Pilotul Emil Ghinea, finalist la etapa de la Mangalia a Campionatului Naţional de Super Rally. Obiectiv îndeplinit [galerie FOTO]

0
371

Pilo­tul Emil Ghi­nea, din Man­ga­lia, tri­plu cam­pi­on al Româ­ni­ei şi de două ori vice­cam­pi­on la gru­pa H, cla­sa 3 la Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, şi‑a înde­pli­nit obiec­ti­vul fixat la pri­ma eta­pă a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal Super Ral­ly 2019, care s‑a desfă­şu­rat la Man­ga­lia.

A fost pen­tru pri­ma dată când în muni­ci­pi­ul con­stă­nţean a avut loc o com­pe­ti­ţie auto, iar Emil Ghi­nea (care a con­dus o maşi­nă Rena­ult Clio V6) a fost ini­ţi­a­to­rul aces­tei pri­me run­de a între­ce­rii, orga­ni­za­tă de Mihai Leu AMC Racing, ală­tu­ri de Pri­mă­ria Man­ga­lia. Au par­ti­ci­pat 29 de piloţi, cu bolizi care de care mai impre­sio­nanţi, iar spec­ta­co­lul a fost total. Com­pe­ti­ţia s‑a desfă­şoa­ră exclu­siv pe tra­seu stra­dal. Emil Ghi­nea şi‑a pro­pus să se cali­fi­ce în fina­lă şi a reu­şit, ocu­pând la fine­le între­ce­rii un ono­rant loc şap­te. În cali­fi­cări, la cla­sa 3A (maşini pes­te 300 CP, cu o sin­gu­ră pun­te motoa­re), Emil Ghi­nea s‑a cla­sat pe locul doi, în spa­te­le lui Mihai Leu, care a pilo­tat un Fer­rari 458 Cha­l­len­ge. În fina­lă, au acces pri­mii 12 piloţi, iar Emil a avut o nouă cur­să reu­şi­tă, cla­sân­du-se în final pe pozi­ţia a şap­tea.

A fost de la ago­nie la extaz“

Ţin­ta mea a fost să ajung în fina­lă, nu să fac un podi­um de cla­să. Am ocu­pat locul şap­te şi am rea­li­zat un timp foar­te bun. Mai mult de atât nu se putea. Am avut şi un inci­dent, lovind maşi­na, dar meca­ni­cii au reparat‑o. A fost de la ago­nie la extaz. La mine aca­să, le-am ară­tat man­ga­li­oţi­lor şi cum e să ieşi în decor, dar şi să mergi apoi, în con­ti­nu­a­re, la fel de tare şi să faci rezul­tat. Însă pen­tru mine cel mai impor­tant nu e că am par­ti­ci­pat, ci orga­ni­za­rea şi echi­pa pe care am reu­şit să o încheg. Sper că toa­tă lumea a fost feri­ci­tă şi mulţu­mi­tă de show. Dacă am deran­jat pe cine­va, cu zgo­mo­tul motoa­re­lor, cu res­tri­cţi­i­le de cir­cu­la­ţie şi cu blo­ca­rea stră­zi­lor, ne cerem scu­ze, dar eu cred că am adus cu acest eve­ni­ment mai mul­te plu­suri decât minu­suri“, a decla­rat Emil Ghi­nea.

Eta­pa de la Man­ga­lia a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Super Ral­ly a fost câş­ti­ga­tă de rea­li­za­to­rul TV Dani Oţil, la vola­nul maşi­nii Radi­cal SR4. Oţil a fost urmat pe podi­um de Titi Aur şi de Cos­tel Căşu­nea­nu, care au pilo­tat maşini Sko­da Fabia R5.

Din 2011, an de an pe podi­um

Din 2011, de când con­cu­rea­ză în Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, Emil Ghi­nea (40 de ani) nu a ratat podi­u­mul în niciun an! În edi­ţia 2018 a CNVC, Emil a deve­nit vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la gru­pa H, cla­sa 3, iar pe echi­pe s‑a cla­sat pe locul trei pe ţară, cu Transi­tions Team. De ase­me­nea, la GT — gru­pa maşi­ni­lor cu tra­cţiu­ne spa­te (pro­pul­sie), a ocu­pat la final pozi­ţia a patra. În 2017, Emil a fost vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la GT, iar la gru­pa H, cla­sa 3, s‑a cla­sat pe locul patru. La H3, Emil Ghi­nea a cuce­rit până acum trei titluri de cam­pi­on al Româ­ni­ei (în anii 2011, 2013 şi 2014), iar vice­cam­pi­on a mai ieşit în sez­oa­ne­le 2012 şi 2015. (sur­sa: ziuaconstanta.ro. Autor: Mari­an Bocai).

Citiți şi: Show la Man­ga­lia, în wee­kend, la Super Ral­ly 2019. Piloţi de renu­me şi bolizi care-ţi iau ochii

MANGALIA SUPER RALLY 2019: Cla­sa­ment Super Ral­ly Cla­sa 3A. EMIL GHINEA, Cam­pi­o­nul nos­tru, pe Podi­um! Mul­țu­mim, Emil Ghi­nea. BRAVO, CAMPIONULE! Feli­ci­tări, orga­ni­za­to­ri­lor! FELICITĂRI, TUTUROR PARTICIPANȚILOR! De-abia aștep­tăm urmă­toa­rea edi­ție MANGALIA SUPER RALLY#Man­ga­li­a­Su­per­Ra­l­ly


Man­ga­lia News, Marti, 14 mai 2019.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.