta­rea socio – eco­no­mi­că a regiu­nii.

SĂNĂTATE

A fost și rămâ­ne pri­o­ri­ta­tea ZERO. Am reu­șit să adu­cem echi­pa­men­te medi­ca­le la stan­dar­de euro­pe­ne. Pacien­ții se pot tra­ta aca­să, nu mai este nevo­ie să se depla­se­ze în alte ora­șe. Am eli­mi­nat mono­po­lul laboratoarelor/clinicilor pri­va­te, iar ana­li­ze­le se fac acum, la stat! Inves­ti­ți­i­le în dome­ni­ul sani­tar sunt pri­mor­di­a­le și nu se va face eco­no­mie atunci când este vor­ba des­pre sănă­ta­tea oame­ni­lor.

2016

Pre­ve­de­rea buge­ta­ră alo­ca­tă pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța la sec­țiu­nea dezvol­ta­re, pe anul 2016, a fost de 3.922.009 lei pen­tru repa­ra­ții capi­ta­le la sec­ți­i­le gine­co­lo­gie, pedia­trie şi pla­tă echi­pa­men­te medi­ca­le.

2017

În anul 2017, au fost alo­ca­te sume cores­pun­ză­toa­re din buge­tul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța pen­tru:

1. Fina­li­za­rea reno­vă­rii Sta­ţi­ei de Ste­ri­li­za­re, montă­rii insta­la­ți­ei de ste­ri­li­za­re nou achi­zi­țio­na­te, lucrări elec­tri­ce, dotări cu echi­pa­men­te medi­ca­le — 3.100.700 lei din care s‑au chel­tu­it 1.881.623 lei.

2.Reînfiinţarea Secţi­ei de Radi­o­te­ra­pie — sur­sa veche de cobal­to­te­ra­pie a fost dez­a­fec­ta­tă, labo­ra­to­rul şi impli­cit bun­că­rul a fost rea­me­na­jat pen­tru a putea pri­mi un acce­le­ra­tor de par­ti­cu­le linear 6 Mev.

3.Dotarea şi ame­na­ja­rea Labo­ra­to­ru­lui de Angi­o­gra­fie Inter­venţio­na­lă şi auto­ri­za­rea aces­tu­ia, care s‑a rea­li­zat cu suc­ces;

4.Amenajare Labo­ra­tor RMN şi ampla­sa­re apa­rat ima­gis­ti­că Sig­ma Explo­rer. Echi­pa­men­te­le per­for­man­te de ima­gis­ti­că medi­ca­lă, con­stând într-un apa­rat de rezo­nanţă mag­ne­ti­că şi sis­tem de arhi­va­re a ima­gi­ni­lor medi­ca­le, sunt achi­zi­ţio­na­te de Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, cu finanţa­re din par­tea Băn­cii Inter­na­ţio­na­le pen­tru Recon­stru­cţie şi Dezvol­ta­re, în cadrul pro­iec­tu­lui pri­vind refor­ma sec­to­ru­lui sani­tar Îmbu­nă­tă­ţi­rea Cali­tă­ţii şi Efi­cienţei Sis­te­mu­lui Sani­tar.

2018

În anul 2018 au fost alo­ca­te sume impor­tan­te din buge­tul jude­țean con­stăn­țean, după cum urmea­ză:

achi­zi­ţie incu­ba­tor neo­na­tal pen­tru trans­port şi apa­rat de ven­ti­la­ţie meca­ni­că neo­na­tal pen­tru Secţia de Neo­na­to­lo­gie a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa achi­zi­ție rea­li­za­tă de CJC;
pen­tru pune­rea în func­țiu­ne și auto­ri­za­rea echi­pa­men­te­lor radi­o­lo­gie insta­la­te în Poli­cli­ni­ca 2;
dota­re cu mobi­li­er și mate­ri­a­le sani­ta­re Labo­ra­tor Radi­o­lo­gie – Poli­cli­ni­ca 2;
chel­tu­ieli pen­tru reac­tivi și solu­ții ana­li­ze medi­ca­le pen­tru rein­sta­la­rea ana­li­zoa­re­lor de hema­to­lo­gie, coa­gu­la­re și bio­chi­mie din cadrul labo­ra­to­ru­lui de ana­li­ze medi­ca­le din Ambu­la­tor-Poli­cli­ni­ca 2;
lucrări de repa­ra­ții con­struc­ții, insta­la­ții sani­ta­re, înlo­cu­i­re tâm­plă­rie și hidro­i­zo­la­ție aco­pe­riș, pen­tru func­țio­na­rea Labo­ra­to­ru­lui de BFT;
dota­rea cu mobi­li­er și echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce spi­ta­lu­lui pen­tru Secţi­i­le Neu­ro­lo­gie, Medi­ca­lă 1 şi 2, Chi­rur­gie Plas­ti­că, Nefro­lo­gie, Oftal­mo­lo­gie;
cofi­nanţa­re în pro­cent de 10% din suma de 8.584.000 lei pen­tru dota­re cu apa­ra­tu­ră medi­ca­lă com­ple­tă, de ulti­mă gene­ra­ție, la Com­par­ti­men­tul Gas­tro­e­ne­te­ro­lo­gie.
În urma emi­te­rii unor hotă­râri de con­si­liu ini­ţi­a­te de Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa a fost emi­să H.G. nr.400/2018 prin care a fost pre­lu­at în dome­iul public al judeţu­lui Con­stanţa un imo­bil unde fun­cţio­na fos­tul Cen­tru de îngri­jiri pali­a­ti­ve „Casa Soa­re­lui” (desfi­inţat în 2017) în vede­rea înfi­inţă­rii unui Com­par­ti­ment de îngri­jiri pali­a­ti­ve în cadrul Secţi­ei de Onco­lo­gie a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.

2019

Au fost alo­ca­ţi bani de la buge­tul jude­țean pen­tru repa­ra­ţii şi dota­rea Com­par­ti­ment de îngri­jiri pali­a­ti­ve în cadrul Secţi­ei de Onco­lo­gie a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa — fos­tul Cen­tru de îngri­jiri pali­a­ti­ve „Casa Soa­re­lui” şi s‑a soli­ci­tat și obți­nut de la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii avi­zul pen­tru înfi­inţa­rea com­par­ti­men­tu­lui sus-menţio­nat cu 20 de paturi, redes­chi­de­rea aces­tu­ia fiind pre­co­ni­za­tă în vii­to­rul apro­pi­at, res­pec­tiv pană la fine­le pri­mu­lui semes­tru al anu­lui 2019.

Prin buge­tul apro­bat în luna apri­lie 2019, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța  a alo­cat sume sub­stan­ți­a­le pen­tru:

-        Dota­rea com­ple­tă cu echi­pa­men­te per­fo­man­te de ulti­mă gene­ra­ție a Com­par­ti­men­tu­lui Tera­pie Inten­si­vă Neo­na­ta­lă din cadrul S.C.J.U. Sf. Apos­tol Andrei Con­stan­ța- 12.358.793 lei – achi­zi­ție ce se va rea­li­za direct de către CJC, urmând ca ulte­ri­or achi­zi­ți­ei, aces­tea să fie date în folo­sin­ță gra­tu­i­tă spi­ta­lu­lui (aprox 12.400.000 lei);

-        Dota­rea cu echi­pa­men­te medi­ca­le nece­sa­re a Cen­tru­lui de Sănă­ta­te Mul­ti­func­țio­nal Năvo­dari care va func­țio­na cu mai mul­te spe­cia­li­tăți medi­ca­le și care va cuprin­de în struc­tu­ră un punct de lucru UPU, deser­vind mai mul­te loca­li­tăți adia­cen­te – urmând ca întrea­ga struc­tu­ră să fie pre­lu­a­tă în ope­ra­re de către S.C.J.U. Con­stan­ța;

Con­so­li­da­rea și moder­ni­za­rea  imo­bi­lu­lui D + P +1E din Con­stan­ța, str. Ște­fan cel Mare nr.133 + dotări – pen­tru Ser­vi­ci­ul Cli­nic Jude­țean de Medi­ci­nă Lega­lă Con­stan­ța (aprox. 9.000.000 lei).

RAJDP

Infras­truc­tu­ra ruti­e­ră a fost o pri­o­ri­ta­te pen­tru CJC. S‑au făcut efor­turi con­si­de­ra­bi­le pen­tru a ren­ta­bi­li­za o Regie afla­tă într‑o situ­a­ție cri­ti­că. Rezul­ta­te­le sunt vizi­bi­le și rea­le. În doar 3 ani de man­dat au fost rea­bi­li­ta­te dru­muri jude­țe­ne afla­te într‑o degra­da­re accen­tu­a­tă, rețe­le care făceau legă­turi între loca­li­tăți izo­la­te sau dru­muri spre obiec­ti­ve turis­ti­ce.

Infras­truc­tu­ra ruti­e­ră se îmbu­nă­tă­ţeş­te sem­ni­fi­ca­tiv, iar în ulti­mii doi ani s‑au rea­bi­li­tat din banii Con­si­li­u­lui Jude­tean apro­xi­ma­tiv 237 km de dru­muri jude­țe­ne. Este un efort con­si­de­ra­bil, iar cola­bo­ra­rea din­tre Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa şi Admi­nis­tra­to­rul Spe­cial, Lucian Lun­goci, a făcut ca Regia Auto­no­mă Judeţea­nă de Dru­muri şi Poduri să intre pe un trend ascen­dent. Cu mul­tă mun­că şi pro­fe­sio­na­lism s‑a ren­ta­bi­li­zat Regia Auto­no­mă Jude­țea­nă de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța şi acest lucru se vede în reţea­ua de dru­muri judeţe­ne.

Doar în anul 2018, RAJDP, în cadrul Pro­gra­mu­lui de lucrări de întreţi­ne­re şi repa­ra­ţii dru­muri judeţe­ne, a tur­nat 61 de km de covoa­re asfal­ti­ce pe mai mul­te seg­men­te de drum din judeţ şi a rea­li­zat 18.300 mp de plom­bări pe arte­re­le care nece­si­tau acest gen de repa­ra­ţii. Tot în 2018, s‑au fina­li­zat lucră­ri­le la DJ 224 între loca­li­tă­ţi­le Med­gi­dia – Tor­to­man – Sili­ş­tea. Acest pro­iect era blo­cat de mai bine de un an, dar am reu­şit să îl deblo­căm, iar RAJDP a fina­li­zat lucră­ri­le în mai puţin de 12 luni.

La înce­pu­tul aces­tui an s‑au sem­nat con­trac­te­le de finan­ța­re, cu fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le, de rea­bi­li­ta­re a aces­tor tron­soa­ne. Aces­te finan­țări obți­nu­te sunt deo­se­bit de impor­tan­te,  deo­a­re­ce  cele două dru­muri DJ 226 și  DJ 226 A (54 km)  lea­gă două jude­țe. Prin moder­ni­za­rea aces­to­ra con­tri­bu­im direct la creș­te­rea sigu­ran­ței pe căi­le ruti­e­re ale jude­țu­lui, dar și la o impul­sio­na­re a acti­vi­tă­ți­lor comer­ci­a­le (trans­por­tu­ri­le de mar­fă sau per­soa­ne)  între – Regiu­nea de Dezvol­ta­re Sud-Est și Regiu­nea de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă Del­ta Dună­rii. Va exis­ta o con­e­xiu­ne mai bună și mai rapi­dă cu regiu­nea Dună­rii, fapt ce ar putea fi un avan­taj și pen­tru poten­ți­a­lii inves­ti­tori inte­re­sați de aceas­tă zonă.

ÎN DERULARE

Pen­tru anul 2019, Regia are un buget esti­mat de apro­xi­ma­tiv 60 mili­oa­ne lei, cu apro­xi­ma­tiv 5 mili­oa­ne lei mai mare față de buge­tul anu­lui pre­ce­dent. Pro­fi­tul brut esti­mat al regi­ei pen­tru anul în curs se ridi­că la valoa­rea de apro­xi­ma­tiv 5 mili­oa­ne lei. Tot în 2019, lis­ta de inves­ti­ții pro­pu­să este în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 10 mili­oa­ne lei, din care 8 mili­oa­ne alo­ca­re din buge­tul CJC. Aceas­ta cuprin­de ele­men­te strict nece­sa­re pen­tru anul în curs. Tot­o­da­tă, vom finan­ța și pro­gra­mul cu obiec­ti­ve­le și lucră­ri­le de dru­muri și poduri. Pro­gra­mul are o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 52 de mili­oa­ne lei.

Ast­fel, pen­tru anul 2019, vom asfal­ta cu covoa­re bitu­mi­noa­se apro­xi­ma­tiv 76 km de dru­muri jude­țe­ne și, de ase­me­nea, vom asi­gu­ra între­ți­ne­rea curen­tă prin plom­ba­re a dru­mu­ri­lor jude­țe­ne pe o supra­fa­ță esti­ma­tă de apro­xi­ma­tiv 23 de mii de mp.

Tot în acest an s‑a alo­cat suma de apro­xi­ma­tiv 8 mili­oa­ne lei pen­tru inves­ti­ții și dotări. Ast­fel, regia va fi dota­tă cu uti­la­je noi cu care să putem creș­te capa­ci­ta­tea de lucru a aces­tei com­pa­nii. În acest sens, se vor cum­pă­ra  10 auto­bas­cu­lan­te cu lamă și sără­ri­ță. Aces­te uti­la­je pot fi folo­si­te atât în sezo­nul rece la inter­ven­ți­i­le pen­tru des­ză­pe­zi­re, cât și pen­tru lucră­ri­le de asfal­ta­re și între­ți­ne­re a dru­mu­ri­lor jude­țe­ne. De ase­me­nea, sunt asi­gu­ra­te fon­duri și pen­tru un fini­sor de asfalt pe șeni­le, un cilin­dru com­pac­tor cu vibra­re, două dis­tri­bu­i­toa­re de emul­sie de 2000 de litri și un dis­tri­bu­i­tor late­ral de agre­ga­te pen­tru pie­tru­i­re acos­ta­men­te. Tot­o­da­tă, pe lân­gă dotă­ri­le în uti­la­je vor fi rea­bi­li­ta­te și ame­na­ja­te clă­di­ri­le regi­ei din sec­ți­i­le afla­te în județ.

PROIECTE VIITOARE

RAJDP va bene­fi­cia de susţi­ne­re şi finanţa­re din par­tea CJC pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea şi dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii deja exis­ten­te, dar și pen­tru reteh­no­lo­gi­za­rea par­cu­lui de uti­la­je. În ceea ce pri­veș­te dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re s‑au iden­ti­fi­cat două rute alter­na­ti­ve pen­tru turi­ş­tii care îşi doresc să-şi petrea­că vacanţe­le în zona de sud a lito­ra­lu­lui. Este vor­ba des­pre con­stru­i­rea unui tron­son de 13 km pe DJ 393, între loca­li­tă­ţi­le Techir­ghi­ol şi Moş­neni sau o a doua varin­tă, refa­ce­rea tron­so­nu­lui de 11 km din­tre Amza­cea şi Peci­nea­ga. Ori­ca­re din­tre aces­te două vari­an­te vor duce la redu­ce­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă a ambu­te­ia­je­lor care se cre­a­ză vara pe DN 39, între loca­li­tă­ţi­le Agi­gea, Efo­rie Nord, Efo­rie Sud şi Tuz­la. Ast­fel, am dema­rat pro­ce­du­ri­le pri­vind întoc­mi­rea cadas­tre­lor pen­tru ruta Amza­cea – Peci­nea­ga, pre­cum și stu­di­i­le de feza­bi­li­ta­te pen­tru a vedea care aler­na­ti­vă este mai efi­cien­tă şi mai rapid de exe­cu­tat.

CULTURĂ ȘI SPORT

Via­ța cul­tu­ra­lă a jude­țu­lui Con­stan­ța a fost impul­sio­na­tă și sus­ți­nu­tă prin acti­vi­tă­ți­le spe­ci­fi­ce ale insti­tu­ți­i­lor din sub­or­di­nea CJC. Să nu uităm că în Con­stan­ța atât cul­tu­ra cât și spor­tul au adus mari valori atât pe plan națio­nal cât și inter­națio­nal. Sunt două dome­nii pri­o­ri­ta­re pen­tru CJC, iar sus­ți­ne­rea aces­to­ra face par­te din obiec­ti­ve­le noa­tre de dezvol­ta­re loca­lă.

ANUL 2016

În anul 2016, în peri­oa­da iunie — decem­brie, au avut loc 2 sesiuni de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă în baza Legii nr. 350/2005, și au fost atri­bu­i­te:

- un număr de 16 con­trac­te în valoa­re tota­lă de 3.912.753,85 lei — pe dome­ni­ul sport

ANUL 2017

În anul 2017, a fost alo­ca­tă suma de 8.000.000 lei (3.000.000 lei dome­ni­ul sport şi 5.000.000 dome­ni­ul cul­tu­ră); a avut loc câte o sesiu­ne de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă pe dome­ni­ul sport şi, res­pe­civ, pe dome­ni­ul cul­tu­ră în baza Legii nr. 350/2005, și au fost atri­bu­i­te:

-un număr de 11 con­trac­te în valoa­re tota­lă de 1.618.660,60 lei — pe dome­ni­ul sport

- un număr de 8 con­trac­te în valoa­re tota­lă de 3.287.167 lei — pe dome­ni­ul cul­tu­ră.

ANUL 2018

În anul 2018, a fost alo­ca­tă suma de 3.000.000 lei dome­ni­ul sport şi a avut loc o sesiu­ne de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă pe dome­ni­ul sport în baza Legii nr. 350/2005, fiind atri­bu­i­te:

-un număr de 8 con­trac­te în valoa­re tota­lă de – 1.911.697,82 lei — pe dome­ni­ul sport.

ANUL 2019

Pen­tru anul 2019 este pre­vă­zu­tă suma de 8.000.000 lei având ca des­ti­na­ție acor­da­rea de finanţări neram­bu­r­sa­bi­le în baza Legii nr.350/2005 pri­vind regi­mul finanţă­ri­lor neram­bu­r­sa­bi­le din fon­duri publi­ce alo­ca­te pen­tru acti­vi­tă­ţi non­pro­fit de inte­res gene­ral: 3.000.000 lei – pe dome­ni­ul Cul­tu­ră și 5.000.000 lei – pe dome­ni­ul Sport.

Pre­șe­din­te, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.


Man­ga­lia News, 21.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.