Pe 9 Mai 1877, Mihail Kogălniceanu a proclamat Independența României!

0
224
Booking.com

Pe 9 Mai 1877, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu a pro­cla­mat Inde­pen­den­ța Româ­ni­ei! A doua zi, pe 10 Mai, actul a capa­tat pute­re de lege, prin sem­na­rea lui de către prin­ci­pe­le Carol I. Guver­nul român a hota­rat ince­ta­rea pla­tii tri­bu­tu­lui de 914.000 lei aur, suma fiind direc­tio­na­ta catre buge­tul Apa­ra­rii.

Tot cu aceas­ta oca­zie, a fost insti­tu­it Ordi­nul Natio­nal Stea­ua Româ­ni­ei, cu 5 cla­se, care tre­bu­ia să fie acor­dat turu­ror ceta­te­ni­lor care se dis­tin­geu pe timp de pace sau raz­boi. Dacă pute­ri­le euro­pe­ne au pri­mit cu rezer­vă Pro­cla­ma­tia de Inde­pen­den­ta (Fran­ta), sau chiar osti­li­ta­te (Impe­ri­ul Oto­man si Rega­tul Unit), opi­nia publi­că inter­na­tio­na­lă a fost favo­ra­bi­lă lup­tei popo­ru­lui român.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


piese-auto-mangalia.ro