PUZ de amenajare a plajelor litorale, iniţiat de Apele Române Dobrogea — Litoral. Când va avea loc dezbaterea publică? [Documente]

0
683

PUZ de ame­na­ja­re a pla­je­lor lito­ra­le. Pri­mă­ri­i­le Con­stanţa, Năvo­dari, Efo­rie, Tuz­la, Cos­ti­neşti, 23 August, Man­ga­lia anu­nţă intenţia pri­vind ela­bo­ra­rea Pla­nu­lui Urba­nis­tic Zonal — „Ame­na­ja­re pla­jă Năvo­dari, Efo­rie Nord, Cor­don Efo­rie Nord — Efo­rie Sud, Efo­rie Sud, Tuz­la, Cos­ti­neşti, 23 August, Olimp, Nept­un, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus, Saturn, Cor­don Venus — Saturn, Man­ga­lia. Actu­a­li­za­re Plan Urba­nis­tic Zonal — Ame­na­ja­re pla­jă Mama­ia şi Con­stanţa, judeţ Con­stanţa”. Tere­nu­ri­le stu­di­a­te sunt alcă­tu­i­te din supra­feţe de pla­jă şi supra­feţe de luciu de apă afe­ren­te zonei de îmbă­ie­re pro­pri­e­ta­te publi­că a sta­tu­lui afla­tă în admi­nis­tra­te Admi­nis­tra­ţi­ei Naţio­na­le Ape­le Româ­ne, prin Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea — Lito­ral.

Ini­ţi­a­to­rul PUZ-uri­lor este Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea — Lito­ral, iar ela­bo­ra­to­rul aces­to­ra: SC Mas-Art Design SRL.

În nota de argu­men­ta­re se pre­ci­zea­ză că se intenţio­nea­ză diver­si­fi­ca­rea fun­cţiu­ni­lor exis­ten­te şi sta­bi­li­rea regle­men­tă­ri­lor urba­nis­ti­ce pen­tru zone­le stu­di­a­te. Publi­cul este invi­tat să trans­mi­tă obser­va­ţii şi pro­pu­neri pri­vind intenţia de ela­bo­ra­re a Pla­nu­lui Urba­nis­tic Zonal „Ame­na­ja­re pla­jă Năvo­dari, Efo­rie Nord, Cor­don Efo­rie Nord-Efo­rie Sud, Efo­rie Sud, Tuz­la, Cos­ti­neşti, 23 August, Olimp, Nept­un, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus, Saturn, Cor­don Venus-Saturn, Man­ga­lia, res­pec­tiv actu­a­li­za­re PUZ ame­na­ja­re pla­ja Mama­ia şi Con­stanţa” în peri­oa­da 6.05 — 11.05.2019. Pro­pu­ne­ri­le şi obser­va­ţi­i­le pot fi tri­mi­se pe adre­se­le UAT-uri­lor mai sus menţio­na­te, sau la Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, Ser­vi­ci­ul de Urba­nism, cam. 251.

Eta­pe­le pre­co­ni­za­te pen­tru con­sul­ta­rea publi­cu­lui până la apro­ba­rea pla­nu­lui sunt:

-anu­nţa­rea intenţi­ei de ela­bo­ra­re PUZ — 6.05.2019 — 11.05.2019,

-con­sul­ta­rea docu­men­ta­ţi­ei — 15.05.2019 — 7.06.2019 şi în final,

-dez­ba­te­rea publi­că, care va avea loc pe data de 10.06.2019, în sala mică a Casei de Cul­tu­ră a Sin­di­ca­te­lor din Con­stanţa.

În secţiu­nea „Docu­men­te”, puteţi con­sul­ta cele şap­te intenţii de ela­bo­ra­re a PUZ-ului pen­tru ame­na­ja­re pla­je pe lito­ra­lul româ­nesc.

Con­ti­nu­a­rea în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.