OFICIAL: Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, despre ancheta privind decesul lui Răzvan Ciobanu 

0
647
Booking.com

Biro­ul de infor­ma­re publi­că și rela­ții cu mass-media din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța este abi­li­tat să adu­că la cunoș­tin­ță publi­că urmă­toa­re­le:

Sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța, orga­ne­le de cer­ce­ta­re pena­lă ale poli­ți­ei judi­ci­a­re din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er al Poli­ți­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța efec­tu­ea­ză cer­ce­tări pri­vind împre­ju­ră­ri­le în care a dece­dat numi­tul Cio­ba­nu Răzvan, în noap­tea de 28–29 apri­lie 2019. Anche­ta vizea­ză cir­cum­stan­țe­le pro­du­ce­rii acci­den­tu­lui auto în care a fost impli­ca­tă vic­ti­ma.

Din inves­ti­ga­ții a rezul­tat că auto­ve­hi­cu­lul con­dus de numi­tul Cio­ba­nu Răzvan a pără­sit par­tea caro­sa­bi­lă în zona loca­li­tă­ții Săce­le din jud. Con­stan­ța, a rulat apro­xi­ma­tiv 850 m și apoi s‑a răs­tur­nat din cau­za deni­ve­lă­ri­lor. Con­du­că­to­rul auto era sin­gur în auto­ve­hi­cul și nu pur­ta cen­tu­ră de sigu­ran­ță, aspec­te con­sta­ta­te cu oca­zia cer­ce­tă­rii la fața locu­lui de către experți.

În cau­ză urmea­ză a fi dis­pu­să efec­tu­a­rea unei exper­ti­ze teh­ni­ce auto, care va sta­bili cu exac­ti­ta­te dina­mi­ca pro­du­ce­rii acci­den­tu­lui.

În ceea ce pri­veș­te pozi­ția în care a fost găsi­tă vic­ti­ma, pre­ci­zăm că aceas­ta a fost pro­iec­ta­tă în afa­ra auto­ve­hi­cu­lu­lui și găsi­tă în pro­xi­mi­ta­tea aces­tu­ia, orien­ta­tă cu fața în jos. Spe­cia­liș­tii SMURD sosiți la fața locu­lui în urma ape­lu­lui 112 au fost cei care au pro­ce­dat la modi­fi­ca­rea pozi­ți­ei vic­ti­mei, în vede­rea apli­că­rii pro­ce­du­ri­lor spe­ci­fi­ce.

Ulte­ri­or fina­li­ză­rii acti­vi­tă­ții de cer­ce­ta­re a locu­lui fap­tei și ple­că­rii orga­ne­lor de poli­ție, în zona res­pec­ti­vă au fost lăsa­te com­po­nen­te auto ire­le­van­te pen­tru anche­tă, împrăș­ti­a­te pe o supra­fa­ță mare de teren, fiind posi­bil ca aces­tea să fie găsi­te de tre­că­tori.

De ase­me­nea, orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă au dis­pus prin ordo­nan­ță efec­tu­a­rea necrop­si­ei asu­pra cada­vru­lui vic­ti­mei, iar din con­clu­zi­i­le pre­li­mi­na­re (pro­vi­zo­rii) ale medi­cu­lui legist au rezul­tat urmă­toa­re­le: moar­tea numi­tu­lui Cio­ba­nu Răzvan a fost vio­len­tă și s‑a pro­dus prin ane­mie acu­tă, urma­re a unui poli­trau­ma­tism cu rup­tu­ră de aor­tă cu hemo­ra­gie inter­nă, ce a mai aso­ci­at rup­tu­ră pul­mo­na­ră, hepa­ti­că și de coloa­nă tora­ca­lă. Tot­o­da­tă, s‑a sta­bi­lit că leziu­ni­le trau­ma­ti­ce con­sta­ta­te la necrop­sie s‑au putut pro­du­ce în cir­cum­stan­țe­le unui acci­dent ruti­er prin lovi­re cu și de cor­puri dure și prin  com­pri­ma­re între cor­puri dure și au legă­tu­ră de cau­za­li­ta­te direc­tă cu meca­nis­mul de pro­du­ce­re a mor­ții.

Cu oca­zia necrop­si­ei au fost recol­ta­te pro­be bio­lo­gi­ce iar ana­li­za toxi­co­lo­gi­că urmea­ză a fi efec­tu­a­tă la nive­lul Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Medi­ci­nă Lega­lă Mina Mino­vici Bucu­rești.

În pre­zent, anche­ta este în des­fă­șu­ra­re, fiind admi­nis­tra­te pro­be și efec­tu­a­te acte de urmă­ri­re pena­lă, în vede­rea află­rii ade­vă­ru­lui și sta­bi­li­rii în mod corect și com­plet a cir­cum­stan­țe­lor pro­du­ce­rii acci­den­tu­lui auto ce a avut ca urma­re dece­sul numi­tu­lui Cio­ba­nu Răzvan. 

(sur­sa foto: inter­net).

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele