Muzeul de Arheologie “Callatis” vă invită la evenimentul cultural ”Noaptea Muzeelor”

0
823

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis”, din cadrul Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia orga­ni­zea­ză sâm­bă­tă, 18 mai, cea de‑a XV‑a edi­ție a eve­ni­men­tu­lui ”Noap­tea Muze­e­lor”, un eve­ni­ment cul­tu­ral anu­al, patro­nat de Con­si­li­ul Euro­pei, de UNESCO și de Con­si­li­ul Inter­națio­nal al Muze­e­lor (ICOM).

În edi­ția din acest an, pro­pu­nem publi­cu­lui o serie de acti­vi­tați cul­tu­ra­le meni­te să valo­ri­fi­ce și popu­la­ri­ze­ze patri­mo­ni­ul cal­la­tian. Ast­fel, în cadrul eve­ni­men­tu­lui va fi ver­ni­sa­tă expo­zi­ția copi­i­lor de la « Aca­de­mia de gra­fi­că și pic­tu­ră prof. Karl Robert Per­ko » cu titlul « Memo­ria unui expo­nat », lucră­ri­le mici­lor pic­tori fiind inspi­ra­te de arte­fac­te­le din expo­zi­ția muze­u­lui.

În fața publi­cu­lui vor fi pre­zen­ta­te frag­men­te de tra­ge­die anti­că, inter­pre­ta­te de către tru­pa de tea­tru « Tha­li­a­mar », coor­do­na­tă de Aura Mir­cea, pre­cum și demon­stra­ții de lup­te de gla­di­a­tori — «Gla­di­a­to­rii din Scy­thia Minor» de către Danais, pro­iect al  Aso­ci­a­ți­ei « Româ­nia – Dacia Casa Noas­tră ».

De ase­me­nea, în cadrul eve­ni­men­tu­lui vor fi mar­cați cei 60 de ani de la des­co­pe­ri­rea papi­ru­su­lui de la Man­ga­lia – cel mai vechi docu­ment scris din Euro­pa. Vor fi rele­va­te aspec­te ale pan­te­o­nu­lui cal­la­tian și va fi pre­zen­ta­tă, publi­cu­lui larg, cea mai nouă ofer­tă a muze­u­lui – turul isto­ric ghi­dat al ora­șu­lui, ce va cuprin­de prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve turis­ti­ce de pe raza muni­ci­pi­u­lui.

Acti­vi­tă­ți­le edu­ca­ti­ve cu carac­ter inte­rac­tiv se vor des­fă­șu­ra în cadrul ate­li­e­re­lor de cro­i­to­rie fără ac și de mode­laj în lut pen­tru copii.

Muze­ul cal­la­tian va avea des­chi­se por­ți­le pen­tru vizi­ta­tori între ore­le 17.00 și 24.00.


Man­ga­lia News, 15.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.