Oportunităţi de afaceri pe piaţa americană, pentru producătorii români de mobilă

0
415

După cum ne infor­mea­ză Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at, nego­ci­e­ri­le pur­ta­te de pro­du­că­to­rii români de mobi­lă  pre­zenţi la Inter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry Fur­ni­tu­re Fair New York se vor con­cre­ti­za în comenzi și con­trac­te în valoa­re de cel puțin 1,2 mili­oa­ne euro în peri­oa­da urmă­toa­re, potri­vit esti­mă­ri­lor expo­zanţi­lor.

La edi­ţia din acest an, în pavi­li­o­nul naţio­nal al Româ­ni­ei au expus, pe o supra­fa­ţă de 297 mp, Carel Woo­dwor­ks, Cre­a­ti­ve Con­cept, Glo­bal Art Pro­duc­tion, Gra­ph­tec Design, Maer Import Export, Mate­ria Stu­dio, Monta­na Câm­peni, Pure Home Col­lec­tions, Simex și Sculp­tu­ra Secu­ias­că.

Stan­du­ri­le româ­nești au fost vizi­ta­te, în cele patru zile ale târ­gu­lui inter­națio­nal, de pes­te 1.500 de fir­me din Aus­tria, Aus­tra­lia, Bra­zi­lia, Can­a­da, Chi­le, Dane­mar­ca, Fran­ța, India, Ita­lia, Mexic, Polo­nia, Por­tu­ga­lia, Spa­nia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.

Orga­ni­za­to­rii târ­gu­lui au acor­dat une­ia din­tre fir­me­le expo­zan­te, Glo­bal Art Pro­duc­tion, un pre­miu pen­tru cre­a­ti­vi­ta­tea ame­na­jă­rii stan­du­lui pro­priu.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Pro­du­că­to­rii români de mobi­lă au avut oca­zia să își con­so­li­de­ze pozi­ția pe pia­ță și rela­ți­i­le cu par­te­ne­rii din Sta­te­le Uni­te prin par­ti­ci­pa­rea, pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv, la Inter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry Fur­ni­tu­re Fair New York – ICFF, plat­for­ma ame­ri­ca­nă pen­tru design glo­bal.

Fir­me­le româ­neşti au expus pro­du­se­le pro­prii, în peri­oa­da 19 – 22 mai 2019, ală­tu­ri de pes­te 900 de com­pa­nii din 72 de țări din întrea­ga lume. Au fost pre­zenți cca. 38.000 de vizi­ta­tori pro­fe­si­o­niști, în creș­te­re cu pes­te 20% față de anul tre­cut. Prin­tre aceş­tia s‑au aflat pes­te 100 de fir­me de arhi­tec­tu­ră și de design inte­ri­or din seg­men­tul de top al dezvol­ta­to­ri­lor comer­ci­ali și hote­li­eri din Ame­ri­ca de Nord, pre­cum și cele mai bune nume din zona de reta­il de lux și bou­ti­que.

Inter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry Fur­ni­tu­re Fair New York aco­pe­ră toa­tă gama de arti­co­le și mate­ri­a­le uti­li­za­te în dome­ni­ul ame­na­jă­ri­lor inte­ri­oa­re, de la mobi­lă de inte­ri­or și exte­ri­or, covoa­re și tipuri de pode­le, cor­puri de ilu­mi­nat, obiec­te de decor, acce­so­rii, tex­ti­le, până la mate­ri­a­le și teh­no­lo­gii de aco­pe­ri­re a pere­ți­lor, mobi­li­er și acce­so­rii cas­ni­ce pen­tru băi și bucă­tă­rii.

Par­ti­ci­pa­rea româ­neas­că, pen­tru a doi­lea an suc­ce­siv, la Inter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry Fur­ni­tu­re Fair New York – ICFF, a fost orga­ni­za­tă de Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Pro­du­că­to­ri­lor de Mobi­lă din Româ­nia. Buge­tul alo­cat eve­ni­men­tu­lui, prin Pro­gra­mul de Pro­mo­va­re a Expor­tu­ri­lor, este în valoa­re de 1.527.887 lei, fără TVA.

ROMÂNIA PARTICIPĂ PENTRU A DOUA OARĂ LA INTERNATIONAL CONTEMPORARY FURNITURE FAIR NEW YORK


Man­ga­lia News, 23.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.