MIOARA GRAM — Radio ProDiaspora: ÎN CĂUTAREA DRUMULUI COMUN

1
689

MIOARA GRAM — Radio Pro­Dias­po­ra: V‑aţi dorit vreo­da­tă să deve­ni­ţi arhi­tec­tul iscu­sit al pro­pri­u­lui suflet, să înţe­le­geţi de ce une­ori 1+1 fac mai mult decât 2, sau să pătrun­deţi şi mai adânc în tai­ne­le Uni­ver­su­lui, ca să‑i atra­geţi forţe­le în favoa­rea împli­ni­rii lucră­rii vieţii dvs.? Ei bine, Radio Pro­Dias­po­ra vă pune la dis­po­zi­ţie o nouă emi­siu­ne săp­tămâ­na­lă, în care muzi­ca şi valo­ri­le uni­ver­sal uma­ne îşi vor da mâna armo­ni­os, ca într-un dans sim­bi­o­tic al vieţii. Înce­pând din 29 ianu­a­rie, 2018, ora 20:00 (RO), veţi putea audia, par­ti­ci­pa şi con­tri­bui în direct la emi­siu­nea: „Artă, Şti­inţa şi Reli­gie – În Cău­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, o emi­siu­ne, rea­li­za­tă de Mioa­ra Gram, în care fie­ca­re voce con­tea­ză. Ori­cât de învă­ţat poa­te fi un om, exis­tă întot­dea­u­na un altul şi mai învă­ţat.

Cvar­te­tul C‑urilor

Nimeni nu ar putea trăi sau res­pi­ra dacă pute­rea atot­cu­prin­ză­toa­rei bucu­rii nu ar umple spa­ţi­ul uni­ver­sal. Până şi cele mai fuga­re bucu­rii ale noas­tre nu sunt decât atin­geri uşoa­re cu veş­ni­cia. Fie­ca­re bucu­rie, adu­na­tă în sufle­tul meu de la Radio Pro­Dias­po­ra, timp de mai bine de un an de zile, de când unde­le aces­tui post de radio mi-au inter­cep­tat via­ţa, mai întâi ca invi­tat la câte­va din­tre emi­siu­ni­le lui, apoi ca ascul­tă­tor şi în cele din urmă ca rea­li­za­tor al emi­siu­nii: „Artă, Şti­inţa şi Reli­gie – În Cău­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, rămâ­ne o miş­ca­re vibra­to­rie care nu poa­te fi disi­pa­tă, nici­cum.

Între­pă­trun­de­rea gân­du­ri­lor şi pute­rea comu­nă de ser­vi­re, viziu­nea uni­ta­ră, iubi­rea şi res­pec­tul faţă de mun­că pres­ta­tă şi faţă de cole­gii şi ascul­tă­to­rii pos­tu­lui de radio Pro­Diap­so­ra, pre­cum şi orien­ta­rea per­ma­nenţă către sca­ra de valori uma­ne şi a exce­len­ței în acţiu­ne, toa­te aces­tea, izvorâ­te din teza­u­rul cunoa­ş­te­rii Celui Ce ne inspi­ră şi călă­u­zeş­te per­ma­nent, al Cuvân­tu­lui rege al tutu­ror cuvin­te­lor, carac­te­ri­zea­ză, pe deplin, echi­pa de cola­bo­ra­tori ai emi­siu­nii: „Artă, Şti­inţa şi Reli­gie – În Cău­ta­rea Dru­mu­lui Comun”. O echi­pă care s‑a for­mat în timp, şi care mi‑a deve­nit o susţi­ne­re neîn­do­iel­ni­ca pli­nă de vigoa­re şi acţiu­ne, pre­gă­ti­tă ori­când de‑a abor­da o vari­e­ta­te de subiec­te, de la cele sim­ple şi cu umor la subiec­te­le com­ple­xe şi de pro­fun­zi­me.

După pri­me­le două luni de emi­siu­ne în Radio Pro­Dias­po­ra, am avut bucu­ria să cola­bo­rez cu Nico­le­ta Nico­lae din Româ­nia, căre­ia îi aduc o recu­noş­tinţă pro­fun­dă pen­tru spi­ri­tul viu, încu­ra­ja­rea per­ma­nen­ta, şi ser­vi­rea impe­ca­bi­lă de care a dat dova­dă. Cola­bo­ra­rea ofi­ci­a­lă cu Nico­le­ta a luat sfâr­șit de înda­tă ce doam­na Eca­te­ri­na Cîm­pean, direc­to­rul pos­tu­lui de radio, i‑a pro­pus să rea­li­ze­ze o emi­siu­ne pro­prie. Fără a deve­ni cola­bo­ra­tor ofi­ci­al, Anca Cheai­to din Liban, era impli­ca­tă, cu desă­vârşi­re, în susţi­ne­rea şi par­ti­ci­pa­rea cu nume­roa­se mate­ri­a­le de mare valoa­re, la emi­siu­nea pe care o pro­du­ceam. La scurt timp, invi­ta­ţia de‑a pro­du­ce şi ea o emi­siu­ne pro­prie i‑a fost lan­sa­tă. Bucu­ria de‑a le avea cole­ge de radio atât pe Nico­le­ta Nico­lae, cât şi pe Anca Cha­e­i­to nu putea fi des­cri­să.

Între timp, după mai bine de o lună, am reu­șit să îl con­ving pe dis­tin­sul poet Val Răze­su să îmi fie cola­bo­ra­tor. Accep­tul lui a fost o onoa­re depli­nă, pen­tru mine. Ava­lanşa de tema­tici cât mai diver­si­fi­ca­te s‑a declanşat. Pri­e­te­nă fiindu‑i şi cole­ga de con­dei, Lili Lazăr din Româ­nia, s‑a ală­tu­rat şi ea cu un spi­rit mare de ser­vi­re echi­pei de cola­bo­ra­tori. Dina­mi­ca emi­siu­nii a cres­cut, efor­tul colec­tiv a luat amploa­re şi rezul­ta­te­le s‑au înmulţit. Cum Anca Cheai­to urma să aibă o emi­siu­ne împre­u­nă cu pri­e­te­na şi cole­ga ei de învă­ţământ, din Bei­rut, Liban, Mire­l­la Pin­ti­lie Jaber, şi cum, din cau­za agen­de­lor lor de lucru, extrem de încăr­ca­te, nu au reu­şit să încea­pă pro­iec­tul, şi cum, prin valoa­rea ire­proşa­bi­lă a unui inter­viu pe care Mire­l­la Pin­ti­lie Jaber l‑a rea­li­zat pen­tru emi­siu­nea: „Artă, Şti­inţa şi Reli­gie – În Cău­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, am invitat‑o, direct, să ni se ală­tu­re echi­pei de cola­bo­ra­tori ai aces­tei emi­siuni. Ast­fel, s‑a for­mat, în timp, echi­pa emi­siu­nii pe care o pro­duc, nu numai cu susţi­ne­re şi dăru­i­re din par­tea cola­bo­ra­to­ri­lor şi ascul­tă­to­ri­lor, dar şi cu un entu­zi­asm apar­te şi iubi­re, şi bucu­rie pen­tru ceea ce reu­şim să rea­li­zăm împre­u­nă.

Pen­tru mine, Radio Pro­Dias­po­ra înseam­nă, mai pre­sus de toa­te şi cu maxi­mă con­vin­ge­re: „Cre­a­ţie, Comu­ni­ca­re, Cunoa­ş­te­re şi Cola­bo­ra­re” — un pro­ces sis­te­ma­tic în desfă­şu­ra­re. Fie­ca­re cuvânt din Cvar­te­tul C‑urilor se afla într‑o per­ma­nen­tă deve­ni­re, căpă­tând tot mai mul­tă inten­si­ta­te şi stră­lu­ci­re. Prin „Cre­a­ţie, Comu­ni­ca­re, Cunoa­ş­te­re şi Cola­bo­ra­re” sunt defi­ni­ţi, în exclu­si­vi­ta­te, toţi cei cinci cola­bo­ra­tori ai emi­siu­nii: “Artă, Şti­inţa şi Reli­gie – În Cău­ta­rea Dru­mu­lui Comun”: Nico­le­ta Nico­lae, Anca Cheai­to, Val Răze­su, Lili Lazăr şi Mire­l­la Pin­ti­lie Jabar.

Per­so­nal, am intrat în echi­pa Pro­Dias­po­ra, în urma rea­li­ză­rii unui mate­ri­al audio des­pre 1 Decem­brie — Ziua Naţio­na­lă a Româ­ni­ei, la soli­ci­ta­rea unui fost pro­du­că­tor de emi­siuni radio al aces­tui post. Aceas­ta s‑a întâm­plat în noiem­brie, 2017. De înda­tă ce Eca­te­ri­na Cîm­pean, direc­to­rul pos­tu­lui de radio Pro­Dias­po­ra, a audi­at mate­ri­a­lul, mi‑a tri­mis un mesaj de apre­ci­e­re atât la adre­sa tex­tu­lui, cât şi a vocii cu care a fost impri­mat tex­tul, dar şi o invi­ta­ţie sur­pri­ză de a mă ală­tu­ra echi­pei de pro­du­că­tori de emi­siuni radio. Spun „sur­pri­ză”, pen­tru că, nici pe depar­te, nu m‑aş fi gân­dit să mă reco­nec­tez pasiu­nii mele pen­tru radio, o pasiu­ne pe căre­ia m‑a dăru­it nespus de mult, cu mulţi ani în urmă, în Româ­nia.

Cei 16 ani de şede­re în S.U.A., împre­u­nă cu stu­di­i­le aca­de­mi­ce, de aici, într-un dome­niu dife­rit de cel al jur­na­lis­mu­lui pe care l‑am stu­di­at în Româ­nia, spe­cia­li­za­rea în medi­e­rea con­flic­te­lor de fami­lie, divorţ şi cus­to­dia copi­lu­lui; fami­lia şi copi­ii mei; acti­vi­tă­ţi­le comu­ni­tă­ţii în care tră­iesc; toa­te aces­tea au aco­pe­rit, cum­va, tot ceea ce a însem­nat, odi­ni­oa­ră, radio, pen­tru mine. Cu toa­te aces­tea, invi­ta­ţia a vibrat puter­nic în sufle­tul meu. Radio! În câte­va mili­se­cun­de, toa­te tră­i­ri­le fru­moa­se, pe care le-am avut lega­te de jur­na­lism şi radio, s‑au tre­zit din sta­rea lor laten­tă, iar amin­ti­ri­le mi-au inun­dat sufle­tul: tim­pul petre­cut la Radi­o­di­fu­ziu­nea Româ­nă, invi­ta­ţia de a lucra la acest post de radio naţio­nal, pe care am primit‑o, încă de pe băn­ci­le şco­lii, de la fos­tul meu pro­fe­sor, Jea­na Ghe­or­ghiu, cele­brul jur­na­list şi rea­li­za­tor de pro­gra­me radio şi TV; cur­su­ri­le de comu­ni­ca­re şi jur­na­lism cu ling­vis­tul, jur­na­lis­tul şi cri­ti­cul lite­rar Geor­ge Pru­tea­nu; pre­cum şi cu Mihai Dinu, pro­fe­so­rul şi auto­rul cărţii „Comu­ni­ca­rea”- deve­ni­tă manu­al uni­ver­si­tar de refe­rinţă, care, mai târ­ziu, m‑a inspi­rat în alcă­tu­i­rea lucră­rii mele de diplo­ma „Comu­ni­ca­re Inter­cul­tu­ra­la, Soci­e­ta­te şi Cul­tu­ra”, lucra­re rea­li­za­tă sub îndru­ma­rea cer­ce­tă­to­ru­lui ști­inţi­fic Dr. Came­lia Beciu, în baza căre­ia nu numai că am obţi­nut punc­ta­jul maxim, dar şi un post uni­ver­si­tar de pro­fe­sor; cola­bo­ră­ri­le şi legă­tu­ri­le mele la nivel naţio­nal, euro­pean şi mondi­al; dele­ga­rea mea ca repre­zen­tant al Româ­ni­ei pen­tru Sum­mi­tul de Pace, orga­ni­zat de ONU, în New York, în 2000, şi câte alte­le.

Pen­tru o cli­pă, m‑am simţit ca fiind tele­por­ta­tă pe tărâ­mul unde m‑am năs­cut, am cres­cut, stu­di­at şi for­mat ca om, pe tărâ­mul de care nu numai eu sunt lega­tă emoţio­nal, dar şi întrea­ga mea fami­lie: soţul meu, care, deşi de ori­gi­ne per­sa­nă, iubeş­te acest tărâm nespus de mult, şi nu mai vor­besc de fete­le noas­tre care, deşi năs­cu­te în Hous­ton, Texas, vibrea­ză la tot ce‑i româ­nesc – Româ­nia.

Con­sul­ta­ţia în fami­lie şi tim­pul de gân­di­re au durat mai puţin de o lună. Şti­am că va tre­bui să aloc un timp din agen­da mea de lucru, ca să nu zic, sacri­fic, unei pasiuni care se tre­zea cu pute­re în sufle­tul meu, şi mai şti­am că îmi era aproa­pe impo­si­bil să o refuz pe Eca­te­ri­na Câm­pean, care îmi deve­ni­se atât de dra­gă şi căre­ia îi admi­ram nespus de mult sin­ce­ri­ta­tea, pasiu­nea pen­tru acest post de radio şi pute­rea de iubi­re şi dăru­i­re. Aşa că răs­pun­sul meu, în cele din urmă, a fost „da!”, şi ast­fel, mi s‑a des­chis o nouă cale de „Cre­a­ţie, Comu­ni­ca­re, Cunoa­ş­te­re şi Cola­bo­ra­re”. Le-am numit pe toa­te o altă fereas­tră către lume.

Cunoa­ş­te­rea este cea din­tâi vale a sufle­tu­lui nos­tru. Apoi vine valea Dra­gos­tei. Nu putem iubi, dacă nu cunoa­ş­tem. Cu cât cunoa­ş­tem mai mult, cu atât iubim mai mult. Când iubim ceea ce facem dăm curs apa­ri­ţi­ei pasiu­nii, adi­că mun­cii noas­tre rea­li­za­te cu devoţiu­ne. Aces­te vir­tu­ţi ale omu­lui ne devin fereas­tra vieţii prin care reu­şim să păşim în afa­ra tim­pu­lui. Exis­tenţa noas­tră nu ar avea înţe­les dacă nu am năzui să ajun­gem la izvo­rul ade­vă­ru­lui şi al fru­mu­seţii care susţi­ne cur­sul nesfâr­șit al cre­a­ţi­ei. Acest izvor de pace infi­ni­tă care dă acti­vi­tă­ţi­lor noas­tre însem­nă­ta­tea lor. Acea fru­mu­seţe care trans­for­ma ceea ce este per­so­nal în imper­so­nal, care îşi găseş­te vădi­tă expre­sia în ceea ce numim artă. Evo­lu­ţia sufle­tu­lui nos­tru este ca un poem desă­vârşit. El are o idee supre­mă, care, după ce am cunoscut‑o, ne dă înţe­le­sul şi bucu­ria între­gii noas­tre stră­da­nii.

Accep­tul şi ser­vi­rea mea în Radio Pro­Dias­po­ra, ală­tu­ri de Robert Land­mann şi Eca­te­ri­na Cîm­pean, de cole­gii mei de pro­du­cţie, de cola­bo­ra­to­rii emi­siu­nii: „Artă, Şti­inţa şi Reli­gie – În Cău­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, de ascul­tă­to­rii tutu­ror emi­siu­ni­lor care au loc în acest post de radio, mi-au adus mul­tă stră­lu­ci­re în sufle­tul meu. Am căpă­tat aici, o pute­re şi mai mare de înţe­le­ge­re a iden­ti­tă­ţii mele de roman, a frag­men­tu­lui cul­tu­ral pe care îl repre­zint în lumi­na între­gu­lui, a lim­bii mater­ne pe care nici un cuvânt nu o poa­te des­crie în iubi­rea şi valoa­rea pe care i le port, şi care, cu dure­re, se dizol­vă sub ochii mei, pri­vind cele două fete ale noas­tre, în pofi­da stră­da­niei mele de a o per­pe­tua pe aceas­tă cale.

Cine şi-ar fi putut ima­gi­na că des­ti­nul meu avea să mă adu­că pe un cu totul alt tărâm exis­tenţi­al al vieţii mele, şi, de unde, într‑o zi, să pot reîn­no­da firul cu lim­ba roma­na, în toa­tă ple­ni­tu­di­nea ei. Şi aceas­ta gra­ţie aces­tui post de radio — Radio Pro­Dias­po­ra! Poa­te că pasiu­nea pe care am avut‑o pen­tru aceas­tă lim­bă, a fost prea acer­ba, sau poa­te că, prin tes­te­le care mi s‑au dat, ea să poa­tă deve­ni şi mai mult iubi­ta.

La un an după ce am ajuns în S.U.A., m‑am înscris la Uni­ver­si­ta­tea din Hous­ton, pen­tru un Mas­te­rat în Stu­di­ul Inter­cul­tu­ral; pe atunci gân­deam în româ­nă şi tra­du­ceam gân­dul în româ­nă. Mi‑a luat timp şi efort să inver­sez lim­ba în care gân­deam. Îmi aduc amin­te cum mi-am impus până şi noti­ţe­le să fie scri­se în engle­ză. Aşa reu­şi­sem să dobân­desc acea stă­pâ­ni­re a gân­di­rii şi expri­mă­rii în lim­ba engle­ză. Efor­tul şi stă­ru­inţa mea au fost încu­nu­na­te cu suc­ces; am absol­vit Mas­te­ra­tul cu diplo­ma de onoa­re (GPA 3.97 out of 4), însă, lim­ba româ­nă nu a mai fost atât de cla­ră. Fap­tul că sunt căsă­to­ri­tă cu un per­san, şi că în fami­lie vor­bim engle­ză, fap­tul că în soci­e­ta­te folo­seam ace­ea­şi lim­bă de comu­ni­ca­re, iar comu­ni­ta­tea de români încă nu îmi era cunos­cu­tă, româ­na a avut de sufe­rit, fără doar şi poa­te…

Când în luna mai, 2017, mi‑a fost luat un inter­viu pen­tru pos­tul de radio Pro­Dia­po­ra, lim­ba româ­nă se afla în min­tea mea unde­va sub stra­tul lim­bii engle­ze. Îmi veneau cu uşu­rinţă cuvin­te­le în engle­ză şi mă potic­neam să îmi găsesc cuvin­te­le în lim­ba româ­nă. Chiar dacă, astăzi, mai am ast­fel de potic­niri, tre­bu­ie să măr­tu­ri­sesc că ele sunt din ce în ce mai mici, şi aceas­ta gra­ţie pos­tu­lui de radio Pro­Dia­po­ra şi a invi­ta­ţi­ei pe care Eca­te­ri­na Câm­pean mi‑a făcut‑o de a pro­du­ce o emi­siu­ne, în lim­ba româ­nă, la acest post de radio, care, de mai bine de un an de zile, face par­te din via­ţa mea. Mulţu­mesc din ini­mă, dra­gă Cathy Cîm­pean!
——————-
Mioa­ra GRAM,
Hous­ton, Texas, USA,
10 mai 2019.

Rea­li­za­tor al emi­siu­nii: „Artă, Şti­inţa şi Reli­gie – În Cău­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, Radio Pro­Dias­po­ra: https://www.liveonlineradio.net/germany/radio-prodiaspora.htm

ASCULTAȚI LIVE RADIO PRODIASPORA AICI.


Man­ga­lia News este par­te­ner media Radio Pro­Dias­po­ra. 19.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. FELICITARI, ne man­drim cu MIOARA GRAM care-si des­fa­soa­ra acti­vi­ta­tea cu dem­ni­ta­te, pe pla­ne­ta, ii mul­tu­mim ca ne aju­ta sa ajun­gem la izvo­rul ade­va­ru­lui si al fru­mu­se­tii care sus­ti­ne cur­sul nes­far­sit al cre­a­ti­ei, izvor de pace infi­ni­ta !

Comments are closed.