PROMOVARE ELECTORALĂ pe MANGALIA NEWS! Spații rezervate pentru partidele politice și candidații independenți

0
481

EUROPARLAMENTARELE BAT LA UȘĂ!

PROMOVARE ELECTORALĂ pe MANGALIA NEWS! Spa­ții rezer­va­te pen­tru par­ti­de­le poli­ti­ce și can­di­da­ții inde­pen­denți, la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean, din data de 26 mai 2019. Dis­tri­bu­im ofer­te­le dum­ne­a­voas­tră elec­to­ra­le și pe pagi­ni­le / gru­pu­ri­le noas­tre de soci­a­li­za­re!

Des­pre per­for­man­țe­le por­ta­lu­lui Man­ga­lia News, vor­besc cifre­le, aici: MANGALIA NEWS – BILANȚUL CELOR 7 ANI DE ACTIVITATE și aici: Man­ga­lia News, pre­zen­ță acti­vă pe rețe­le­le de soci­a­li­za­reLa zi, avem aproa­pe 1.800.000 uti­li­za­tori unici, cu pes­te 9 mili­oa­ne de vizu­a­li­zări. Aria de aco­pe­ri­re a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News este reflec­ta­tă, secun­dă de secun­dă, aici:

IMPORTANTMan­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pen­tru Dias­po­ra româ­neas­că! Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici. Citiți cel mai recent arti­col inti­tu­lat: Nume­ro­ta­rea sec­ți­i­lor de vota­re din stră­i­nă­ta­te, pen­tru ale­ge­rea mem­bri­lor din Româ­nia în Par­la­men­tul Euro­pean, din anul 2019

Adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei vă stă la dis­po­zi­ție: [email protected] 


Man­ga­lia News, 04.03.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.